Přejít na hlavní obsah
Aby město fungovalo a zdravě se rozvíjelo, je zapotřebí mít i funkční ekonomiku a současně je Praha, společně s dalšími velkými městy, střediskem sociálního a ekonomického rozvoje země. Soustřeďují významnou část hospodářství země. Metropole přitahuje pracovní sílu ze svého zázemí, ostatních krajů ČR i ze zahraničí. Rozvoj metropolitní ekonomiky se následně odráží na hospodářském výsledku celé země.

To, jaké ekonomické potřeby bude město a lidé v něm mít. Na IPRu proto máme Strategický plán, který na další desítky let dopředu nastiňuje, jak se bude měnit počet obyvatel, kde budou chtít bydlet, jaké budou mít finanční možnosti a také jaké budou mít potřeby. Na základě těchto predikcí a průběžného sledování jejich naplňování lze přístup k městu měnit tak, aby i nadále bylo nejen ekonomicky udržitelné. Vývoj sledujeme pomocí monitoringu vybraných dat, ze kterého vycházejí analýzy a jednou za 4 roky je v ÚAP pravidelně vývoj ve vztahu ke strategickým dokumentům a naplňování PÚP pravidelně vyhodnocován.
 

Analýzy

Produkční plochy v Praze

Jaká je budoucnost průmyslu a produkce v Praze? Analyzujeme současný stav a vývoj produkčních ploch v Praze a nastiňujeme jejich možný budoucí vývoj v kontextu územně plánovací dokumentace. Studie ukazuje i rozdíly v urbanistických a socioekonomických vlastnostech jednotlivých produkčních lokalit.

 

Analýza stavu a vývoje produkčních ploch - 2012 až 2022
Analýzy

Porovnání Prahy

Praha se dlouhodobě potýká s otázkou financování strategických infrastrukturních investic a dalšími aspekty fungování města. Cílem analýzy „Chudé město pražské? Veřejné finance Prahy v českém a mezinárodním kontextu“ je přispět k lepšímu pochopení problematiky veřejných financí, infrastrukturních investic, ekonomické situace a postavení Prahy v rámci České republiky a Evropy. 

 

Chudé město pražské? Chudé město pražské? – přehledové karty vybraných měst (2021)
Analýzy

Pražský atlas podnikání

Z hlediska globálního indexu míru je Česká republika na 7. pozici. Praha je mezi vybranými 178 světovými metropolemi 28. nejbezpečnější město. Jak jsme na tom z hlediska hospodářského růstu, míry nezaměstnanosti a počtu podnikatelů? A kolik ve srovnání s EU dáváme na výzkum, vývoj a školství?

 

Pražský atlas podnikání (2019)
Analýzy

Vývoj, výzkum a inovace

Praha je hospodářským, vědeckým, vzdělanostním, kulturním a politickým centrem České republiky. Analýzy sledují inovační potenciál celkem 51 pražských podniků (jejich prostředí, rozložení na území města, výzkum, vývoj a míru rozhodovací autonomie) a přinášejí zprávu o tom, jak si hlavní město stojí z hlediska veřejných výzkumných institucí nejen ve srovnání se zbytkem republiky, ale také s vybranými evropskými regiony. 

 

Inovační kapacita podniků v Praze (2019)Vývoj, výzkum a inovace v hl. m. Praze – analýza regionální dat (2015)Vývoj, výzkum a inovace v hl. m. Praze – příloha analýzy (2015)
Analýzy

Provozovny v Praze

Jaké je finanční zdraví provozoven napříč městskými částmi metropole? Existují v Praze zóny, v nichž se koncentrují podniky s nadprůměrnými nebo naopak podprůměrnými výsledky? Aktualizovaná analýza z roku 2021 porovnává situaci mezi roky 2017 a 2021 a snaží se odpovědět na otázku, jak se zatím projevuje pandemie Covid-19 na finančním zdraví pražských provozoven.

 

Finanční zdraví provozoven v Praze v únoru 2021Finanční zdraví provozoven v Praze v roce 2017Struktura a rozmístění provozoven v Praze (2017)

 

Analýzy

Podnikání v Praze

Podnikatelská struktura Prahy je oproti jiným evropským městům poměrně specifická - mimořádně vysokým počtem samostatně vykazovaných firem. Analýza se týká mikro, malých a středních podniků. Jaké je jejich prostředí z hlediska rozložení v prostoru města, převažující činnosti a počtu zaměstnanců? A jak si vedou v porovnání s jinými regiony EU?

 

Struktura podnikatelského sektoru v Praze (2016)

Datové projekty