Přejít na hlavní obsah

Dotazy, žádosti

METROPOLITNÍ PLÁN

Co je Metropolitní plán?

Metropolitní plán je moderním územním plánem pro Prahu 21. století. Je mnohem čitelnější než současný územní plán, navrací se k tradičnímu plánování a zároveň přináší jasná pravidla. Více informací najdete zde.

 

Chcete vědět, jak byly zohledněny vaše připomínky?

Upravená verze návrhu Metropolitního plánu byla zveřejněna v dubnu 2022. 


Zajímá vás, kdy začne platit nový Metropolitní plán?

Podle současných předpokladů v roce 2023. 


Nestihli jste se vyjádřit k Metropolitnímu plánu v prvním kole připomínek?

Nevadí, upravený návrh bude představen veřejnosti, která se k němu znovu bude moci vyjádřit od 26. dubna 2022 až do 30. června 2022, a to jak online, tak na výstavě v CAMPu. Aktuální informace k Metropolitnímu plánu najdete také zde.

GARANTI ÚZEMÍ – konkrétní území / parcela

Máte otázku, která se týká konkrétního území či parcely? 
Kontaktujte garanta území, které vás zajímá. Kontakty na jednotlivé garanty najdete na zde.

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY

Máte dotaz spojený s Pražskými stavebními předpisy? 
Kontaktujte Odbor stavebního řádu pražského magistrátu.

ÚZEMNÍ PLÁN

Potřebujete vypočítat koeficienty či se zeptat na změnu v územním plánu? 
Kontaktujte vedoucího Kanceláře změn územního plánu Jana Drahotu: drahota@ipr.praha.eu, +420 731 768 588.


Zajímají vás staré výkresy územního plánu?

Kontaktujte vedoucí Kanceláře archivu a spisové služby Martinu Koukalovou: koukalova@ipr.praha.eu, +420 235 010 210.

PRAŽSKÝ MOBILIÁŘ

Máte zájem o instalování některého kusu z tzv. pražského mobiliáře? 

O licenci na výrobu určitého počtu kusů mobiliáře – laviček, cyklostojanů a odpadkových košů – je možné si zažádat na Odboru hospodaření s majetkem MHMP. Na základě smlouvy lze pro požadovanou investiční akci získat k zapůjčení výrobní dokumentaci jednotlivých prvků mobiliáře.

V případě zájmu kontaktujte Ing. Renátu Šimkovou (renata.simkova@praha.eu), vedoucí oddělení využití a správy objektů Odboru hospodaření s majetkem MHMP, či Jana Recmana (recman@praha.eu), kteří mají mobiliář na starosti.

PRAŽSKÉ ŽIDLE A STOLKY

V roce 2021 předal IPR Praha projekt do správy Kreativní Praze, která jej nadále vede a rozvíjí. IPR již v projektu figuruje pouze jako koncepční a poradní podpora.

Pokud máte zájem vypůjčit si Pražské židle a stolky, kontaktujte Alexandru F. Lipovskou na e-mailu lipovska@kreativnipraha.eu nebo na telefonu +420 720 422 086.

DATA

Potřebujete zjistit, jaká data IPR poskytuje, případně je přímo získat?

GEOPORTÁL
Geoportál je základní webový rozcestník, na kterém najdete seznam všech dostupných mapových aplikací, datových sad a mapových služeb, které IPR poskytuje. Součástí jsou otevřená data ke stažení, odkaz na webovou aplikaci sloužící k výdeji geografických dat i formuláře žádostí o data.
https://www.geoportalpraha.cz

OPENDATA
Opendata je celoměstský portál pro otevřená data hlavního města Prahy dostupná na jednom místě.
https://opendata.praha.eu

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY
ÚAP jsou pravidelně aktualizovaným souborem informací o stavu území hl. m. Prahy, které se dělí na jednotlivá témata: urbanismus, doprava, technické vybavení, využití území, hygiena prostředí, ochrana přírody, ekonomika a další.
https://uap.iprpraha.cz/#/
 

ARCHIV

Archiv zajišťuje uložení územněplánovací dokumentace, územněplánovacích podkladů a souvisejících architektonických studií a soutěží, obhospodařuje fondy reprodukcí plánových dokumentací, historické i soudobé fondy fotografií dokumentujících rozvoj hlavního města Prahy. 

Archiv nemá status veřejně přístupného archivu. Žádosti o zpřístupnění dokumentů směřujte na podatelnu: podatelna@ipr.praha.eu.

 

Martina Koukalová

Vedoucí Kanceláře archivu a spisové služby

T: +420 235 010 210

E: koukalova@ipr.praha.eu

 

Adresa

Horoměřická 2307
164 00 Praha 6 – Dejvice

 

 

 

 

ŽÁDOST O ZÁŠTITU

IPR Praha může udělit záštitu pouze akcím a projektům, které se vztahují k činnosti IPR, vymezené zřizovací listinou. Záštita je čestnou poctou, kterou IPR Praha uděluje morální podporu a upozorňuje na význam a přínos dané akce či projektu. Jedná se zejména o konference, semináře, diskuze, soutěže a festivaly.

 

Žádost lze vyplnit online pomocí formuláře.

 

Schvalovací proces žádosti 

 1. Doručenou žádost o udělení záštity zaeviduje Kancelář komunikace IPR. V případě, že žádost nebude obsahovat všechny požadované náležitosti, bude žadatel vyzván k jejich doplnění. Na základě informací uvedených v žádosti bude zpracován podklad pro rozhodnutí ředitele IPR Praha, ve kterém zejména vymezí konkrétní činnost podle zřizovací listiny IPR Praha, ke které se akce či projekt vztahuje.
 2. Žádost (včetně zpracovaného podkladu pro rozhodnutí ředitele) předloží Kancelář komunikace ke stanovisku poradě tajemníků. Následně je žádost spolu se stanoviskem porady tajemníků předána řediteli IPR Praha k rozhodnutí.
 3. Záštita se uděluje osobním dopisem ředitele. Rozhodne-li ředitel o udělení záštity, Kancelář komunikace předá dopis, kterým ředitel uděluje záštitu IPR Praha, žadateli.
  • Současně s udělením záštity je žadatel informován o zásadách jejího udělení.
  • Záštita je projevem nefinanční podpory, udělením záštity nevzniká ani právo používat prostory IPR Praha.
  • S udělením záštity se nepojí osobní účast zástupce IPR Praha na pořádané akci nebo podpořeném projektu, nerozhodne-li ředitel jinak.

 

Povinnost úspěšných žadatelů 

 • Žadatel, kterému byla záštita udělena, je povinen použít logo IPR Praha na materiálech souvisejících s pořádáním akce, resp. s projektem. Žadatel je povinen dodržovat vizuální styl IPR Praha.
 • Záštitu IPR Praha je možné užívat pouze v souvislosti s akcí či projektem, které byla záštita udělena, a pouze v časovém období, na které se záštita vztahuje, nestanoví-li IPR Praha jinak.

 

PRODEJ PUBLIKACÍ

Publikace vydané nakladatelstvím IPR a mnoho dalších zakoupíte v knihkupectví Centra architektury a městského plánování (CAMPu).

Nenašli jste zde odpověď na otázku, která vás zajímá?

Kontaktujte Zdeňku Pokornou z Kanceláře komunikace: pokorna@ipr.praha.eu, + 420 734 110 936.