Přejít na hlavní obsah
Dopravní infrastruktura tvoří základ každého dopravního systému, jenž je nosným prvkem společnosti pro pohyb osob a zboží mezi zdroji a cíli. Proto je nezbytné dopravní chování a všechny druhy dopravy monitorovat a kvalitně analyzovat a výsledků účinně využít připlánování tak, aby dopady dopravy neutlačovaly ostatní důležité složky města, například zeleň, veřejný prostor nebo život obyvatel.

S ohledem na klimatickou změnu a vývoj společnosti je také nutné vývoj dopravy neustále upravovat. IPR se proto zaměřuje zejména na dostupnost a kvalitu městské hromadné dopravy a další alternativní způsoby přepravy po městě. Podobně jako ostatní evropská města se i v Praze počítá s postupným úbytkem osobních aut. Na IPRu se proto snažíme na tuto dlouhou a pozvolnou změnu vytvořit dostatečně dobré a kvalitní podmínky.

Analýzy

Dopravní chování

Jaké faktory mají největší vliv na využívání jednotlivých druhů dopravy? Je to výše výdělku, vzdělání, postavení nebo typ domácnosti, v níž dané osoby žijí? Jakou roli hraje suburbanizace? A na čem závisí rozvinutost veřejné dopravy? Analýzy zkoumají dopravní chování obyvatel v Praze a Středočeském kraji a matematicky porovnávají vzorek celkem 86 evropských měst, včetně Prahy. 

 

DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ V PRAZE A STŘEDOČESKÉM KRAJI (2018) DOPRAVNÍ CHOVÁNÍ – STATISTICKÁ ANALÝZA EVROPSKÝCH MĚST (2017)

 

Analýzy

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání

Dojížďka do zaměstnání do Prahy tvoří dlouhodobě mimořádně početný „vnější“ zdroj zaměstnanosti; cca 190 tis. dojíždějících pracovníků představuje již více než 20 % celkové zaměstnanosti v Praze. Čistý přínos zdrojů pro pražský trh práce činí 150 tis. osob. Od roku 2010 objem dojížďky za prací do Prahy vzrostl o zhruba 27 % (o více než 40 tisíc osob), což svědčí o přitažlivosti pražského trhu práce. 

 

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání (2021)

Porovnání statické dopravy v Pražské památkové rezervaci 2000–2016

V letech 2015, 2016 a částečně i 2017 proběhl průzkum statické dopravy v mimouličním prostoru (podzemní parkoviště, vnitrobloky, parkovací domy, oddělená parkoviště apod.) na území Pražské památkové rezervace a zbylém území Prahy 2 a Prahy 7 mimo PPR. Průzkum byl organizován Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Vzhledem k existenci dat o parkování v mimouličním prostoru z roku 2000 v PPR a existenci dat o parkování v ulicích bylo možné provést porovnání vývoje počtu odstavných a parkovacích stání v Pražské památkové rezervaci za posledních 16 let. Porovnání je vzhledem ke struktuře dat z roku 2000 provedeno pro ulice a mimo ulice v různé podrobnosti. Pro ulice je porovnán pouze celkový počet stání, zatímco pro kapacity statické dopravy mimo ulice je porovnání provedeno v podrobnosti ZSJ.

 

Porovnání statické dopravy v Pražské památkové rezeravci 2000-2016

Modelování dopravy pomocí matematických modelů

Modelování dopravy pomocí matematických modelů představuje účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravně inženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí.

Číst více

Datové projekty

Chcete vědět více o dopravě?