Přejít na hlavní obsah
Malostranské náměstí patří mezi nejnavštěvovanější místa Prahy.

Proto jsme ve spolupráci s městem v roce 2014 vyhlásili urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení celého prostoru. Vítězem se stali architekti Martin Hájek, Václav Hájek a Petr Horský. Katalog soutěže je stažení zde.
 

Co se má stát a proč? Co se změní?

Co se má stát?

 • Projekt revitalizace je výsledkem několikaleté snahy města a místních iniciativ zkultivovat toto významné, ale zanedbané veřejné prostranství.
 • Po revitalizaci bude náměstí ve spodní i horní části nabízet velkorysý prostor, který může dobře sloužit jak místním obyvatelům Malé Strany, tak ostatním Pražanům i turistům.
 • Náměstí nabídne jak klidné posezení, tak prostor pro trhy a kulturně-společenské aktivity.
 • Soudobá architektura vstoupí do prostoru skrze nový vodní prvek.
 • V horní části náměstí přibude několik stromů.
 • V souladu s projektem již proběhla rekonstrukce tramvajové trati. Už dnes je tak možné si přímo na místě prohlédnout, jak bude vypadat nová dlažba náměstí.
 • Katalog soutěže je ke stažení zde.
O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Zahájení: 2014 – vyhlášena soutěž

Průběh:

 • 2015 – vítězný tým dokončil studii
 • 2017 – uzavřeli jsme smlouvu na dopracování všech stupňů projektové dokumentace
 • 2017 až 2018 – byly provedeny dvě archeologické sondy v horní části náměstí
 • 2018 – proběhla oprava zadláždění tramvajového tělesa dle návrhu studie, vydalo se sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení
 • 2019 – sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci
 • 2019 – dokončila se dokumentace, která slouží k výběru dodavatele
 • 2020 – vybrali jsme dodavatele
 • 2021 – zahajují se stavební práce, které budou trvat asi deset měsíců

Dokončení: 2021

Kolik to bude stát?

95 mil. Kč

Kdo to bude dělat?

Ateliér Hájek

Úloha IPR

Organizátor soutěže a zpracovatel soutěžních podmínek

Forma

Otevřená ideová urbanisticko-architektonická veřejná anonymní jednokolová soutěž

Historie

Historii Malostranského náměstí zmapoval pro potřeby soutěže Richard Biegel, výsledný elaborát – Proměny historického prostoru – byl k dispozici pro soutěžící v soutěžních podkladech. 
Malostranské náměstí je od svého vzniku historickým středem a těžištěm Malé Strany. Jeho základní urbanistický rozvrh se ustanovil při založení gotického města v roce 1257. Tato urbanisticky nejdůležitější etapa vývoje čtvrti však sama vstoupila do složité situace staršího osídlení, jehož struktura je v plánu gotického města částečně dodnes patrná. Pravidelný obdélný prostor velkoryse vytyčeného náměstí byl respektován měšťanskou i palácovou zástavbou následujících staletí. Klíčovou roli v dějinách prostoru sehrálo umístění hlavního farního chrámu sv. Mikuláše, který se stal nejen významnou dominantou, ale rovněž zárodkem bloku, jenž ve finále náměstí rozdělil na dvě samostatné části.

Jedná se o mírně svažité pravoúhlé prostranství, jehož střed je zastavěn špalíčkem domů s kostelem svatého Mikuláše. Prostor je rozdělen na dvě charakterově odlišné části, a to horní a dolní. Je obklopen významnými objekty s loubím – Malostranskou besedou (bývalá Malostranská radnice), Šternberským palácem, palácem Smiřických. Sídlí zde také dvě vysoké školy (Univerzita Karlova a Akademie múzických umění).
Celá plocha horní i dolní částí náměstí v současnosti náleží parkovišti. Prostor neslouží jako veřejné a reprezentativní prostranství, neláká k delšímu setrvání.
Praha ve spolupráci s IPR proto v roce 2014 vyhlásila mezinárodní urbanisticko-architektonickou soutěž na ideové řešení náměstí.

Soutěž

Soutěžní podmínky

Předmětem soutěže bylo zhotovit ideový architektonicko-urbanistický návrh revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu. 

Porota

Členové poroty

prof. dipl. arch. Miroslav Šik
prof. PhDr. Rostislav Švácha
Ing. Tomáš Novotný
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. Václav Novotný
Ing. Jakub Dvořák
Mgr. Jiří Skalický
Ing. akad. arch. Jan Šépka

Náhradníci poroty

MgA. Marcela Steinbachová
Petr Burgr

Znalci soutěžní poroty

Ing. Jan Špilar, dopravní specialista
 

Soutěžní návrhy
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
Autorský tým

Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

U návrhu porota ocenila, jak respektuje historické prostředí a celý prostor sjednocuje. Zároveň však citlivě reaguje na lokální problémy náměstí. Jednoduchá dlažba tvoří jasnou prostorovou figuru, aniž by architektonicky dominovala okolním domům, kostelům či palácům. Náměstí je vždy lokálně lemováno chodníky z tradiční pražské dlažby, tím se nenuceně zviditelňují jednotlivé domy. Základním materiálem se stala šedivá žula – tradiční materiál povrchů Malé Strany. Náměstí, chodníky a pásma dopravy se rozlišují pouze vazbou a velikostí žulových kostek a lemováním žulovými obrubníky. Prostorové řešení doplňuje mnohotvárný kvalitní mobiliář, civilně tvarovaný. Hlavní osvětlení pracuje s historizujícími lampami doplněnými podél tramvajové trati stožárovými osvětleními, na něž je uchyceno trolejové vedení. Kvalita projektu spočívá v přehlednosti a účelnosti navrženého prostoru, který reaguje na pestré společenské aktivity. Současně si porota vysoce cenila tvarové pokory urbanistického a architektonického řešení.
2. místo
Autorský tým

Atelier M1 architekti, autorský tým: Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Cílem návrhu je dosáhnout vizuálního obrazu náměstí konce 18. století. Náměstí je propojeno v jeden celek a horní i dolní část vytváří prostor pro běžné i společenské užívání. Jednolitý koberec dlažby pokrývá náměstí bez segregace výškových úrovní od jednoho domu k druhému. Stavby se tak dostávají do podoby, které známe z dobových obrazů a litografií, s tím rozdílem, že je náměstí pojížděno vozidly. Prostor náměstí se tím stává obytným. Hlavním uživatelem je chodec. Návrh odkazuje k historii nejen v samotném obrazu náměstí, ale i v řešení detailu. Dlažba je navržena z křemence, který má charakteristickou „medovou" barvu, do loubí je navrácena desková dlažba ze sliveneckého mramoru. Nevýhodou tohoto řešení se zdá být ukončení dlažby na přechodu do okolních ulic. Také v případě osvětlení je návrh ovlivněn romantickým pohledem. Obvod náměstí je osvětlen pouze konzolovými lucernami. Centrální prostor náměstí je tím pádem nedostatečně osvětlen. Sporné jsou umístění a zejména forma fontány v horní části náměstí. Vodní prvek je situován přímo na osu kostela sv. Mikuláše. V návrhu není doloženo uchycení trolejového vedení a řešení mobiliáře.
3. místo
Autorský tým

Ing. arch. Ivan Retter, Ing. arch. Zuzana Retterová, Ing. arch. Lukáš Taller, Bořek Němec

Porota ocenila celkový důraz projektu na scelení prostoru náměstí při zachování určité odlišnosti obou částí. Scelení je dosaženo kobercem jednotné dlažby, vztaženým s výjimkou podloubí ke všem okolním fasádám. Dlažba jednotného formátu je položena v jedné úrovni bez zvýraznění vozovky s výjimkou tramvajové trati, kde je dláždění pootočeno. Historickou paměť zprostředkovávají QR kódy zasazené do dlažby. Navržený pískovcový mobiliář v moderním duchu vhodně kontrastuje s historickým prostředím. Přes oceněný koncept sdíleného prostoru porota vyčetla návrhu nevhodné až naivní rozmístění mobiliáře, za nereálné považovala naprosté odmítnutí dopravy v horní části náměstí vycházející z předpokladu uzavření dopravy na obou březích Vltavy a nedostatečné naplnění požadavku parkovacích a odstavných stání.

Materiály ke stažení

pdf (5,85 MB) katalog_souteznich_navrhu.pdf
Katalog soutěžních návrhů