Skip to main content
Ulice jako místo pro odpočinek a příjemné setkání.

I tak by mohla v budoucnu vypadat Táborská. Dočká se lepších podmínek pro pohodlný a bezpečný pohyb chodců, vhodnějšího uspořádání parkování, laviček i restauračních předzahrádek. Koncepční studii ulice Táborská/Na Pankráci jsme vypracovali ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a MČ Praha 4. Studie řeší koordinovaný postup při rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Poslouží pro další rozvoj a optimalizaci prostorového a dopravního uspořádání. Stane se rovněž závazným podkladem pro navazující projektové dokumentace.

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Motivace k užívání různých druhů dopravy
 • Zajištění podmínek pro pohodlný a bezpečný pohyb chodců
 • Bezbariérové přecházení ulice v poptávaných a již dnes užívaných pěších vazbách
 • Bezbariérový přístup na zastávky veřejné dopravy
 • Optimalizace a vhodnější uspořádání parkování
 • Ulice jako prostor pro stromy a předzahrádky
 • Ulice jako místo pro odpočinek – možné umístění laviček
 • Řešením zátěže, kterou způsobuje mimoúrovňové křížení Severojižní magistrály s ulicí Táborskou a Na Veselí, je vznik úrovňového napojení všech ulic, které pomůže k zacelení a sjednocení dvou částí města a oživení blízkého parteru.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2019 
Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

1,4 mld. Kč          

Kdo to bude dělat?

IPR 

Úloha IPR

Zpracovatel koncepční studie 

Forma

Koncepční studie

Detailnější popis projektu

Aktuální stav

Historická cesta spojující Nusle a Pankrác tvoří i dnes jednu z hlavních os těchto čtvrtí. Plánovaná rekonstrukce ulic Táborská a Na Pankráci nabízí jedinečnou možnost zkvalitnit veřejná prostranství těchto významných lokálních tříd. Kromě připravované rekonstrukce tramvajové tratě v úseku od křižovatky Táborská – Nuselská po vozovnu Pankrác je naplánováno několik úprav křižovatek. Zároveň se však nabízí možnost znatelně proměnit charakter náměstí Hrdinů, které je v současnosti negativně ovlivňováno Severojižní magistrálou.

Koncepční studie

IPR zpracoval ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a MČ Praha 4 koncepční studii, která přináší koordinovaný postup při rekonstrukci ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí a Soudní. Dokument řeší celkovou revitalizaci dotčených ulic a optimalizaci jejich prostorového a dopravního uspořádání. Studie poslouží jako závazný podklad pro zpracování návazných projektových dokumentů (investor: OSI, MHMP a DPP) a jako jednotný podklad při přípravě dílčích záměrů.

Co se konkrétně změní?

Táborská

 • Studie počítá s aktivním parterem budov při severní a jižní straně náměstí.
 • Bude umožněna revitalizace parku ve středu náměstí.
 • Dojde k provázání charakterů jednotlivých ulic.
 • Budou vytvořeny důstojné předprostory významných institucí.
 • Bude vybudována sdružená přestupní zastávka pro všechny tramvaje a autobusy projíždějící uzlem Pražského povstání v přímé návaznosti na výstup z metra.

Na Pankráci

 • Cílem návrhu je znovuobnovit význam ulice Na Pankráci jako přirozené, živé osy území propojující jižní hranici města s Vyšehradem.
 • Doplnění stromořadí a plnohodnotných chodníků po obou stranách ulice.
 • Středově vedená tramvajová trať je opatřena vegetačním povrchem extenzivního charakteru.
 • Vznik nové zastávky obsluhující sídliště Pankrác II v samotném středu ulice.
 • Po obou stranách ulice je navrženo podélné parkování a bezpečný cyklistický pruh umožňující bezpečný pohyb cyklistů.

Na Veselí

 • Ulice bude lemována oboustranným stromořadím v širokých chodnících s parkováním podél vozovky.
 • Stromořadí přispěje ke snížení hlukové zátěže i prašnosti.
 • V celé délce ulice navrhujeme zřízení zóny s omezením rychlosti na 30 km/h, která umožní bezpečný pohyb a sdílení prostoru všemi typy uživatelů.

Soudní

 • Návrh podporuje charakter ulice jako významné pěší a cyklistické propojky, zelené osy mezi parky na Kavčích horách a parkem Jezerka.
 • Stávající hodnotné stromořadí ze vzrostlých kaštanů bude rehabilitováno či případně doplněno.
 • Pod stromy je vytvořena pohodlná nezpevněná cesta pro pěší vycházky, propojující náměstí Hrdinů a ulici Na Veselí.
 • Mezi ulicemi Nad Jezerkou a Soudní je ulice upravena v podobě sdíleného prostoru, který umožňuje přirozený bezbariérový pohyb všemi směry.
 • Významným přínosem je optimalizace tvaru tramvajové smyčky před vjezdem do Vozovny.
 • Proměnou projde rovněž předprostor hlavního vjezdu do věznice pro lepší organizaci provozu zásobování.

Děkanská vinice I.

 • Úprava parkování náhradní autobusové dopravy umožňuje střední vegetační pás s lavičkami a odpočinkovými zónami.
 • Severní strana ulice je uspořádána s podélným parkováním v zálivech podél chodníků.
 • Jižní strana nabízí převážně šikmé parkovací stání u rozšířeného chodníku.

Etapy rekonstrukce

Etapa I

Není podmíněna žádným významným rozhodnutím či celoměstským řešením dopravy. Příprava projektu tak může začít neprodleně. Rozhodnutí o časovém sledu jednotlivých úseků bude řešeno v rámci přípravy projektu na základě nutné technické a organizační etapizace s ohledem na provoz veřejné dopravy, obslužnost tramvajové vozovny, věznice a soudu. Předpokládá se však dílčí etapizace dle posloupnosti řešených úseků v následujícím pořadí:

 1. Úsek Táborská
 2. Úsek Na Pankráci
 3. Úsek Na Veselí – Soudní

Etapa II

Je podmíněna shodou na celoměstském řešení Severojižní magistrály a širšími dopravními souvislostmi, o kterých nelze rozhodnout na základě zpracování této studie. Jde o řešení křížení ulice Táborská s ulicí 5. května a na ně navazující prostranství, která jsou ve studii řešena variantně.

 • Úsek náměstí Hrdinů (křížení Táborská/5. května)

Etapa III

Je podmíněna dokončením tramvajového napojení vozovny Pankrác přímo z ulice Táborská v rámci etapy II.

 • Úsek Na Veselí (úrovňové křížení Na Veselí/5. května)

Navazující úseky a prostory

Nejsou podmíněny žádným významným rozhodnutím, či celoměstským řešením systému dopravy a příprava jejich projektu tak může začít neprodleně. Rozhodnutí o časovém sledu jednotlivých úseků je otázkou financování. Realizace je podmíněna předchozími etapami.

 • Úsek Děkanská vinice
 • Úsek Lounských

Jak jste se mohli zapojit?

Rekonstrukce nemůže proběhnout bez většího zapojení občanů, kteří v ulici bydlí nebo ji denně používají. Občanská účast měla dvě fáze.

První fáze

Proběhla v říjnu 2015. V této fázi jsme doplnili hodnocení současného stavu o nová témata a zjišťovali jsme aktuální potřeby uživatelů Táborské ulice. Konkrétně proběhla komunitní vycházka a série sousedských setkání nad mapou.
Více v kapitole 500 Koncepční studie (140 MB).

Druhá fáze

Po vytvoření koncepční studie měli občané možnost zkonzultovat a okomentovat návrh studie. Nejčastěji jste se ptali na automobilovou dopravu, parkování, cyklodopravu, pěší pohyb, veřejnou dopravu, mobiliář, povrchy a vegetaci. Během veřejné konzultace návrhu bylo uplatněno celkem 305 připomínek, podnětů nebo dotazů, které zaslalo 180 lidí. Tyto připomínky, podněty a dotazy byly kategorizovány podle tematického obsahu do deseti základních kategorií. Ke každému tématu byl zpracovatelským týmem připraven návrh vypořádání nebo možnost zapracování jednotlivých podnětů.
Více v kapitole 600 Koncepční studie (140 MB).