Skip to main content

Doprava (4.díl seriálu o ÚAP)

Doprava je nedílnou součástí města, která zejména prostřednictvím propracovanému systému městské veřejné dopravy zkvalitňuje život jeho obyvatel a je významnou součástí městské ekonomiky. Především individuální osobní a nákladní automobilová doprava má ale negativní dopad na městské životní prostředí. Prioritou každého moderního města tak musí být rozvoj ekologické dopravy a koncepční snižování počtu automobilů ve městě.

alt

Jednou z ekologicky nejvýhodnějších forem dopravy je železnice. V současnosti je stav železniční infrastruktury v Praze neuspokojivý, zařízení jsou často zastaralá a železniční síť není schopna plně zvládnout požadovaný objem dopravy. Přes všechny problémy ale železnice ukazuje své přednosti a v Praze začíná být vnímána jako integrální součást městské hromadné dopravy. Železnice je nejrychlejším hromadným dopravním prostředkem, čemuž také odpovídá nárůst počtu lidí, kteří železnici na území hlavního města Prahy využívají. Zatímco v roce 2000 se takto přepravilo 8 milionů osob, v roce 2010 to bylo již 18 milionů.

 

Obrázek 1: Vývoj zatížení na komunikační síti na hranici Prahy v jednotlivých sektorech

Zdroj: TSK, ÚRM, 2011

 

Z hlediska silniční dopravy je Praha nejzatíženějším městem v České republice, jen za rok 2010 v hlavním městě přibylo 14,5 tisíce motorových vozidel. Stávající komunikační systém utvářený přirozeným historickým vývojem města na mnoha místech nevyhovuje a ani nemůže vyhovovat současným dopravním nárokům. Alternativní trasou pro velkou část vnitroměstské automobilové dopravy bude trasa Městského okruhu, který se postupně realizuje. Významnou změnu v pražské silniční dopravě přinese také dokončení Pražského okruhu, jehož dosavadní délka 41,3 kilometru odpovídá zhruba 50 procentům plánovaného okruhu. V souvislosti s rozvojem zástavby za hranicemi Prahy vzrůstají nároky na nabídku záchytných parkovišť P+R, která by měla v budoucnu dosáhnout 12 až 14 tisíc individuálních stání.

 

Obrázek 2: Stav přípravy a výstavby Pražského okruhu

Zdroj: ÚRM, 2012

 

Pro rozšíření cyklistické dopravy na území hlavního města je nutné její rovnocenné začlenění do všech koncepčních dokumentů. Cyklistickou dopravu je třeba vnímat jako alternativu k dalším druhům dopravy. Nabízí značnou flexibilitu při pohybu v městském prostředí. Využití cyklistiky k dopravním i rekreačním účelům má stoupající tendenci. Princip rovnoprávného řešení problematiky cyklistické dopravy je třeba při rozvoji města důsledně uplatňovat.

V přehledu dopravních systémů moderního města nelze v žádném případě pominout pěší dopravu. Chůze je důležitou součástí života člověka, a aniž si to uvědomujeme, je základní nebo jedinou součástí každé cesty. Zásadní otázkou se stává dosažitelnost cílů a bezpečný i pohodlný pohyb městem.

 

Další podrobné informace k této problematice naleznete v kapitole Doprava (12,6 MB).


V pátém dílu seriálu o ÚAP se zaměříme na město jako takové. Přiblížíme vám sídelní strukturu Prahy nebo například zajímavosti z její památkové ochrany.

Dne 25. října 2012 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy projednána aktualizace Územně analytických podkladů, které slouží jako zdroj při plánování rozvoje území (včetně přípravy územního plánu města a dalších důležitých dokumentací) a charakterizují významné hodnoty a problémy města, i limity a potenciál jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů jsou v nich zohledněny také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo například úroveň životního prostředí.

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto jsme pro vás připravili nový seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem.

Kompletní aktualizované Územně analytické podklady hl. m. Prahy naleznete na zde.


You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles