Přejít na hlavní obsah
Lokalizační data mobilních operátorů jsou prozatím poměrně málo využívaný zdroj dat s výhledem velkého potenciálu v úkolech plánování města. Jejich užití může být velice široké, ale je nutné, aby se optimalizoval jak způsob s jejich nakládáním, ale také jejich výstupní forma pro použití v jednotlivých sektorech.

Lokalizační data mobilních operátorů jsou prozatím poměrně málo využívaný zdroj dat s výhledem velkého potenciálu v úkolech plánování města. Jejich užití může být velice široké, ale je nutné, aby se optimalizoval jak způsob s jejich nakládáním, ale také jejich výstupní forma pro použití v jednotlivých sektorech. Jde tedy o to najít a nastavit celý proces, který ze vstupních dat na začátku dokáže vytvořit požadovanou strukturu výstupních dat dle specifikace potřeb jednotlivých uživatelů. Součástí je ale také soubor dalších procesů a technologií, které jsou nutné na to, aby bylo možné s těmito daty pracovat dlouhodobě a smysluplně.

 

Všechna uvedená fakta jsou důvodem, proč vzniknul projekt s názvem „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, který je realizován v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu. Číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631

 

 

O PROJEKTU

Velká část úkolů spojená s plánováním města je ať už přímo nebo nepřímo závislá na lidech a jejich pohybu v prostoru. Dlouhodobě se za tímto účelem používají standardní metodiky, které umožňují analýzy za účelem plánování provádět.  Nevýhodou těchto klasických metod je fakt, že jsou vázané na statistická data např. ze Sčítání lidu, domů a bytů případně na průzkumová či modelová data.

V minulosti byl ve spolupráci IPR Praha a dalších subjektů úspěšně realizován pilotní projekt „Pořízení dat monitoringu přítomného obyvatelstva analýzou zbytkových lokalizačních dat mobilních operátorů“ (Big data).  Na základě tohoto projektu byly identifikované očekávané výstupy, ale i možnosti využití v jiných oblastech a v jiných městských organizacích, než bylo na začátku vytyčeno.

Hlavním očekávaným přínosem aktuálního projektu je zajištění realistických a plastických informací o dynamice pohybu obyvatelstva v rámci Prahy a metropolitního zázemí a o strukturálních a časových charakteristikách využívání území.  Jedná se tedy o komplexní systém, který bude zahrnovat efektivní a dlouhodobě udržitelné pořizování, zpracování, uchovávání a používání těchto dat napříč městskými organizacemi. 

Cílem je tedy vytvořit nové datové zdroje na bází lokalizačních dat sítí mobilních operátorů, ale také specifikaci datových vstupů a produktů, tvorba nástrojů pro práci s datovými zdroji, ale také koordinační rámec pro práci s těmito daty a výstupy napříč organizacemi a dalšími subjekty.

Projekt také počítá s dostupností near real-time dat, která jsou neocenitelné v oblasti operativního řízení a bezpečnosti.

Hlavní výstupy
  • specifikace nových datových produktů na bázi lokalizačních dat sítí mobilních operátorů pro podporu řešení vybraných úkolů MHMP (popř. MČ) a městských organizací,
  • metodika tvorby jednotlivých datových produktů z primárních dat mobilních operátorů,
  • softwarové řešení pro ukládání, sdílení, agregaci a práci s datovými produkty,
  • jednotný licenční model pro využívání a nakládání s daty, včetně příp. určení výstupů pro publikaci v režimu otevřených dat
  • možnost jednoduchého nasazení vyvinutého řešení bez nutnosti větších zásahů
Harmonogram projektu

Projekt byl zahájen 1. 6. 2018 a jeho realizace je naplánovaná na 48 měsíců (M1 – M48). Obsah je rozdělen na 2 samostatné části.

První část se skládá ze dvou šestiměsíčních etap, které budou realizovány za sebou v období M1 – M12. V první etapě proběhne veřejná soutěž na odborné konzultanty projektu, kteří budou po celé trvání projektu konzultovat postup jednotlivých odborných kroků. Stejně tak proběhnou výběrová konání na projektový management a právní služby. Druhá etapa této části je pak zaměřena na výběr inovačního partnera pro projekt, který proběhne také výběrovým řízením.

Druhá část bude probíhat 3 roky (M13 - M48). Právě tato část je podstatná z hlediska naplnění stanovených cílů, protože v průběhu jejího trvání se bude vyvíjet jak specifikace vstupů a výstupů, tak jednotlivé metodické postupy tvorby nástrojů, ale i ostatní neméně důležité součásti projektu. Celá tato část je rozdělena na 3 vývojové cykly. Každý cyklus se skládá ze dvou šestiměsíčních etap. Každá etapa má jasně stanovené aktivity, které zahrnuje a po skončení každé z nich se tato vyhodnotí z hlediska plnění jednotlivých aktivit, dosažení stanovených cílů, ale i z hlediska návaznosti. Význam cyklu je velice důležitý z hlediska iterativního zvyšování kvality dosažených výsledků v jednotlivých částech projektu.