Přejít na hlavní obsah

Územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice

Další lokalitou, která řeší okolí budoucí stanice metra D pomocí tzv. územní studie, je stanice Písnice. Těsně k plánované stanici metra přiléhá sídliště Písnice a navazující krajinné rozhraní, které dnes dělí právě sídliště Písnici a starou Písnici. Územní studie se soustředí na tyto tři hlavní prostorově odlišné části území (okolí stanice, sídliště a krajinné rozhraní) s ohledem na potenciál rozvoje v souvislostech s výstavbou metra. Dílčími tématy jsou i kvalita veřejných prostranství (doplnění a posílení centrálních veřejných prostor jako jsou náměstí, parky a příjemné uliční prostory), služby a občanská vybavenost, doplnění a rozvoj zástavby v okolí nové stanice a samozřejmě také doprava, zeleň a další infrastruktura.

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie byla schválena pořizovatelem dne 30. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

Zadání a výběr zpracovatele

Zadání územní studie bylo dokončeno v srpnu 2018 odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy (UZR MHMP) ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a po konzultaci s klíčovými vlastníky pozemků v území.

V září 2018 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územní studie, kterým se stalo studio Tb-a (Tomáš Beneš architekt). Tvorbu územní studie lze rozdělit do dvou částí, analytické a návrhové. Součástí analytické fáze je setkání s veřejností – urbanistická vycházka a setkání nad mapou. Návrh bylo možné připomínkovat v rámci projednání.

Zapojení veřejnosti v analytické fázi

V listopadu 2018 se sešla veřejnost, vlastníci, zástupci městské části a další na plánovacím setkání přímo v řešením území. Podněty (náměty k řešení) byly sbírány nejen na tomto setkání, ale i na urbanistické vycházce, která tomuto setkání přecházela. Všichni přítomní měli možnost se vyjádřit k nejrůznějším tématům (doprava, zeleň, parkování atd.). Výsledky setkání byly předány zpracovateli jako další z podkladů pro samotný návrh.  Ještě před začátkem zpracování územní studie se v lokalitě uskutečnilo dotazníkové šetření (červen 2018), jehož výsledky byly zpracovateli taktéž poskytnuty.

Projednání

V průběhu léta 2019 proběhla fáze interního připomínkování, v rámci které byl odevzdaný materiál kontrolován a připomínkován ze strany zadavatele/pořizovatele, Městské části Praha-Libuš a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Následně byl návrh upraven a předložen veřejnosti a orgánům dotčeným v navazujících řízeních k nahlížení a připomínkování.

Návrh územní studie byl zveřejněn na tomto odkazu v záložce „ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice“. V této fázi bylo možné podat připomínky do pondělí 2. 12. 2019 (včetně) a doručit je na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení.

V pátek dne 15. 11. 2019 od 14:00 v CAMPu (Vyšehradská 51, Praha 2) proběhlo veřejné jednání nad návrhem územní studie. Dále se uskutečnila prezentace s možností podávání dotazů dne 19. 11. 2019 od 18:00 v Klubu Junior.

Schválení

Na základě vyhodnocených připomínek byla územní studie upravena. Následně pak pořizovatelem schválena dne 30. 11. 2020, její finální návrh lze stáhnout pod příslušnou záložkou na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje.

Mohlo by Vás také zajímat

Ilustrační obrázek aktuality

Praha schválila návrh nových stavebních předpisů. Budou v souladu s novým stavebním zákonem

Ilustrační obrázek aktuality

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Nová analýza IPR odhaluje aktuální čísla

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Všechny články