Přejít na hlavní obsah
Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se stane?

 • Doplnění a rozvoj zástavby v souvislosti s výstavbou metra
 • Stanovení lokálního obchodního a společenského centra území v místě nového náměstí
 • Stanovení územního oddělení sídel sídliště Písnice a stará Písnice, které je definováno krajinným rozhraním –
 • Modřanská rokle ze západní strany, východním směrem je možná návaznost na rybníky mezi Kunraticemi a Šeberovem
 • Vnímání krajinného rozhraní jako kompozičního prvku města
 • Stanovení hranic zástavby
 • Možnost vytvoření krajinářského prostoru ekologického agrárního krajinného parku
 • Zajištění prostupnosti pro pěší a cyklistickou dopravu
 • Ze severozápadu na jihovýchod prochází územím páteřní rekreační trasa, která téměř kopíruje hranici biokoridoru.
 • Celkově je zde navrženo 5 nových parků.
 • Dopravní řešení by mělo být integrováno do centrálního prostoru lokality.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018
Dokončení: xxx

Kolik to bude stát?

xxx  

Kdo to bude dělat?

tb-a – Tomáš Beneš, architekt

Úloha IPR

Zadavatel územní studie

Forma

Územní studie 
 

Detailnější popis projektu

Jak jste se mohli zapojit?

Výběrové řízení na zpracovatele územní studie vyhrálo v září 2018 studio tb-a – Tomáš Beneš architekt. Součástí analytické fáze územní studie bylo setkání s veřejností – urbanistická vycházka a setkání nad mapou.

Detailnější popis projektu

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

 • Veřejnost, vlastníci pozemků a zástupci městské části se potkali v listopadu 2018 přímo na řešeném území.
 • Výsledky setkání a podnětů, které byly zmíněny na následné urbanistické vycházce, byly předány zpracovateli jako další z podkladů pro samotný návrh.
 • Ještě před začátkem zpracování územní studie, v červnu 2018, se v lokalitě uskutečnilo dotazníkové šetření, jehož výsledky byly zpracovateli taktéž poskytnuty.

Projednání

 • V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, Městské části Praha-Libuš a IPR. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.
 • 15. 11. 2019 proběhlo v CAMPu veřejné jednání nad návrhem územní studie. Dále se uskutečnila prezentace s možností podávání dotazů 19. 11. 2019 v Klubu Junior.

Metro D

Na konci května roku 2019 Rada hl. m. Prahy schválila výstavbu metra D a pověřila Dopravní podnik hl. m. Prahy jeho realizací. Ta začala na Pankráci koncem června stejného roku zahájením geologického průzkumu a hloubením prvních šachet a štol. Nová linka povede v severojižním směru částečně paralelně se stávající linkou C. Délka trati bude 10,6 kms 9 běžnými a jednou přestupní stanicí na Pankráci. Po ukončení probíhajících geologických průzkumů začne během července tohoto roku hloubení úseku Pankrác–Olbrachtova. O dva roky později pak bude pokračovat výstavba v úseku Olbrachtova–Nové Dvory, včetně ražby tunelů z lokality Depo Písnice. V případě vyřešení majetkoprávních záležitostí v oblasti Libuše a Písnice dojde v prosinci roku 2027 k zprovoznění úseku Pankrác–Depo Písnice. Zprovoznění celého úseku metra D, včetně úseku náměstí Míru–Pankrác se odhaduje na závěr roku 2029.