Přejít na hlavní obsah
Projevy klimatických změn se v Praze prohlubují, zvyšuje se četnost extrémních hydrometeorologických jevů, zesiluje efekt tepelného ostrova a zvyšuje se frekvence povodní.

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu z roku 2016 navrhuje zajistit koordinovaný rozvoj příměstské krajiny, zajistit ochranu a rozvoj přírodních hodnot a realizovat adaptační opatření – zesilování protipovodňové ochrany, zpomalení odtoku povrchové vody, zajištění integrované revitalizace niv, změnu formy příměstského zemědělství a zvýšení pohlcovaní slunečního záření. Tyto cíle lze splnit prostřednictvím manažerského nástroje příměstský park, který nastaví vizi a současně bude řešit konkrétní opatření ke zlepšení stavu a správy krajiny.

Mezinárodní spolupráce

Norské fondy

IPR Praha získal finanční prostředky z dotační výzvy Norských fondů s názvem „Bergen“ na projekt Příměstský park jako nástroj adaptace na změnu klimatu. Tato iniciativa přispěje k plánování příměstského parku Soutok, který bude prvním svého druhu v České republice.

Číslo projektu: 3204200017

O projektu

Cílem projektu s názvem Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny je podpora založení příměstského parku Soutok – pilotního projektu pro oblast říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy. Soutok zajistí udržitelný a citlivý rozvoj území, synergickou správu oblasti a stane se součástí multifunkčního systému zelené infrastruktury hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Cílovou skupinou projektu jsou občané hl. m. Prahy a Středočeského kraje, kteří budou těžit ze zvýšení dlouhodobé odolnosti území vůči klimatické změně.

 

Číst více Zobrazit méně

Aktivity projektu

  • Užší mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh řešení území na soutoku Berounky a Vltavy v Praze (12/2021–03/2023)

Milník: veřejná prezentace výstupů soutěže a výběr zpracovatele následné zakázky

  • Následná zakázka na zpracování návrhu guide plánu rozvoje oblasti, revitalizace krajiny podél vodních toků a studií čtyř dílčích projektů (04/2023–03/2024)

Milník: veřejná prezentace výstupů následné zakázky

Soutok – publikace o projektu

Mezinárodní krajinářsko-urbanistická soutěž o návrh

Předmětem soutěže je krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeské město Černošice, má tedy různorodou vlastnickou strukturu a využití. Cílem mezinárodní soutěže o návrh bylo vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. Vítězem soutěže se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR).

SOUTOK – MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ O NÁVRH 
Výstup projektu

Guide plán

Hlavním výstupem projektu je Guide plán rozvoje krajiny. Guide plán obsahuje několik tematických sešitů, ve kterých je na více než 600 stranách obsažená analýza potenciálu a návrh řešení pro území kolem soutoku Berounky a Vltavy. Návrh, který postupuje od celku k detailu a od obecného ke konkrétnímu, je návodem pro soukromé vlastníky i veřejný sektor, jak chránit a rozvíjet hodnoty říční nivy Berounky do její komplexní rozmanitosti. Najdeme tu popis širších vztahů (A1), návrh revitalizace krajiny (B) i studie na řešení konkrétních území (C1, C2, C3)

A1 – Bílá kniha (popis širších vztahů)A2 – Správa a financováníA3 – Komunikace, Vizuální identita, Materialita a mobiliářB – prostorová vizeC1 – Vstupní park Radotín + Propojení Zbraslav–RadotínC2 – Vstupní park ČernošiceC3 – Povodňový pás v Dolních ČernošicíchPřípadové studie: vzory & inspirace

Guide plán pomáhá srozumitelně komunikovat myšlenku projektu a je nepostradatelným stavebním kamenem pro založení příměstského parku Soutok.

Číst více Zobrazit méně

Příměstský park Soutok má být územní laboratoří, kde se experimentuje s novými formami rozvoje metropole. Budou ověřeny možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru při rozvoji zelené ekonomiky a nové způsoby prevence povodní, které jsou založeny na vysoké biodiverzitě, kulturním dědictví a zdravém sociálním využití. Cílem je postupné vytváření různorodé, dobře uspořádané a prostupné krajiny s živoucí řekou, která bude integrovat ekonomické a rekreační aktivity zúčastněných stran, návštěvníků i obyvatel.

 

Guide plánem se rozumí souhrn mapových a písemných návrhů budoucího rozvoje města, řádně přijatých plánovacím subjektem a / nebo Radou města, s uvedením jejich doporučení pro využití soukromých pozemků, veřejných prostranství a budov a celkové urbanistické struktury.

 

Guide plán Booklet – verze pro tisk (772,1 MB)

Vztah ke strategickým dokumentům

Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2016)

Projekt naplňuje požadavky Strategie z kapitol A, B a přináší opatření jako je revitalizace niv a vodních toků, začlenění adaptace do podkladových studií, revitalizace vegetačních prvků, posilování ekologické stability krajiny a ochrana před povodněmi s využitím NBS.

Koncepce pražských břehů (2013)

Projekt zajišťuje požadavek koncepce na koordinovanou správu krajiny, posilování ekosystémových služeb, zlepšování prostupnosti a rekreační funkce krajiny či její rozvoj na základě sdílené vize stakeholderů.

Strategický plán hl. města Prahy (2016)Realizační program (2018)

Projekt naplňuje Strategický plán v oblasti 1.4–A, vytváří funkční systém zelené infrastruktury a zajišťuje jednotný management péče o přírodní území.

Oblast spadá pod pět samospráv hl. města (Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Prahu 12 a Prahu 16) a obce Středočeského kraje (Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Všenory). 

Projekt se přímo dotkne 102 000 osob v této lokalitě, nepřímo všech obyvatel Prahy

                                                                                                                                                                                                                          

 

Partneři projektu

Vzhledem k nulové zkušenosti s příměstským parkem v ČR je součástí projektu i partnerství pro sdílení odborného know-how. IPR Praha uzavřel partnerskou smlouvu s AHO, Oslo, Norsko a s federací EUROPARC. Jejich zástupci se budou podílet na přípravě i hodnocení soutěže a budou poskytovat konzultace v průběhu zpracování následné zakázky.

AHO, Oslo, Norsko: Karin Helms

EUROPARC: T. Pastor a Carol Ritchie

 

Projekt je financován z Fondů EHP a Norska 2014–2021, program CZ-ENVIRONMENT. 

Více viz: www.sfzp.cz/norskefondy, www.norskefondy.cz, www.eeagrants.org.

 

 

 

Kontaktní údaje: Ing. arch. Zdeněk Ent, IPR Praha, ent@ipr.praha.eu, tel. +420 777 861 720.