Skip to main content

Chceme lepší územní plán

Zastupitelstvo hl. m Prahy dne 26. dubna 2012 schválilo záměr na ukončení pořizování jednoho územního plánu hl. m. Prahy a pořízení jiného, jinak pojatého. Schválený materiál je postupným naplňováním Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy a je součástí naší snahy transformovat systém územního plánování ve městě.

alt

Stávající územní plán, stejně jako zpracovaný koncept, je rigidním popisem jednotlivých parcel a  celek se v nastavené míře podrobnosti zcela vytrácí. Dělat změny v plánu, ve kterém se dnes nikdo nevyzná, otevírá prostor korupčnímu jednání. Chci, aby budoucí územní plán byl podstatně jednodušší, transparentnější, především však stabilní, tedy bez možnosti změn „na objednávku“. Mým zájmem je obnovení důvěry Pražanů v  územní plán.

Na dokončeném konceptu tzv. nového územního plánu byla odpracována spousta práce. Vše dobré z  konceptu převezmeme jako podklad pro zpracování nového plánu. Současně provedeme systémové změny v pojetí územního plánu Prahy například tím, že bude koncipován jako dvouúrovňový a provedeme změny v systému jeho pořízení a  zpracování. Proto jsme také zahájili transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (URM) a částečně také Odboru územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy (OUP MHMP).

Začátkem dubna jsme převedli odpovědnost za obsah a pojetí obecných požadavků na využívání území a technických požadavcích na stavby v hlavním městě Praze (tzv. OTPP) na URM. Stávající OTPP v některých částech kladou zásadní překážky vzniku kvalitního městského prostředí. Toto chceme odstranit lepším provázáním OTPP s budoucím územním plánem a větším důrazem na veřejná prostranství a kvalitní městské prostředí.

Nyní, v druhém kroku, převádíme vybrané činnosti z URM na Odbor územního plánu. Odbor tak převzal plnou zodpovědnost za své konání a za své „razítko“ úřadu územního plánování a to od 1. 5. 2012. Transformace URM bude pokračovat dalšími kroky tak, abychom mohli zahájit práce na územním plánu v novém duchu.

Mým cílem je, aby obyvatelé Prahy znali koncepci rozvoje, mohli ji během schvalování diskutovat či přijali za svou, a především, aby se na schválený plán mohli spolehnout. Nová koncepce rozvoje města musí usilovat například o návrat obyvatel do centra města, o nové využití pro opuštěná území a nevyužité brownfieldy uvnitř města. Nastartovali jsme náročný proces, ale důležité je začít a  dotáhnout jej do konce.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles