Přejít na hlavní obsah

Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

Územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš je pořizována na základě dvou podnětů městských částí: Městská část Praha 12 a Městská část Praha-Libuš a bude sloužit primárně jako podklad pro rozhodování v území. Řešené území o rozloze 47 ha se nachází na rozmezí dvou katastrálních území k. ú. Libuš a k. ú. Kamýk (MČ Praha-Libuš a MČ Praha 12) a lze ho rozdělit na dva prostorově odlišné celky od sebe oddělené severojižní osou – ulicí Novodvorskou.

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 20. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

Tvorba zadání a výběr zpracovatele

Zadání územní studie bylo dokončeno v prosinci 2018 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s dotčenými městskými částmi (Praha 12 a Praha-Libuš) a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Bylo také konzultováno s Iniciativou občanů sídliště a dalšími významnými aktéry v území.

V lednu 2019 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele, kterým se stali UNIT architekti s. r. o. Územní studie bude tvořena dvěma částmi, analytickou a návrhovou. Součástí zadání je i zapojení veřejnosti a významných aktérů v území do procesu tvorby územní studie jak v analytické, tak návrhové části. V procesu tvorby územní studie tak proběhnou 2 participační (tzv. plánovací) setkání s veřejností, jejichž organizace je zajišťována externím dodavatelem – Ateliérem pro veřejnou debatu (AVD), který zároveň zpracuje výstupy z těchto setkání.

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

Ze setkání byla vypracována shrnující zprávapracovní mapa zahrnující zákres podnětů získaných od účastníků pracovních setkání.

V neděli 31. 3. 2019 se konala vycházka v řešeném území a setkání nad mapou, na kterých se veřejnosti vyjádřila ke konkrétním tématům, zároveň byly sesbírány doplňující podněty a požadavky na řešení. Z tohoho setkání byla vypracována shrnující zpráva.

Dalším podkladem s informacemi o území je sociologické šetření, které v lokalitě probíhalo v březnu 2019 a bylo zadáno pro účely tvorby územní studie. V rámci analytické části proběhlo i několik konzultací a setkání mj. s klíčovými aktéry v území – Iniciativou občanů sídliště, vlastníky dotčených pozemků, soukromými i veřejnými investory a zástupci městských částí. 

Zapojení veřejnosti v návrhové části

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhla dvě plánovací setkání (konzultace základní koncepce návrhu) s veřejností v Kulturním centru Novodvorská. První bylo od 16:00 do 18:00, druhé pak od 19:00 do 21:00. Na obou setkáních byla představena základní koncepce návrhu územní studie (prezentace s výkladem zpracovatele k nahlédnutí zde), kterou následně mohla veřejnost komentovat, dále nad ní diskutovat a dotazovat se u kulatých stolů. Ze setkání byla vypracována shrnující zpráva.

Paralelně probíhaly i konzultace s dalšími významnými aktéry v území. Po vyhodnocení těchto setkání a konzultací byl návrh územní studie dopracován a předán ke kontrole a internímu připomínkování pořizovateli a zadavateli (odbor územního rozvoje MHMP), Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dotčeným městským částem (konec července 2019).

Projednání

V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, Městské části Praha-Libuš, Městské části Praha 12 a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.

Návrh územní studie byl zveřejněn na tomto odkazu v záložce „ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš“. V této fázi bylo možné podat připomínky do pondělí 9. 12. 2019 (včetně) a doručit je na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení.

Ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 od 15:00 v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) proběhlo veřejné jednání nad návrhem územní studie. Dále byla možnost konzultace a dotazů k návrhu v ZŠ Smolkova dne 26. 11. 2019 od 18:00.

Schválení

Na základě vyhodnocených připomínek byla územní studie upravena. Následně pak pořizovatelem schválena dne 20. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

Kontakty
  • kontaktní osoba pořizovatele a zadavatele územní studie (odbor územního rozvoje MHMP): Anna Kuryviálová (anna.kuryvialova@praha.eu)
  • kontaktní osoba ve věci plánovacích setkání s veřejností (Ateliér pro veřejnou debatu): Jindřich Pinc (jindrich@ateliervd.cz)

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články