Skip to main content

Praha získala povolení na pilotní oblouk pod Negrelliho viaduktem a v srpnu zahajuje stavbu

Hlavní město Praha obdrželo v červnu stavební povolení na realizaci pilotního oblouku mezi mostními pilíři zrekonstruovaného Negrelliho viaduktu a Technická správa komunikací (TSK) okamžitě zahájila přípravné stavební práce, které se naplno rozjely již začátkem srpna. Práce jsou rozděleny na čtyři etapy, z čehož první dvě (ET00 a ET01) má na starosti společnost STRABAG, a.s. Řešení vestaveb a návrh urbanistické koncepce okolí připravoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kdy v roce 2019 vznikl materiál Koncepční studie Negrelliho viaduktu příležitost pro kreativní město zpracovaný ateliérem MOBA studio s.r.o. O další využití se v budoucnu postará městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP).

alt

Negrelliho viadukt je z urbanistického hlediska bariérou oddělující Karlín od historického města, ovšem s novým využitím dojde k zacelení této jizvy a urbanistické hledisko celého projektu má na starosti radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který projekt dozoruje již od jeho vzniku: „Naší dlouhodobou vizí je zachovat sociální různorodost a navázat na historii Karlína coby přístavní a historicky průmyslovou část Prahy, která dnes trpí intenzivní gentrifikací vedoucí k vystěhování nejen nízkopříjmových skupin, ale i k vymazávání řemeslné a rukodělné tvorby. Velký dík patří neúnavné práci kolegů architektů Yvette Vašourkové a Igora Kovačeviče, kteří dlouhou dobu pracovali na vizi využití prostoru pod viaduktem. Bez aktivního přístupu města, IPR Praha, a spolupráci NPÚ, Správy železnic a Prahy 8 bychom dnes neměli stavební povolení na pilotní projekt, takže ještě jednou všem zapojeným aktérům děkuji za součinnost.“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. 

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako plně demontovatelné. Zasklení prostoru oblouku neovlivní pěší, ani jiné komunikační trasy v místě. Jako průchod a průjezd pod viaduktem jsou využívány vedlejší portály, které překlenují ulici Sokolovská. 

V rámci pilotního projektu budou realizovány nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku 036 Negrelliho viaduktu a proveden interiér a zázemí pro infocentrum Magistrátu HMP. Z hlediska urbanismu se tedy ve srovnání s dlouhodobým stavem před celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu, kdy byl oblouk uzavřen a sloužil jako garáž, změní především jeho prostupnost, přístupnost veřejnosti a způsob užívání. 

„Oživení prvního oblouku viaduktu přirozeně prověří nejen funkčnost celého budoucího řešení, ale také provázanost na dostupné dopravní trasy v okolí a občanskou vybavenost v rámci koncepce tzv. 15minutového města. V budoucnu tam totiž postupně vyrostou nové kavárny, bistra, kulturní projekty ale i zázemí pro startupy. Během dvouletého zkušebního provozu budeme prostor ve spolupráci s ČVUT monitorovat,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy. „Pilotní zasklení je sice navrženo jako trvalá stavba. Ze strany Správy železnic a dalších dotčených orgánů, třeba Národního památkového ústavu, je ale kladena podmínka otestovat vliv provozu na památkově chráněnou stavbu viaduktu. V případě vyhovujících podmínek bude pokračovat zasklení zbylých oblouků. V případě negativního vlivu je možné stavbu odstranit, bez jakéhokoliv poškození historického mostu,“ upřesňuje Zdeněk Hřib. 

Město bude po dobu dvou let v prvním oblouku provozovat informační centrum. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem však budou především sledovány stavebně fyzické parametry zkušebního provozu, které budou následně využity při rekonstrukcích zbylých oblouků. 

„V kultivaci okolí Negrelliho viaduktu a zprovoznění oblouků pod ním vidím velkou příležitost pro Karlín a jeho okolí. Zajímavé budou i synergie se sousedícími Kasárnami Karlín, která Praha brzy získá do vlastnictví. Ta jsou už dnes významným místem setkávání Pražanů, a věřím tomu, že místu vdechne nový život i obnovený viadukt,“ uvádí Adam Zábranský, pražský radní pro majetek, transparentnost a legislativu a dodává: „K dočasnému provozu byl vybrán oblouk 036 Negrelliho viaduktu jižně od křižovatky ulic Sokolovská a Prvního pluku. Vizí po zprovoznění všech oblouků je mix aktivit: jednak čistě komerční pronájem za předem stanovenou částku na dobu 5 let pro 40 % vybraných oblouků, model s tzv. kreativním fungováním při zvýhodněné ceně za 3 roky (40 % oblouků), a variantu krátkodobého pronájmu na 1 rok, ideální například pro startupy (20 % oblouků). Cílem je, aby celkový provoz byl ziskový.“ 

„Jsem rád, že po letech příprav se oživení oblouků Negrelliho viaduktu dostává do nové fáze. Věřím, že testovací provoz dopadne dobře a využije se tak jedinečná příležitost, jak zcela změnit k lepšímu tento prostor nejen pro obyvatele Prahy 8, ale věřím, že svým významem bude lákat k návštěvě všechny Pražany. Karlín tak získá úplně nový, krásný veřejný prostor s kvalitními službami a zajímavým programem. Je samozřejmě také nutné využít tento testovací mezičas k dokončení celkové revitalizace okolí viaduktu podle již připravovaného projektu,“ dodává Tomáš Slabihoudek, radní MČ Praha 8 pro dopravu a zastupitel hl. m. Prahy.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles