Přejít na hlavní obsah
Praha se rozhodla sjednotit městský mobiliář.

Jednací řízení s uveřejněním na design zastávkového přístřešku a zábradlí proběhlo v roce 2018 v návaznosti na soutěž na podobu pražských laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. Autory vítězného návrhu se stali pedagogové Vysoké školy uměleckoprůmyslové, majitelé studia Olgoj Chorchoj  a společnosti Artěl Michal Froněk a Jan Němeček spolu s Alešem Kachlíkem a Martinem Klanicou. Výběrové řízení na nového dodavatele zastávkových přístřešků bylo vypsáno v průběhu února 2021. Postupnou výměnu přístřešků zahájilo město 1. 7. 2021. 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

  • Vznik jednotných přístřešků
  • Jednotný vzhled mobiliáře
  • Snížení počtu variant zastávkových přístřešků
  • Zvýšení kvality veřejného prostoru
  • Uvnitř zastávky je umístěn orientační panel, který informuje o aktuálních odjezdech tramvajových linek.
  • Zastávka bude obsahovat Wi-Fi, USB port a reproduktor pro osoby se sluchovým postižením.
  • Testovací prototyp, který byl v roce 2020 umístěn na Palackého náměstí, je jedním ze série sedmi různých variant přístřešků, které autoři navrhli.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2018 
Dokončení: 2018

Kolik to bude stát?

100 000 Kč – Standardní přístřešek bez digitálních technologií (orientační panel). V této variantě bude přístřešek nejčastěji osazován.

Kdo to bude dělat?

Autoři návrhu: Artěl, spol. s r. o. / Olgoj Chorchoj 
Vlastník licence: Magistrát hl. m. Prahy

Úloha IPR

Organizátor jednacího řízení s uveřejněním, implementace projektu společně s osazením testovacího pilotního kusu, koordinace při přípravě podkladů pro výběrové řízení nového dodavatele přístřešků.

Forma

Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU) 

Detailnější popis projektu

Jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)

V současné chvíli se v Praze nachází nedostatek zastávkových přístřešků. Polovina z nich je navíc zastaralá a neumožňuje využívat nové technologie. Stávající přístřešky nejsou ve vlastnictví Prahy. Město má proto velmi omezenou možnost ovlivnit jejich vzhled a zcela postrádá kontrolu nad reklamou a příjmy, které z ní plynou. Blýská se ale na lepší časy. V létě roku 2021 vyprší smlouva se současným správcem mobiliáře. Ve veřejném výběrovém řízení bude vybrán jak nový dodavatel zastávkových přístřešků, tak jejich správce. Ten bude pro Prahu o vítězný typ pečovat.

Předmět jednacího řízení

Předmětem zakázky byl návrh pražského mobiliáře – zastávkového přístřešku a zábradlí. Cílem zakázky bylo nalézt kultivovanou podobu obou prvků tak, aby spolu vzájemně vizuálně korespondovaly, splňovaly všechny funkční požadavky a normy umožňovaly variantní řešení v závislosti na požadavcích plynoucích z kontextu jednotlivých zastávek či umístění v prostoru města. Smyslem rovněž bylo, aby oba prvky splňovaly současné požadavky na design, funkčnost a odolnost.

Soutěžní návrhy
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
Autorský tým

Artěl, spol. s r. o. / Olgoj Chorchoj, autorský tým: prof. MgA. Michal Froněk, prof. M.A. Jan Němeček, MgA. Aleš Kachlík, Ing. arch. Martin Klanica

Hodnocení komise: Z hlediska kvality designerského řešení se jedná o estetické, až poeticky výrazové řešení, které se svým designem, spojujícím tradici a současnost, dobře integruje do pražské atmosféry a kontextu. Projekt se vyvinul velmi přesvědčivým způsobem. Komplexnost modulové řady, vizuální přehlednost, celková variabilita řešení, vyzrálost designu a úroveň technického řešení jsou hlavními přednostmi návrhu. Pozitivně komise hodnotí navržený průchod skrz zastávkový přístřešek. Vzhledem k celkové propracovanosti a výrazu zastávkového přístřešku, zábradlí nepatrně designově a funkčně zaostává, účastník by mu měl věnovat více péče v dalších fázích projektu. Z hlediska komfortu užívání se jedná o nadstandardní řešení. Z hlediska variability řešení maximálně naplňuje zadavatelovy podmínky. I přesto, že je označení názvu zastávky stejně jako u některých návrhů skryto pod střechou, což vede ke snížení čitelnosti, umístěním dalších důležitých informací do horního pásu na celou šířku zastávky zajišťuje dostatečnou funkčnost. Z hlediska sériové výroby a celkové údržby je návrh nadstandardní. Z hlediska hospodárnosti hodnotí zadavatel pozitivně navržený způsob odvodnění přes okapničku, čištění střechy je bezproblémové. Kvalitní modulární systém zábradlí umožňuje lokální výměnu, problematicky se jeví kotvení do masivních základů z hlediska kolize se sítěmi. Hodnotící komise oceňuje osazení skel zábradlí do rámu, což snižuje riziko jejich poškození.
Materiály ke stažení
pdf (14,79 MB) Katalog Nové prvky pražského mobiliáře_lwon3pse.pdf
2. místo
Autorský tým

Studio Herrmann & Coufal

Návrh přirozeně splývá s Pražským prostředím, které je různorodé mnoha architektonickými styly. Hodí se do historické, moderní i panelové zástavby. Vyčnívá svou nenápadnou elegancí, přesto však na sebe příliš neupozorňuje. Návrh splňuje všechny nároky na funkce i normy. Hlavním cílem je služba obyvatelům i návštěvníkům Prahy. Je snadno vyrobitelný a lehce udržovatelný. Díky své modulárnosti a základním geometrickým tvarům je možné rozvinout přístřešek do dalších prvků veřejného prostoru. Potisk vytváří jednoduchou bodovou mřížku, přičemž jednotlivé elementy mohou být na různých zastávkách variantní podle typu lokality. Inspirace může vycházet z architektonických slohů, z významných osob, ze samotné lokality nebo z poezie atd. Výsledné řešení by vzniklo ve spolupráci s grafickým designérem. Potisk je venkovně stálá a mechanicky odolná černá UV barva, která se běžně používá na přístřešcích.
3. místo
Autorský tým

Divan design, s. r. o.

Anotace: S respektem k více než 120leté historii elektrifikace městské hromadné dopravy v Praze jsou zastávkový přístřešek, „zastávka“ i zábradlí pojaty jako urbánní entita současné informační real time dynamické sítě městské krajiny. Základní tvary jsou inspirovány původním vzhledem pražských přístřešků z doby prvorepublikového Československa i špičkovým designem 60. let. Jejich zpracování odpovídá aktuálním trendům ve veřejné dopravě. Přístřešek je navržen přímo pro hl. m. Praha. Během fáze studie byla reflektována specifika čitelná z jeho tvarové a prostorové různorodosti. Osobitý ráz hlavního města je patrný nejen ze samotné konstrukce, ale i z použité grafiky, která zrcadlí dominanty města Prahy.

Komise

Řádní členové poroty – závislí

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hl. m. Prahy
Ing. Jan Rak, ředitel odboru hospodaření s majetkem MHMP
MgA. Marek Kopeć, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR

Řádní členové poroty – nezávislí

Claude Brulhart, designér města Ženeva pro mobiliář a veřejný prostor
Akad. arch. Rudolf Netík, architekt
MgA. Anna Marešová, designérka
MgA. Jerry Koza, architekt

Náhradníci poroty – závislí

Stanislav Lazar, poradce radního Ing. Karla Grabeina Procházky
Ing. arch. Kateřina Frejlachová, architektka, Kancelář veřejného prostoru IPR
Ing. Renáta Šimková, vedoucí oddělení využití a správy objektů MHMP

Náhradníci poroty – nezávislí

prof. MgA. Petr Babák, grafický designér
MgA. Jakub Chuchlík, architekt
MgA. Jan Plecháč, designér, architekt

Přizvaní odborníci

Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ředitel Kloknerova ústavu ČVUT
Mgr. Lukáš Viktora, ochrana ptáků v zástavbě, ČSO
Ing. arch. Ondřej Šefců, ředitel územního odborného pracoviště NPÚ
Ing. Ondřej Kotrc, dopravní referent oddělení koncepce městské dopravy, ROPID
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Skalický, ředitel odboru památkové péče MHMP