Přejít na hlavní obsah
Žádosti o vyjádření k záměrům s přiloženou dokumentací podávejte pokud možno v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, e-mailem či přes úschovny.

IPR Praha zastupuje v územních řízeních hl. m. Prahu a jeho jménem se vyjadřuje ke stavebním záměrům. Soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací posuzuje Odbor územního rozvoje MHMP. Soulad záměru s Pražskými stavebními předpisy posuzuje stavební úřad příslušné městské části, který rovněž vydává územně plánovací informace.

Žádost o vyjádření

pdf (88,12 kB) Žádost o vyjádření k záměru

K čemu se IPR vyjadřuje?

IPR Praha se v zastoupení hl. m. Prahy coby účastníka územního řízení podle § 85 stavebního zákona vyjadřuje zejména k následujícím záměrům ve fázích od STUDIE až po DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí):

 • budovy:
  a) novostavby či přístavby o zastavěné ploše nad 300 m2 (nad 1 000 m2 v případě objektů v ucelených areálech);
  b) novostavby či nástavby o výšce nad 10 m (nad 15 m v případě objektů v ucelených areálech);
  c) případně i menší budovy, pokud stavba zakládá novou stavební čáru, nebo pokud je stavba umístěna v historickém jádru bývalé samostatné obce;
 • skupiny budov 
  (skupiny 2 a více budov i celé urbanistické soubory)
 • stavby občanského vybavení
  (novostavby i úpravy staveb);
 • záměry dopravní infrastruktury 
  (včetně úprav vedoucích ke změně organizace dopravy);
 • záměry technické infrastruktury
  (vyjma krátkých příčných přípojek jednotlivých staveb a vyjma přípojek situovaných mimo uliční prostranství připojujících jednotlivou stavbu);
 • záměry na veřejných prostranstvích 
  (zakládání nových i úpravy stávajících prostranství)
 • návrhy parcelace

a dále jakékoliv stavby:

 • financované z veřejných rozpočtů;
 • posuzované jako podmíněně přípustné
  (dle regulativů územního plánu);
 • podléhající posouzení EIA;
 • umístěné v nezastavitelném území 
  (včetně staveb oplocení);
 • umístěné na pozemcích veřejné prospěšných staveb 
  (výkres č. 25 územního plánu);
 • umísťované v plochách a koridorech nadmístního významu dopravní a technické infrastruktury, včetně územních rezerv (výkresy č. V2 a V3 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy)