Přejít na hlavní obsah
Níže naleznete postup při zpracování panoramatických zákresů záměru do 3D modelu Prahy dle změny územního plánu Z2832/00.

Zákres do panoramatických pohledů připraví žadatel na podkladu Digitálního modelu zástavby a zeleně (DMZZ), který spravuje IPR. Zpracované zákresy se odevzdávají Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, v jehož kompetenci je posouzení zákresů a udělení souhlasu s podmíněně přípustným koeficientem podlažních ploch KPPp.

Žádosti o vyjádření k záměrům s přiloženou dokumentací podávejte pokud možno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, e-mailem či přes úschovny.

Vstupní data – 3D model Prahy

 

 • digitální model je zdarma ke stažení zde
 • digitální model je zpracován v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání
 • pro zpracování zákresů žadatel využije následující vrstvy:
  - budovy 3D
  - digitální model terénu
  - mosty 3D
 • digitální model jednotlivých vrstev lze stáhnout pro celé území Prahy, popř. pouze pro vybrané mapové listy (kromě modelu mostů), klad mapových listů je k nahlédnutí zde

 

Příklady:

 

Soubory s digitální modelem budov ve 3D pro mapový list s označením 56-2 Praha 6-2 jsou označeny „BD3_Prah62“.

Soubory s digitálním modelem terénu pro mapový list s označením 60-2 Beroun 0-2 jsou označeny „TER_Bero02“.

 

 • 3D model zeleně (vzrostlé vegetace) je poskytován IPR žadateli individuálně pouze v případě, že si IPR Praha vyžádá také panoramatický zákres s vegetací
 • digitální model jednotlivých vrstev je k dispozici ve formátech CAD (*.dgn, *.dwg) nebo GIS (shapefile PolygonZ a shapefile Multipatch)