Přejít na hlavní obsah
Vítězem mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR).

Předmětem soutěže bylo krajinářské řešení říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze o rozloze přes 1000 hektarů. Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí hlavního města Prahy a středočeské město Černošice, má tedy různorodou vlastnickou strukturu a využití. 

Tato říční krajina na okraji hlavního města skýtá obrovský potenciál, který ale nemá jasnou krajinářskou koncepci a pravidla rozvoje. Cílem mezinárodní soutěže o návrh bylo vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této říční krajiny a její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku. Soutěž byla pořádána v rámci projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny financovaného z dotačního programu Státní fond životního prostředí ČR. Vítězný tým bude v následné zakázce zpracovávat návrh guideplánu tohoto území a dílčí krajinářské studie. 

For English click here.

Základní údaje

O soutěži

Forma: mezinárodní krajinářsko-urbanistická dvoufázová soutěž o návrh

Zadavatel: IPR Praha

Financování: Státní fond životního prostředí (SFŽP), Norské fondy

Příprava a organizace soutěže: IPR Praha a CCEA MOBA, z.s.

Vyhlášení soutěže: 9. srpna 2022 

Termín pro podání žádosti o účast: 19. září 2022

Termín podání soutěžních návrhů v druhém kole soutěže (šest vyzvaných účastníků): 2. 12. 2022 

Výsledky soutěže: 26. dubna 2023

Ukončení projektu SFŽP: 31. 3. 2024 

Soutěžní podmínkySoutěžní zadáníKompletní dokumentace

Porota

Michael Schwarze-Rodrian, předseda poroty

Jana Plamínková, místopředsedkyně poroty

Maike van Stiphout

Teresa Pastor

Jana Tichá

Martin Rusina

Zuzana Vejvodová

Petr Kalina

Martin Vanko

Náhradníci:

Eliška Černá 

Milota Sidorová 

Petr Hlaváček 

Petr Hlaváček 

Tomáš Veselý 

Filip Kořínek 

Marek Zděradička 

 

Průběh soutěže

  • Do 19. září 2022 podalo žádosti o účast 13 týmů složených z architektů z ČR, Švédska, Německa, Nizozemí, Španělska, Francie, Kolumbie, Kanady a Číny. Žádosti o účast obsahovaly zejména dva referenční projekty.
  • Dne 23. září 2022 devítičlenná porota složená ze zahraničních a českých odborníků, krajinářských architektů (např. Teresa Pastor, koordinátorka projektů EUROPARC; Michael Schwarze-Rodrian, uznávaný německý urbanista a krajinářský architekt) a dále zástupců hl. m. Prahy a některých dotčených městských částí (např. Jana Plamínková, náměstkyně primátora HMP; Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav) posoudila doručené žádosti o účast.
  • Porota při posuzování rozřadila referenční projekty účastníků do čtyř kategorií s tím, že doporučila do další fáze soutěže a k podání soutěžního návrhu vyzvat šest následujících účastníků: Mandaworks AB; Bauchplan; gogolák + grasse, s. r. o.; EMF + NORMA + PARETO; Turenscape Company Ltd. (ve spojení s Office Ou Ltd.) a 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL.
  • Zástupci vyzvaných účastníků se setkali v CAMPu, kde jim IPR Praha podal vysvětlení soutěžních podmínek, dne 13. října 2022 a dne 14. října 2022 absolvovali prohlídku soutěžní lokality.
  • Do 2. 12. 2022 šest vyzvaných účastníků odvezdá soutěžní návrhy, které nejspíše v lednu 2023 bude hodnotit porota a vybere předpokládané čtyři návrhy postupující do závěrečné, 2. fáze soutěže. Vítěze soutěže budeme znát patrně na jaře 2023.

 

Podrobnější informace jsou veřejně dostupné v Tender areně.

Říční krajina Berounky

Řešené území soutoku Berounky a Vltavy v Praze je z většiny tvořeno záplavovým územím bez možnosti běžného stavebního rozvoje, ale s velkou příležitostí pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně vysoce hodnotné říční krajiny.

Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Území trpí nadměrnou fragmentací a absencí dlouhodobé koncepce rozvoje. Hrozí, že necitlivé zásahy povedou k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v PrazeSoutěž pomůže nastavit pravidla v tomto opomenutém prostoru a začlenit jej zpět do života metropole.