Přejít na hlavní obsah

IPR jako spoluautor

Řízení a správa města

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.

 

Kniha Řízení a správa města ve třech dílech (knihách) popisuje podstatu fungování měst a jejich správy. Je výsledkem práce autora v letech 2014–2019 a jedním z výstupů grantu TL01000423 „Zkvalitnění systémů a procesů výstavby v Praze: Dostupné bydlení“ podpořeného TAČR v letech 20182020 a zpracovávaného konsorciem ČVUT, Headhand architekti, s. r. o., a IPR Praha. Text bylo možné v takto rozsáhlé a ucelené podobě zpracovat a následně vydat díky mnoha konzultacím s experty pražského Institutu plánování a rozvoje a  jejich velmi podrobným a kvalitním datům. 

První kniha zasazuje fenomén měst do kontextu vývoje naší reality, přírody a společnosti. Snahou je popsat obecný rámec pro lidská rozhodnutí v našem světě. 

Druhá kniha podrobně popisuje podstatu lidských rozhodnutí a umisťuje je do řídících vrstev města – městské samosprávy a městské administrativy. Kniha je koncipována mj. jako studijní opora pro studenty oborů urbanismu, geografie, architektury, managementu, městského inženýrství či veřejné správy a dalších.

Třetí kniha, případová studie Prahy, je populárně-naučným textem poukazujícím na největší problémy správy milionového města, na faktickou nemožnost řízení města způsobenou částečně obecnými trendy vývoje (popsanými v první knize) v Česku navíc posílenými špatně nastavenou legislativou a z ní pocházející příliš úzké mantinely rozhodování (popsanými v knize druhé). Poslední část třetí knihy je věnována krizovému řízení města v době vyhlášeného krizového stavu a vychází ze zkušeností autora z dob povodní v Praze v roce 2013.

KnihA 1Kniha 2KniHA 3

 

 

English version - City Management and Administration

Part 1Part 2Part 3

Hustota a ekonomika měst

| ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií, IPR Praha, Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 

Kniha Hustota a ekonomika měst srovnává na konkrétních příkladech souvislost mezi hustotou osídlení a náklady na veřejnou infrastrukturu. Cílem publikace bylo vytvořit podklad pro kvalifikované rozhodování odpovědné samosprávy o rozvoji svého území. Další využití jistě nalezne odpovědná státní správa a urbanisté. Organicky rostlá, bloková, smíšená či modernistická zástavba není rozdílná jen z pohledu urbanistické struktury, nýbrž i z pohledu ekonomického a samozřejmě i sociálního. Výzkum srovnává z různých úhlů pohledu celkem sedm struktur, které jsou charakteristické odlišným množstvím veřejných prostranství, parků, počtu obyvatel, výměry komunikací, chodníků a další infrastruktury. Výzkum ukazuje, že vyšší hustota obyvatel přináší sice vyšší náklady na plochu, ale v přepočtu na obyvatele znamená pro město nemalé úspory. Zásadním zjištěním je, že tento vztah není lineární a zakřivuje se okolo hustoty 100 obyvatel na hektar, která bývá označována jako udržitelný model městka krátkých vzdáleností. Kniha vznikla jako výsledek spolupráce širokého autorského týmu složeného z expertů ČVUT – Masarykova institutu vyšších studií, Institutu plánování a rozvoje, architektů, a ekonomů, který úspěšně získal a následně realizoval grant podpořený grantovou agenturou TAČR . Příklady jednotlivých typů zástavby v hlavním městě Praze bylo možné zpracovat díky velmi podrobným a kvalitním datům Institutu plánování a rozvoje.
 

Ke stažení zde

Hustota a ekonomika měst - certifikovaná metoda

| ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií, IPR Praha, Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. 

Metodika je výstupem grantu č. TD03000280 Moderní a efektivní plánování: Hustota a ekonomika měst, financovaného Technologickou agenturou České republiky (dále jen TAČR). Metodika byla vypracována konsorciem tří subjektů, a to Českého vysokého učení technického, architektonickou kanceláří Hnilička architekti s.r.o. a Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Cílem metodiky je zvýšit kvalitu rozhodování měst, a to v oblasti jejich územního rozvoje a hospodaření se zdroji. Města (a obce) dostávají do ruky podrobné vyčíslení běžných a kapitálových nákladů na technickou infrastrukturu, veřejnou zeleň, osvětlení, ulice i chodníky a další základní statky spojené s jednotlivými typy urbanistických struktur. V předkládané metodice jsou popsány možné přístupy jejího využití v praxi rozlišující možné role města a soukromých investorů. Jejich výčet je však pouze orientační, neboť v praxi může nastat situací mnohem více.

Ke stažení zde