Skip to main content
Jarovská třída propojí území Žižkova směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu a odlehčí dopravu stávajících přetížených silnic. 

Plán na propojení ve stopě Jarovské třídy je zakreslen v plánovacích dokumentech hlavního města již několik desetiletí, ovšem dlouho zůstával pouze na papíře. Dnes se díky revitalizaci nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) konečně probouzí k životu. A to v nové podobě, na rozdíl od předchozích plánů, kde se počítalo s mnohem kapacitnější silniční stavbou. IPR na nové propojení pořídil dopravně-urbanistickou studii, která upřesňuje a detailně prověřuje návrh změny územního plánu a urbanistické studie NNŽ

 

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Jarovská třída je dlouhodobě chystaná ulice, která propojí Žižkov směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu. V koridoru bývalé železniční trati nabídne nové spojení nejen pro automobily, ale především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty. Také má přispět k odlehčení dopravy z dnes přetížených komunikací.

Dopravně-urbanistická studie

Jarovská třída je řešena dopravně-urbanistickou studií, kterou pořídil IPR Praha dle zadání Rady hl. m. Prahy (usnesením č. 1709 ze dne 24. 8. 2020). Na studii pracoval tým architektů, krajinných architektů a dopravních inženýrů (SATRA, spol. s r.o., Mott MacDonald, JK ARCHITEKTI, s. r. o., a další specialisté). 

Budoucí podoba Jarovské třídy se řešila ve spolupráci s místními aktéry, samosprávou a veřejností a návrh byl v rozpracované podobě představen v létě 2021 k připomínkám veřejnosti. Cílem bylo jim území a vznikající studii podrobně představit a prostřednictvím návazných participačních aktivit získat data, která byla předána zpracovateli studie. Požadavky a podněty veřejnosti posloužili k dopracování návrhu.

Finální návrh dopravně-urbanistické studie si můžete prohlédnout zde:

Jarovská třída – dopravně-urbanistická studie

Zveřejněná studie je verzí schválenou Radou hl. m. Prahy 19. 9. 2022. Po řadě konzultací a projednávání došlo k vytvoření konsolidované a upravené verze materiálů, které byly prezentovány na podzim 2021 v CAMPu v rámci přednášky a diskuze na téma Žižkovské nádraží: druhý život? – Budoucnost dopravy. Záznam přednášky si můžete pustit na tomto odkazu. Prezentace z tohoto setkání najdete zde:

Prezentace: Dopravní záměry a vyhodnocení Prezentace: Jarovská třída

Studie bude dále sloužit jako podklad pro navazující projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet schválení změny územního plánu. Samotnou realizaci Jarovské třídy očekáváme v horizontu 5–10 let.

 

O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM


Zahájení: n/a
Dokončení: n/a

KOLIK TO BUDE STÁT?


n/a 

KDO TO BUDE DĚLAT?

Za zadavatele:
Kancelář veřejného prostoru, IPR
Kancelář dopravní infrastruktury, IPR

 

Zpracovatel:
SATRA, spol. s r. o.
Jan Kasl Architekti, s. r. o.

ÚLOHA IPR


Zpracovatel urbanisticko-dopravní studie

FORMA


Urbanisticko-dopravní studie

Jak se můžete zapojit?

Zapojení široké veřejnosti do urbanisticko-dopravní studie Jarovská třída proběhlo v květnu až červnu 2021. Obyvatelé se mohli zapojit prostřednictvím participačního kontejneru na Praze 3, participačního stánku na Praze 10 a on-line ankety. Doplňujícím programem byly dvě komentované vycházky za účasti architektů z IPR a zpracovatelů studie ze SATRA a JK ARCHITEKTI. Městská část Praha 3 uspořádala k projektu vlastní výstavu v KC Vozovna. Nyní si můžete prohlédnout výstupy z této participace:

Participace obyvatel na studii Jarovská třída

Urbanisticko-dopravní studie byla prezentována 16. listopadu 2021 v rámci doprovodného programu k výstavě NNŽ v prostorách CAMPu.

 

 

Detailnější popis projektu

Důvod zadání studie 

Dříve zpracované dopravní studie na rozvoj brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov ukázaly, že je nutné další propojení, které v budoucnu zabrání přetěžování ulice Jana Želivského. Proto se město rozhodlo nechat zpracovat urbanistickou studii. 

Historický vývoj

Zde se můžete podívat na historický vývoj plánů a studií na téma Žižkovské radiály / Jarovské spojky. 

Co se změní?

Nové propojení má být dvoupruhové a povede od křižovatky ulic Malešická – Na Jarově podél stávající železniční trati a napojí se na ulici Českobrodská pod Jarovem. Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Jarovská třída bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.