Přejít na hlavní obsah
Malostranské náměstí patří mezi nejnavštěvovanější místa Prahy.

Proto jsme ve spolupráci s městem v roce 2014 vyhlásili urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení celého prostoru. Vítězem se stali architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský.
 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Projekt revitalizace je výsledkem několikaleté snahy města a místních iniciativ zkultivovat toto významné, ale zanedbané veřejné prostranství.
 • Po revitalizaci bude náměstí ve spodní i horní části nabízet velkorysý prostor, který může dobře sloužit jak místním obyvatelům Malé Strany, tak ostatním Pražanům i turistům.
 • Náměstí nabídne jak klidné posezení, tak prostor pro trhy a kulturně-společenské aktivity.
 • Soudobá architektura vstoupí do prostoru skrze nový vodní prvek.
 • V horní části náměstí přibude několik stromů.
 • V souladu s projektem již proběhla rekonstrukce tramvajové trati. Už dnes je tak možné si přímo na místě prohlédnout, jak bude vypadat nová dlažba náměstí.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2014 – vyhlášena soutěž

Průběh:

 • 2015 – vítězný tým dokončil studii
 • 2017 – uzavřeli jsme smlouvu na dopracování všech stupňů projektové dokumentace
 • 2017 až 2018 – byly provedeny dvě archeologické sondy v horní části náměstí
 • 2018 – proběhla oprava zadláždění tramvajového tělesa dle návrhu studie, vydalo se sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 • 2019 – sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci
 • 2019 – dokončila se dokumentace, která slouží k výběru dodavatele
 • 2020 – vybrali jsme dodavatele
 • 2021 – zahajují se stavební práce, které budou trvat asi deset měsíců

Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

95 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Ateliér Hájek

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Otevřená ideová urbanisticko-architektonická veřejná anonymní jednokolová soutěž

Historie

Historii Malostranského náměstí zmapoval pro potřeby soutěže Richard Biegel, výsledný elaborát – Proměny historického prostoru – byl k dispozici pro soutěžící v soutěžních podkladech. 
Malostranské náměstí je od svého vzniku historickým středem a těžištěm Malé Strany. Jeho základní urbanistický rozvrh se ustanovil při založení gotického města v roce 1257. Tato urbanisticky nejdůležitější etapa vývoje čtvrti však sama vstoupila do složité situace staršího osídlení, jehož struktura je v plánu gotického města částečně dodnes patrná. Pravidelný obdélný prostor velkoryse vytyčeného náměstí byl respektován měšťanskou i palácovou zástavbou následujících staletí. Klíčovou roli v dějinách prostoru sehrálo umístění hlavního farního chrámu sv. Mikuláše, který se stal nejen významnou dominantou, ale rovněž zárodkem bloku, jenž ve finále náměstí rozdělil na dvě samostatné části.

Jedná se o mírně svažité pravoúhlé prostranství, jehož střed je zastavěn špalíčkem domů s kostelem svatého Mikuláše. Prostor je rozdělen na dvě charakterově odlišné části, a to horní a dolní. Je obklopen významnými objekty s loubím – Malostranskou besedou (bývalá Malostranská radnice), Šternberským palácem, palácem Smiřických. Sídlí zde také dvě vysoké školy (Univerzita Karlova a Akademie múzických umění).
Celá plocha horní i dolní částí náměstí v současnosti náleží parkovišti. Prostor neslouží jako veřejné a reprezentativní prostranství, neláká k delšímu setrvání.
Praha ve spolupráci s IPR proto v roce 2014 vyhlásila mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení náměstí.

Soutěž

Soutěžní podmínky

Předmětem soutěže bylo zhotovit ideový architektonicko-urbanistický návrh revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu. 

Porota

Členové poroty

prof. dipl. arch. Miroslav Šik
prof. PhDr. Rostislav Švácha
Ing. Tomáš Novotný
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. Václav Novotný
Ing. Jakub Dvořák
Mgr. Jiří Skalický
Ing. akad. arch. Jan Šépka

Náhradníci poroty

MgA. Marcela Steinbachová
Petr Burgr

Znalci soutěžní poroty

Ing. Jan Špilar, dopravní specialista
 

1. místo
2. místo
3. místo
Soutěžní návrhy

Návrhy

Materiály ke stažení

pdf (5,85 MB) katalog_souteznich_navrhu.pdf
Katalog soutěžních návrhů