Přejít na hlavní obsah
Modelování dopravy pomocí matematických modelů představuje účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. 

Dopravněinženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí. Pro hlavní město Prahu zajišťují tuto činnost Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Technická správa komunikací hl. m. Prahy – Úsek dopravního inženýrství (TSK-ÚDI). Modelování dopravy v obou organizacích probíhá v úzce koordinované spolupráci. Poslání, zaměření a městem svěřené činnosti jsou v obou organizacích odlišné, a proto je různé i využití modelovacích nástrojů.

  • IPR Praha využívá dopravní model zejména pro potřeby územního plánování hlavního města Prahy a pro ověření variant plánovaných tras dopravních sítí, včetně podkladů pro posuzování vlivů na udržitelný rozvoj a životní prostředí města. IPR pracuje s dlouhodobým časovým horizontem předpokládaného rozvoje města odpovídající naplnění aktivit v území podle územního plánu a zásad územního rozvoje.
  • TSK-ÚDI využívá dopravní model zejména pro operativní řešení dopravněinženýrské problematiky pro současný a střednědobý horizont, pro určení technických a návrhových parametrů dopravních staveb, pro potřeby organizace a řízení dopravy a pro stanovování vlivů investiční činnosti na dopravní systém města. Pracuje s časovým rozpětím od současnosti až po střednědobý horizont (etapa rozvoje dopravních systémů).

O dopravním modelu

Pro dopravní modelování se využívá prostředí PTV VISION (program VISUM a další), jednoho z celosvětově užívaných modelovacích softwarů v dopravě od německé firmy PTV Karlsruhe. S cílem co největšího přiblížení sofistikovaného matematického modelu reálnému dění v dopravě se využívá nejen vlastního odborného zázemí, ale i dat z multimodálních celorepublikových modelů.

Co je výstupem?

Primárně je výstupem multimodální model současného stavu, etapového stavu rozvoje komunikační sítě (střednědobý horizont) a multimodální model horizontu platného územního plánu (výhledový horizont) pro automobilovou a veřejnou hromadnou dopravu osob na území hl. m. Prahy a  okolí (Pražský metropolitní region). Z těchto základních stavů lze odvozovat jiné stavy a horizonty se zřetelem na náročnost výpočtu.

Číst více Zobrazit méně

Základní jednotkou intenzit dopravy u výstupů modelů jsou u  individuální automobilové dopravy počty vozidel, u modelů veřejné hromadné dopravy osob počty osob za 0-24 hodin průměrného pracovního dne.

Z modelu je možno získat mimo vlastních intenzit dopravy na profilech sledované sítě (osobní vozidla, pomalá vozidla, počty cestujících), a s tím spojených dopravních charakteristik (např. rychlost, čerpání kapacity, doba jízdy), celou řadu dalších dopravně inženýrských dat, jako jsou křižovatkové pohyby, rozbory úseků, stanic nebo sledované statistické údaje (dopravní výkony, spotřeba času, apod.). Právě takové výstupy jsou dnes již běžně požadovány a při vytvoření těmito modelovacími metodami celosvětově uznávány.

Výše uvedené modely jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy a jsou průběžně udržovány a aktualizovány.

Multimodální model Prahy a okolí (verze 2015)

Během roku 2015 došlo k dokončení a plnému využití multimodálního modelu Prahy a okolí (verze 2015), a to zejména pro potřeby srovnání výhledových scénářů vývoje dopravy pro potřeby širokého spektra následných posouzení. Tento model je a musí být stále aktualizován.

Více informací zde

Ozvěte se nám

V rámci kompetencí zpracovatelů tohoto a návazných modelů poskytuje výstupy vázané na současný stav a střednědobý výhled pracoviště TSK-ÚDI, výstupy vztahující se k horizontům územního plánu hl. m. Prahy (dlouhodobý výhled) poskytuje IPR – pracoviště oddělení dopravní infrastruktury (INFR/KDI), kontaktní osoba: Ing. Martin Čálek, tel. 236 004 557calek@ipr.praha.eu.

V případě požadavku na časová období a stavy sítě mezi výše uvedenými mantinely je vhodné použít model bližší stavem sítě. Obě pracoviště si požadavky postupují ke zpracování dle dohodnutých kompetencí a vzájemně spolupracují v záležitostech zasahujících do obou modelů.