Přejít na hlavní obsah
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

Koncepce územní studie je založena na dvou hlavních tématech – území jako plnohodnotná součást města a kvalitní místo k životu.
S realizací dopravních záměrů na protažení tramvajové trati a výstavbou metra D nastává příležitost vytvořit z lokality plnohodnotnou součást města s novým centrem, občanskou i komerční vybaveností pokrývající potřeby současných i nově příchozích obyvatel a s dobrou dopravní dostupností do centra Prahy.
Velký důraz je kladen na stanovení jasných pravidel pro výšku, kapacitu i náplň nové výstavby, efektivnější uspořádání parkovacích stání, celkovou prostupnost územím a kvalitu a rozmanitost veřejných prostranství tak, aby řešené území bylo dlouhodobě vnímáno jako kvalitní místo k životu.
Návrh se snaží o dosažení rozmanitosti prostředí, a to jak typologické, která zajistí různé standardy bydlení a sociální mix, tak programové, které do lokality přinese život během celého dne.
Novou výstavbu soustředí do okolí stanice metra a ulice Novodvorská, kde počítá s vyšší a hustší zástavbou, která se snižuje a rozmělňuje směrem do sídliště a staré Libuše.
Novou výstavbu doplňuje o různé typy veřejných prostor (náměstí, promenáda, městský park).
Stávající venkovní prostory obohacuje o nové využití a různou míru soukromí (komunitní zahrady, předzahrádky).
Návrh myslí na snadnou pěší a cyklistickou prostupnost.
Koncepce zohledňuje lepší napojení na přírodu v okolí.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018
Dokončení: 2020 

Kolik to bude stát?

xxx 

Kdo to bude dělat?

Zpracovatelský tým:
Urbanismus:

Ing. arch. Filip Tittl
Prof. Ing. arch. Michal Kohout
doc. Ing. arch. David Tichý
Ph.D.
Ing. arch. Jitka Molnárová, MSc.
Ing. arch. Šárka Jahodová
Ing. arch. Zdenka Kornoušková Říhová
Ing. arch. Natalia Glukman 

Krajina:

Ing. Jana Pyšková
Mgr. Vladimír Ledvina 

Doprava:

Syrový - dopravní ateliér, s.r.o.
Ing. Květoslav Syrový

Ing. arch. David Pfann 

Úloha IPR

Zadavatel územní studie 

Forma

Územní studie

Detailnější popis projektu

Územní studie 

Okolí budoucí stanice metra D Libuš na pomezí městských částí Praha 12 a Libuš je dlouhodobě důležitým rozvojovým územím. Protažení tramvajové trati z Modřan a následně vybudování metra D výrazně zlepší dostupnost do centra, což vytváří tlak na novou bytovou výstavbu. V současné době existují záměry jak na výstavbu na transformačních plochách, tak ve stabilizovaném území sídliště.
Hlavním úkolem územní studie je nastavit jasné limity pro novou výstavbu, které ochrání stávající hodnoty lokality a zároveň využít přílivu investic pro vytvoření nových pracovních příležitostí, kvalitních veřejných prostor, a především pro doplnění dnes chybějící občanské a komerční vybavenosti.

Jak jste se mohli zapojit?

Součástí zadání územní studie bylo zapojení veřejnosti a významných lokálních aktérů do samotného procesu tvorby dokumentu – a to jak v analytické, tak návrhové části. Organizátorem participačních setkání byl Ateliér pro veřejnou debatu (AVD).

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

31. 3. 2019 se konala vycházka v řešeném území a setkání nad mapou, na kterých se veřejnost vyjádřila ke konkrétním tématům. 
Uskutečnilo se také sociologické šetření, které v lokalitě probíhalo v březnu 2019 a bylo zadáno pro účely tvorby územní studie.
V rámci analytické části proběhlo i několik konzultací a setkání mj. s klíčovými aktéry v území – Iniciativou občanů sídliště, vlastníky dotčených pozemků, soukromými i veřejnými investory a zástupci městských částí.

Zapojení veřejnosti v návrhové části

13. 6. 2019 proběhla dvě plánovací setkání s veřejností v KC Novodvorská.
Představena byla základní koncepce návrhu územní studie, kterou veřejnost mohla komentovat. Ze setkání byla vypracována shrnující zpráva.
Paralelně probíhaly rovněž konzultace s dalšími významnými aktéry v území.

Projednání

V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, MČ Praha-Libuš, MČ Praha 12 a IPR. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.
21. 11. 2019 proběhlo v CAMPu veřejné jednání nad návrhem územní studie.
Dále byla možnost konzultace a dotazů k návrhu v ZŠ Smolkova 26. 11. 2019.

Metro D

Na konci května roku 2019 Rada hl. m. Prahy schválila výstavbu metra D a pověřila Dopravní podnik hl. m. Prahy jeho realizací. Ta začala na Pankráci koncem června stejného roku zahájením geologického průzkumu a hloubením prvních šachet a štol. Nová linka povede v severojižním směru částečně paralelně se stávající linkou C. Délka trati bude 10,6 kms 9 běžnými a jednou přestupní stanicí na Pankráci. Po ukončení probíhajících geologických průzkumů začne během července 2021 hloubení úseku Pankrác–Olbrachtova. O dva roky později pak bude pokračovat výstavba v úseku Olbrachtova–Nové Dvory, včetně ražby tunelů z lokality Depo Písnice. V případě vyřešení majetkoprávních záležitostí v oblasti Libuše a Písnice dojde v prosinci roku 2027 k zprovoznění úseku Pankrác–Depo Písnice. Zprovoznění celého úseku metra D, včetně úseku náměstí Míru–Pankrác se odhaduje na závěr roku 2029.