Přejít na hlavní obsah
Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech.

Holešovice – Bubny-Zátory jsou územím Prahy, které neslouží už desítky let svému původnímu účelu. Zatímco dříve jste tu našli nákladové nádraží a překladové haly, dnes vnímáme tuto lokalitu jako místo pro vznik nové moderní čtvrti. Nedílnou součástí území je také záměr výstavby Vltavské filharmonie, která je symbolem proměny této části Holešovic a která by se zároveň měla stát první koncertním sálem pro symfonickou hudbu vzniklým v Praze v posledních 100 letech. Dokud však nebude jasné, jak má území celkově vypadat, nemůže se začít stavět. Proto jsme v roce 2018 připravili zadání územní studie, kterou zpracovali Pelčák a partner architekti a německé studio Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH. Tato studie se stala podkladem pro změnu územního plánu, k níž se nyní občané mají možnost vyjádřit v rámci tzv. veřejného projednání. Po zapracování připomínek bude studie následně předána ke schválení. Jeden z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů se stane domovem pro 25 000 obyvatel v 11 000 bytech. Postavit celou čtvrť trvá v České republice několik let. První domy by zde mohly začít vznikat v roce 2025, úplné dokončení se předpokládá v roce 2040.

Participace

Možnosti zapojení veřejnosti

Jak se můžete zapojit?

Veřejnost měla možnost se ke změně územního plánu vyjádřit a připomínkovat ji, a to v období 28. 2.–28. 4. 2022. Následně budou připomínky vypořádány a studie bude předána Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení.
Zároveň ve dnech 30. 3. a 21. 4. 2022 proběhla veřejná projednání z Centra architektury a městského plánování (CAMP). 
Návrh změny územního plánu najdete na stránkách MHMP. (Připomínku může podat každý. Buď písemnou formou, elektronickou formou nebo přes datovou schránku. Více informací o tom, jak podat připomínku i celkově o veřejném projednání změny najdete ve veřejné vyhlášce MHMP na úřední desce.)

IPR Praha připravil pro veřejnost informační kontejner ve dvou lokalitách blízko řešeného území. Veřejnost se zde měla možnost dozvědět, jaký je plán proměny území, jak podat připomínku, nebo se prostřednictvím dotazníku vyjádřit k určitým částem území, které jednou budou řešeny podle jednotné koncepce. 

Informační kontejner byl umístěn ve dvou lokalitách v těchto dnech: 
Pondělí 21. 3. – čtvrtek 24. 3. 2022: Nádraží Holešovice (před vstupem do metra) 
Pondělí 28. 3. – čtvrtek 31. 3. 2022: Strossmayerovo náměstí (před kostelem sv. Antonína) 

Na místě bylo možné vyplnit dotazník, který byl k dispozici také online zdea to v termínu 21. 3. – 13. 4. 2022.

Na podzim Centrum architektury a městského plánování (CAMP) chystá výstavu o budoucnosti lokality Bubny-Zátory v rámci pravidelného cyklu o pražských brownfieldech. 

Co jste již mohli ovlivnit? 

Územní studie byla podkladem pro změnu územního plánu. Návrh územní studie na novou podobu území Holešovice – Bubny-Zátory procházel od 15. 8. do 15. 10. 2019 veřejným projednáním. Připomínky občanů byly ve studii zohledněny.

 

Územní studie

Čistopis územní studie Bubny-Zátory si můžete stáhnout a prohlédnout zde:

územní studIE Bubny-zátory

Územní studie byla podkladem pro změnu územního plánu, která se aktuálně nachází ve finální fázi a jde do tzv. veřejného projednání.

Jaké změny nastaly ve studii na základě připomínek?

 • Změna výškové regulace věže u Výstaviště – Dochází k citlivějšímu urbanistickému řešení mezi novou čtvrtí a areálem Výstaviště u Stromovky. Nově je maximální výška věže na této straně stanovena na 12 podlaží místo původních 18 podlaží.
 • Respektování všech památek – Studie nově zachovává i objekt historické vodárny a ochraňuje budovu bývalé holešovické elektrárny s kovárnou, a to dokonce v památkově „očištěné“ původní podobě.
 • Lepší propojení Centrálního parku se Stromovkou – Nově došlo k rozšíření zeleného koridoru propojujícího Centrální park se Stromovkou až na 30 metrů.
 • Nové zelené plochy – Ve studii přibyly nové zelené plochy a obecně byl kladen větší důraz na rozšíření zeleně. Příkladem může být i nový požadavek na doplnění ploch zeleně v okolí filharmonie nebo nový parčík mezi dvěma železničními tratěmi.
 • Centrální park – Studie vnímá park jako specifický projekt, který bude mít svou vlastní koncepci. Podobně je na tom i projekt nového náměstí u Nádraží Holešovice, který bude mít také svůj vlastní projekt. Ten se nyní bude dále dopracovávat a prioritně řešit.
 • Nové uspořádání bloku obchodního centra – Původní jeden blok nákupního centra je nově rozdělen na tři jednotlivé bloky. Navíc dochází i ke zmenšení obchodní plochy dle připomínky městské části. Jednotlivé bloky nyní lépe zapadají do celkové struktury čtvrti.
 • Koordinace členění bloků podle vedení trasy metra  – Navrhované budovy jsou upraveny tak, aby lépe respektovaly stavění nad trasou metra. Došlo tak k úpravě ploch veřejných prostranství a některých bloků.
 • Předpolí Hlávkova mostu – Detailní územní studie vypracovaná městem prověřila možnosti a potvrdila původní řešení. Území určené pro výstavbu Vltavské filharmonie vytvoří jednak předprostor a jednak propojí budovu Vltavské filharmonie s nábřežím. Podoba budovy Vltavské filharmonie a ztvárnění celé parcely včetně nábřeží však vzejde až z architektonické soutěže.

 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • 25 000 obyvatel zde najde domov
 • 11 000 bytů
 • 29 000 pracovních míst
 • 5 000 míst pro žáky ve školách
 • Propojení Letné a Holešovic
 • Vznik administrativních budov a obytného území v severní části
 • Realizace administrativních budov se základní hladinou 6 až 8 podlaží, maximálně však 12
 • Vznik centrálního parku o rozloze 6 hektarů
 • Adaptace na klimatickou změnu – ulice lemované stromořadím, lokální zasakování všude, kde to bude možné, a zelené střechy budov
 • Dopravní obslužnost – různé druhy dopravy
 • Stavba nových mostů a pěších lávek
 • Napojení na rychlodráhu vedoucí na letiště
 • Vznik Památníku ticha v prostorách nádraží Bubny
 • Umístění nového koncertního sálu Vltavské filharmonie
Projekt v bodech

O projektu

Harmonogram

Zahájení: 2024
Dokončení: 2040

Kolik to bude stát

n/a

Kdo to bude dělat

Thomas Müller Ivan Reimann Architekten GmbH
Pelčák a partner architekti

Úloha IPR

Zadavatel územní studie

Forma

Územní studie jako podklad pro změnu územního plánu

Detailnější popis projektu

Vývoj územněplánovací dokumentace v území po roce 1989

1991 – Proběhl mezinárodní workshop s účastí předních evropských architektů. Předmětem workshopu bylo získání názorů a nápadů na toto území. Z workshopu vyplynulo konstatování, že Bubny-Zátory jsou jednou z nejvýznamnějších oblastí města vhodnou pro rozvoj jednoho z budoucích center města.

1992 – Rada zastupitelstva hl. m. Prahy ve spolupráci s MČ Praha 7 vypsala urbanistickou veřejnou anonymní soutěž s mezinárodní účastí. První cena nebyla udělena, avšak autoři nejvýše oceněného návrhu byli vyzváni ke zpracování urbanistické studie. Vzhledem k diskusím řešení Městského okruhu byla studie zmrazena, pokračovalo se v ní od roku 1994 do konce roku 1997. V listopadu 1998 byla prof. J. Gřegorčíkem zpracována studie, která sloužila jako podklad pro nový územní plán schválený v roce 1999.

1999 – Začal platit nový územní plán a stavební uzávěra na celé území podle vyhlášky č. 33/1999 Sb. hl. m. Prahy. V těchto územích je nutné dříve, než zde bude povolována nová zástavba, prověřit celkovou koncepci území podrobnější územněplánovací dokumentací (regulačním plánem) nebo územněplánovacím podkladem (územní studií).

2007/2008 – Pořizovány byly dílčí developerské studie pro severní část (NAVATYP) a jižní část (ORCO), v nichž se však nepodařilo najít společné celkové řešení. Tyto studie nebyly pořizovatelem uznány za urbanistické studie.

2012 – Proběhlo zadání podkladové studie. Vznikl záměr pořídit studii, nad kterou by byla dosažena shoda v území. K pořízení územní studie dojde dle zákona následně, bude-li dosažena shoda v území. Zadání podkladové studie zpracoval ÚRM. Výběrové řízení vyhrál ateliér CMC Architects.

2013 – Vzniklo zadání územní studie na základě zpracované podkladové studie. Zpracovatelem je CMC Architects. Územní studie má posloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

2014 – Byla odevzdána územní studie, MČ Praha 7 vyjádřila nesouhlas se studií s uvedením řady nových připomínek. Rovněž zazněla otázka, zda takto významné území není nutné řešit urbanistickou soutěží.

2016  – Odbor územního rozvoje hl. m. Prahy (ÚZR MHMP) schválilo zadání územní studie pro Holešovice – Bubny-Zátory ve spolupráci s MČ Praha 7, jež IPR připomínkoval. Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2798 ze dne 15. 11. 2016 uložila IPR zahájit práce na územní studii.

2017 – IPR připravil na území Holešovice – Bubny-Zátory veřejnou zakázku.

2018 – IPR pořídil odborné posudky na území a sestavil zadání pro novou územní studii s důrazem na veřejná prostranství, dopravu, vybavenost a jasnější kompozici území jako svébytné čtvrti.

2019 – Nová územní studie se stane podkladem pro změnu územního plánu.

Stavební uzávěra

V platném územním plánu je území Holešovice – Bubny-Zátory vymezeno jako tzv. velké rozvojové území, kde platí stavební uzávěra. A to až do doby schválení podrobnější územněplánovací dokumentace nebo pořízení a projednání územněplánovacího podkladu. 

Tato podrobnější územněplánovací dokumentace nebo územněplánovací podklad musí být pořizován Odborem stavebním a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy a musí být zpracován v rozsahu celého velkého rozvojového území nebo jeho ucelené části, vymezené pořizovatelem územního plánu (SUP MHMP). Ačkoli na území Holešovice – Bubny-Zátory vzniklo několik studií, nikdy se nejednalo o podrobnější územněplánovací dokumentaci nebo územněplánovací podklad stanovený pro VRÚ, který by byl řádně zadán, schválen pořizovatelem a zapsán do evidence územněplánovací činnosti (postup dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon).

Ilustrační obrázek aktuality

Občané mohou ode dneška ovlivnit budoucí podobu nové čtvrti Bubny-Zátory

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha už ví, jak budou vypadat nové Bubny. Stavět se začne do 5 let

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Město hledá architekty na proměnu Bubnů

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Město vdechne nový život Bubnům. Stavět se může do 4 let

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Veřejnost dostane tři týdny navíc pro vyjádření k budoucnosti Bubnů

Číst více

Materiály ke stažení

zip (32,53 MB) koncepce_urbanistickeho_rozvoje_holesovic.zip
Koncepce urbanistického rozvoje Holešovic
pdf (15,18 MB) concept_of_urban_development_of_holesovice_gabu_heindl_architektur.pdf
Concept of urban development of Holešovice Gabu Heindl Architektur Staedtebau
zip (52,06 MB) fachgutachten_konzeption_der_urbanen_entwicklung_von_holesovice_muller_reimann_architekten.zip
Fachgutachten Konzeption der urbanen Entwicklung von Holesovice – Thomas Müller, Ivan Reimann Architekten
pdf (27,72 MB) proverovaci_studie_filharmonie_pelcak_a_partner_architekti.pdf
Prověřovací studie filharmonie na Vltavské – Pelčák a partner architekti
pdf (114,1 MB) koncepce_urbanniho_rozvoje_holesovice_cmc_architects.pdf
Koncepce urbánního rozvoje Holešovice – CMC Architects
pdf (17,34 MB) proverovaci_studie_filharmonie.pdf
Prověřovací studie filharmonie na Vltavské – D3A
pdf (10,43 MB) koncepce_urbanniho_rozvoje_holesovic_d3a.pdf
Koncepce urbánního rozvoje Holešovic – D3A