Přejít na hlavní obsah
Praha disponuje velkým množstvím vlastního nemovitého majetku, jehož správu vykonává celá řada subjektů. Kvůli absenci jednotného centrálního systému k jeho evidenci a metodického podkladu k nastavení jednotných procesů se tak děje nekoordinovaně a nejednotně.

ASIMS  (Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy) si klade za cíl tento stav napravit a s využitím stávajících geografických podkladů 3D modelu a digitální technické mapy vytvořit základ pro jednotný celoměstský systém evidence a správy informačních modelů staveb pro účely hospodaření s nemovitým majetkem Prahy.

 

Všechna uvedená fakta jsou důvodem, proč vzniknul projekt s názvem „Automatizovaný systém pro správu informačních modelů staveb hl. m. Prahy“, který je realizován v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu. Číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0001960

 

O projektu

Aktuální situace v Praze, kdy velké množství nemovitého majetku ve vlastnictví Prahy spravuje nekoordinovaně a nejednotně celá řada pověřených subjektů a chystané legislativní změny v oblasti digitální technické mapy ČR (zákon č. 47/2020 Sb.), digitalizace stavebního řízení, digitální modelování staveb a digitální modelování vystavěného prostředí, vedou k nutnosti vytvoření jednotného celoměstského systému pro správu informačních modelů staveb pro účely podpory hospodaření s nemovitostmi hl. m. Prahy.

Systém ASIMS by měl být koncipován tak, aby umožnil řádnou přípravu, řízení a provádění rekonstrukcí staveb, nové výstavby a jejich správu a údržbu. Systém by měl být úzce provázán s existujícími projekty 3D modelu Prahy a digitální technické mapy tak, aby vznikl jedinečný komplex automatizovaného procesního a vzájemně propojeného datového modelu geografických a pasportních informací o nemovitém majetku hl. m. Prahy, umožňujícím jednoznačnou identifikaci, lokalizaci a správu základních informací o vystavěném prostředí a jejich sdílení pro účely agend MHMP, městských částí a organizací města. Díky projektu bude jednoznačně určeno, které údaje jsou pro dané agendy primárními a které se budou využívat v rámci ostatních agend. Tím se zamezí duplicitě a nečistotě evidovaných dat.

Hlavní výstupy

  • Realizační návrh inovačního partnera, včetně metodik, workflow a procesů s postupy a popisy pro konkrétní činnosti dle agend klíčových uživatelů.
  • Integrovaný datový model, který bude zahrnovat informace o objektech, integraci s daty 3D modelu a Digitální technické mapy, včetně výměnných formátů (např. IFC, CityGML, datový standard staveb a klasifikační systém staveb (CCI)).
  • Parametry centrálního datového úložiště pro data informačních modelů staveb v prostředí zadavatele na základě funkčních požadavků, které vyplynou z nároků na rychlost, objem dat a vytvořeného datového modelu.
  • Popis architektury a realizace automatizované integrace systémů, včetně detailního popisu komponent, jednotlivých rolí, práv a hesel (bezpečnostní politika) a business pravidel.
  • Komplexní dokumentace zahrnující procesní dokumentaci k jednotlivým agendám, workflow, metodiky a školící dokumentace pro všechny agendy a klíčové uživatele.

Harmonogram projektu

Projekt byl zahájen 1. 8. 2020 a jeho realizace je naplánovaná na 41 měsíců. Projekt je rozdělen z hlediska harmonogramu na 2 samostatné části:

1. První část Realizační fáze (příprava IP) potrvá 10 měsíců. Na začátku budou uskutečněny veřejné zakázky na klíčové spolupracovníky zadavatele - metodické a technické konzultanty, projektového a finančního manažera a právní služby k projektu. Dále budou v této fázi uskutečněny tržní konzultace, které pomohou zadavateli specifikovat následnou veřejnou zakázku na inovační partnerství, která proběhne v druhé etapě této části.

2. Druhá část Realizační fáze (inovačního partnerství) bude probíhat 31 měsíců a bude složena ze 4 fází. V první fázi Inovačního partnerství bude vytvořen realizační návrh inovačního partnera jako podklad pro druhou fázi Inovačního partnerství, ve které bude probíhat inovativní vývoj unikátního jednotného integračního automatizovaného systému pro správu informačních modelů staveb. Ve třetí fázi Inovačního partnerství bude probíhat testování systému, školení klíčových uživatelů, tvorba komplexní prováděcí dokumentace. V poslední fází Inovačního partnerství bude ověřena funkčnost vytvořeného systému, finalizovány a akceptovány výstupy.