Přejít na hlavní obsah
Územní plánování je nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území.

Dnes platný stavební zákon vnímá smysl územního plánování v koordinaci soukromých a veřejných zájmů v území a ve vytváření takových předpokladů pro výstavbu, které zároveň respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy. Z toho vyplývá, že nejde pouze o odbornou činnost, ale především o metodu plánování a řízení rozvoje sídel a území v širším slova smyslu. Toto činí z územního plánování komplexní a velmi sofistikovanou disciplínu.

Nástroje plánování

Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování v hlavním městě. V současné době jsou platné dva základní typy dokumentů.

Dokumentace

Jsou závazné a pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně jde o:

  • Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy
  • Územní plán Prahy
  • Územní plán části Prahy
  • Regulační plány

Podklady

Nejsou závazné, pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Pro Prahu se zpracovávají:

  • Územně analytické podklady
  • Územní studie

Zásady územního rozvoje v Praze

Územní plán je všeobecně závazný, v určitých případech je možné provést jeho změny. Změny územního plánu se týkají všech jeho závazných prvků, tedy především způsobu využití jednotlivých ploch a vymezení jejich hranic, ale také změn míry využití ploch, určujících závazné koeficienty podlažních ploch a zeleně.

Vzhledem k tomu, že Praha je obcí i krajem, má ze zákona povinnost pořídit zásady územního rozvoje i územní plán. V případě české metropole tak význam ZÚR nespočívá v koordinační funkci, ale spíše ve stanovení priorit pro rozvoj města a vymezení staveb dopravní a technické infrastruktury důležitých pro funkci města jako celku.

Úředníci
Orgán územního plánování (v Praze Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy) - pořizuje územně plánovací dokumentace, dotčené orgány státní správy se k nim formou stanovisek vyjadřují.
Odborníci
Projekční týmy složené z mnoha profesí (např. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy či soukromí projektanti) - zpracovávají dokumentace pod vedením autorizovaných osob.
Politici
Samospráva (Zastupitelstvo hl. m. Prahy, někdy i Rada hl. m. Prahy) - iniciuje pořizování územně plánovacích dokumentací a rozhoduje o jejich schvalování.
Veřejnost
Občané a občanská sdružení - účastní se projednání dokumentů způsobem stanoveným zákonem, případně spolupracuje na jejich přípravě.

Regulační plán

V současné době je pro Prahu platný pouze regulační plán Anenská, který je plně využitelný pro rozhodování 
v území.

Regulační plán stanovuje podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a přístupy ke stavbám a jejich napojení na technické vybavení a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výšku a objemy zástavby, ukazatele využití území). Typické měřítko regulačního plánu je 1 : 1000 nebo 1 : 500. Regulační plán musí být v souladu s nadřazenými závaznými územně plánovacími dokumentacemi, tedy s územním plánem a Zásadami územního rozvoje. Podobně jako tyto dokumenty slouží projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm naleznou podrobné informace o využitelnosti pozemku či možné podobě staveb na něm.

Zásady územního rozvoje

Praha je zároveň obcí i krajem. Proto kromě „obecního“ územního plánu musí podle stavebního zákona mít i plán „krajský“. A tím jsou Zásady územního rozvoje. Nejsou tolik detailní jako územní plán. Je to jako bychom se na město dívali z větší výšky. jejich cílem je především mít jasná obecná pravidla rozvoje a zajistit návaznost na plány Středočeského kraje. I proto v něm najdete především plánované dopravní stavby, například nové linky tramvají nebo metra nebo pražský a městský okruh.

Zásady územního rozvoje jsou závazným dokumentem, který musí úřady a stavebníci při plánování staveb dodržet. Jsou nadřazeny územnímu plánu. Vycházejí ze státní Politiky územního rozvoje ČR a stojí na detailních datech z našich Územně analytických podkladů. V případě potřeby mohou být aktualizovány.