Přejít na hlavní obsah
Projevy klimatických změn se v Praze prohlubují, zvyšuje se četnost extrémních hydrometeorologických jevů, zesiluje efekt tepelného ostrova a zvyšuje se frekvence povodní.

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z roku 2016 navrhuje zajistit koordinovaný rozvoj příměstské krajiny, zajistit ochranu a rozvoj přírodních hodnot a realizovat adaptační opatření – zesilování protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku povrchové vody, zajištění integrované revitalizace niv, změnu formy příměstského zemědělství a zvýšení pohlcovaní slunečního záření. Tyto cíle lze splnit prostřednictvím manažerského nástroje příměstský park, který nastaví vizi a současně bude řešit konkrétní opatření ke zlepšení stavu a správy krajiny.

Mezinárodní spolupráce

Norské fondy

IPR Praha získal finanční prostředky z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt Příměstský park jako nástroj adaptace na změnu klimatu. Tato iniciativa přispěje k plánování příměstského parku Soutok, který bude prvním svého druhu v České republice.

Číslo projektu: 3204200017

O projektu

Cílem projektu s názvem Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny je podpora založení příměstského parku Soutok – pilotního projektu pro oblast říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy. Soutok zajistí udržitelný a citlivý rozvoj území, synergickou správu oblasti a stane se součástí multifunkčního systému zelené infrastruktury hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou občané hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kteří budou těžit ze zvýšení dlouhodobé odolnosti území vůči klimatické změně.

Aktivity projektu

  • Užší mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh řešení území na soutoku Berounky a Vltavy v Praze (12/2021–03/2023)

Milník: veřejná prezentace výstupů soutěže a výběr zpracovatele následné zakázky

  • Následná zakázka na zpracování návrhu guide plánu rozvoje oblasti, revitalizace krajiny podél vodních toků a studií čtyř dílčích projektů (04/2023–03/2024)

Milník: veřejná prezentace výstupů následné zakázky

Mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh

Předmětem soutěže je krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeské město Černošice, má tedy různorodou vlastnickou strukturu a využití. Cílem mezinárodní soutěže o návrh je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. 

SOUTOK – MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH 

Výstupy projektu

Plánovanými výstupy projektu jsou konkrétní studie a koncepční dokumenty, které budou sloužit pro potřebnou revitalizaci, rozvoj a koordinaci správy parku. Tyto dokumenty budou součástí páteřního dokumentu – guide plánu pro rozvoj oblasti. 

Návrh revitalizace krajiny podél vodních toků

Konkrétní krajinářské řešení revitalizace území podél vodních toků a okolí. Řeší kostru krajiny a bude uplatňovat opatření, která povedou k posilování ekosystémových služeb, rozvoji modrozelené infrastruktury a aplikaci zásad opatření blízké přírodě (NBS).

Návrh guide plánu rozvoje oblasti 

Poskytne dlouhodobý plán pro udržitelný rozvoj území – zakotvení vize, vymezení témat, rámce a zásad pro realizaci záměrů a projektů v území. Řeší širší vztahy a respektuje zásadu vyváženého rozvoje území v rovině ekologické, ekonomické i kulturně-sociální. Bude plánem pro revitalizaci říční nivy s horizontem 25 let.

Studie dílčích projektů 

Jednotlivé studie zajistí koordinaci a krajinářské řešení aktuálních investičních projektů HMP v příslušných lokalitách. Budou ilustrovat detailní přístup projektu k řešení témat, zohlední urbanistické vazby a navrhnou řešení, která posílí atraktivitu území a budou iniciovat citlivý rozvoj oblasti příměstského parku Soutok. Budou zpracovány studie těchto vybraných projektů Vstupní bod Černošice, Vstupní bod Radotín, Obnova údolnice BerounkyPropojení Zbraslav–Radotín.

Vztah ke strategickým dokumentům

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2016)

Projekt naplňuje požadavky Strategie z kapitol A, B a přináší opatření jako je revitalizace niv a vodních toků, začlenění adaptace do podkladových studií, revitalizace vegetačních prvků, posilování ekologické stability krajiny a ochrana před povodněmi s využitím NBS.

Koncepce pražských břehů (2013)

Projekt zajišťuje požadavek koncepce na koordinovanou správu krajiny, posilování ekosystémových služeb, zlepšování prostupnosti a rekreační funkce krajiny či její rozvoj na základě sdílené vize stakeholderů.

Strategický plán hl. města Prahy (2016)Realizační program (2018)

Projekt naplňuje Strategický plán v oblasti 1.4–A, vytváří funkční systém zelené infrastruktury a zajišťuje jednotný management péče o přírodní území.

Oblast spadá pod pět samospráv hl. města (Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Prahu 12 a Prahu 16) a obce Středočeského kraje (Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Všenory). 

Projekt se přímo dotkne 102 000 osob v této lokalitě, nepřímo všech obyvatel Prahy

                                                                                                                                                                                                                          

 

Partneři projektu

Vzhledem k nulové zkušenosti s příměstským parkem v ČR je součástí projektu i partnerství pro sdílení odborného know-how. IPR Praha uzavřel partnerskou smlouvu s AHO, Oslo, Norsko a s federací EUROPARC. Jejich zástupci se budou podílet na přípravě i hodnocení soutěže a budou poskytovat konzultace v průběhu zpracování následné zakázky.

AHO, Oslo, Norsko: Karin Helms

EUROPARC: T. Pastor a Carol Ritchie

 

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, program CZ-ENVIRONMENT. 

Více viz: www.sfzp.cz/norskefondy, www.norskefondy.cz, www.eeagrants.org.

 

 

 

Kontaktní údaje: Ing. arch. Zdeněk Ent, IPR Praha, ent@ipr.praha.eu, tel. +420 777 861 720.