Přejít na hlavní obsah
Sídliště Ďáblice je oceňovaným urbanistickým celkem. Disponuje relativně vysokým množstvím zeleně a dobrou dopravní infrastrukturou.

V roce 2018 bylo Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy uloženo zpracování územní studie pro sídliště Ďáblice (usnesení RHMP č. 1570 ze dne 19. 6. 2018). IPR vybral ve veřejné soutěži externího dodavatele koncem září 2018 (zadání si můžete prohlédnout zde). Hlavním úkolem studie je pojmenovat a jasně určit hodnoty urbanisticky významného celku a navrhnout možnosti jeho dotvoření v souladu s jeho charakterem a strukturou zástavby. Studie bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a zpracování plánu revitalizace. 

Aktuality

Ve středu 1. 6. 2022 byl zveřejněn návrh územní studie, který lze stáhnout na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy pod příslušnou záložkou. Upozorňujeme, že z důvodu nalezení tiskařské chyby byl dne 24. 6. 2022 aktualizován soubor hlavního výkresu („US Dablice_01_hlavní výkres“).

Od pondělí 20. 6. do pátku 24. 6. 2022 bylo možné pokládat dotazy a diskutovat se zpracovatelem územní studie v tzv. konzultačním kontejneru, který byl celý týden umístěn u stanice metra Ládví.

 

Podívejte se na videopozvánku k veřejnému projednání územní studie:

 

Přehrajte si videoprezentaci s výkladem návrhu územní studie:

 

Do středy 13. 7. 2022 bylo možné k návrhu uplatnit písemné připomínky, a to způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce, která byla mj. zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.

V současné době probíhá evidence a vyhodnocování připomínek, na základě kterých bude návrh územní studie upraven.

Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2018

Dokončení: 2023

KOLIK TO BUDE STÁT?

n/a

KDO TO BUDE DĚLAT?

MOBA / IPR Praha

ÚLOHA IPR

Zpracovatel územní studie

FORMA

Územní studie

Podrobný harmonogram

2018

 • Urbanistická vycházka po území a participační setkání u kulatých stolů v rámci analytické části.

2019

 • Březen – představení rozpracovaného návrhu územní studie politické reprezentaci MČ Prahy 8 (4. 3.), zástupcům SVJ/BD a spolků působících na sídlišti Ďáblice (5. 3.), investorům a provozovatelům (6. 3.) a veřejnosti (11. 3.)
 • Průběžné konzultace návrhu územní studie s pracovní skupinou (březen, duben, říjen, prosinec)

2020

 • Léto – odevzdání studie zpracovatelem (MOBA) k připomínkám, interní kontrola
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (červenec, srpen)

2021       

 • Zahájení úprav/přepracování návrhu územní studie
 • Duben/květen – spolek Krásné Kobylisy představuje Vizi sídliště Ďáblice (autoři: Ing. arch Petr Klápště, Ph.D., a Bc. Sylva Korelusová)
 • Průběžné konzultace a informování o stavu procesu (květen, srpen, září, říjen)

2022 

 • Od 1. 6. 2022 do 13. 7. 2022 zveřejnění návrhu a možnost jej připomínkovat
 • 3Q – 4Q 2022 – vyhodnocení připomínek a úprava návrhu
 • 4Q – 1Q 2023 dokončení návrhu a předpoklad jejího schválení

 

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Navržení koncepce veřejných prostranství včetně parků, veřejné vybavenosti a infrastruktury
 • Vytipování míst pro doplnění zástavby včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití

Historie

Ďáblice byly do roku 1968 samostatnou obcí na okraji Prahy. V 50. letech se začalo uvažovat o rozvoji tzv. Severního Města, jehož součástí byly také Ďáblice. Sever Prahy byl pro své příhodné přírodní podmínky určen k zástavbě převážně obytného charakteru již od prvních úvah o dalším poválečném rozšiřování města.

Část Ďáblic si však dodnes zachovala z hlediska urbanismu vesnický charakter.

Výsledné řešení sídliště Ďáblice navazuje na soutěžní návrh Vlastimila Durdíka a Jiřího Novotného z roku 1963, který dále rozpracovali Josef Polák, Vojtěch Šalda a hlavní architekt souboru Viktor Tuček. Ze soutěžního návrhu autoři převzali základní dopravní schéma, které umožnilo odvést tranzitní dopravu mimo sídliště, a koncept dvou hlavních křížících se pěších os.

Sídliště je jedinečné tím, že mezi jednotlivými domy vznikla řada parčíků s rybníčky, vzrostlými stromy a množstvím zákoutí.

Jak jste se mohli zapojit?

V analytické fázi byli zmapování uživatelé území, proběhl průzkum provozoven (k tzv. zkoumání ekonomického zdraví v lokalitě), komunitní monitoring a další analýzy užívání území.  Mezi provozovateli i obyvateli zároveň proběhlo reprezentativní sociologické dotazníkové šetření. Všechny tyto průzkumy byly součástí podkladů pro územní studii. 

Veřejnost byla zapojena do tvorby územní studie v rámci vycházek a setkání nad mapou v roce 2018. Podněty byly zapracovány do analytické části studie. První návrh byl veřejnosti představen v březnu 2019. Bylo obdrženo velké množství připomínek, které byly v následujících krocích zohledněny.  

V dubnu roku 2019 byla na žádost klíčových aktérů v území i samotné veřejnosti sestavena pracovní skupina*, která se věnovala právě návrhu územní studie a dalšímu postupu v rámci její tvorby. Schůzky pracovní skupiny stále probíhají, nyní nad upravovaným/přepracovávaným návrhem územní studie. 

 

*Pozn.: Pracovní skupina je složena ze zástupců a zástupkyň spolku Krásné Kobylisy, Městské části Praha 8, Hlavního města Prahy, Národního památkového ústavu a SVJ.

Zpětná vazba od obyvatel sídliště a odborníků

Zpětná vazba od obyvatel sídliště, odborníků či politiků podnítila úpravu návrhu v těchto oblastech:

 • Budou definovány urbanistické hodnoty sídliště určené k zachování s pečlivým popisem.
 • Případná nová výstavba bude koncentrovaná převážně v okolí metra Ládví, ostatní místa budou prověřena a případně navržena k dotvoření v souladu s charakterem a strukturou zástavby sídliště s důsledným odůvodněním.
 • Návrh se seoustředí též na hierarchizaci a definici jednotlivých charakterů veřejného prostoru vnitřní části sídliště, ulice Střelničná, předprostoru hřbitova a Střelnice.
 • Objekty Včel budou navrženy především jako zařízení veřejné vybavenosti.