Skip to main content

Červnové setkání se ponese v duchu Metropolitního plánu

Předkládáme první teze Metropolitního plánu. Metropolitní plán jsme slibovali jednoduchý, srozumitelný a uchopitelný. Metropolitní plán má být nejen cestou z marasmu územního plánování v Čechách posledních desetiletí, ale má být možností pro návrat Prahy mezi důležitá evropská města. Na to pochopitelně územní plán sám o sobě nestačí … ale může a má vytvářet podmínky. Jak?

alt

Nově definovat hodnoty města, navrhnout jejich rozvíjení, koncentrovat energii, které (měřeno penězi) není zrovna nazbyt a jednoznačně definovat potenciál…

Nejde o to nařizovat kde a jak má co stát. Není cílem kontrolovat úplně všechno. Jde o to, aby, pokud to bude jen trochu možné, byly jednotlivé zásahy ve městě nejen samy o sobě přínosem, ale aby docházelo k synergickým efektům. Musíme proto pochopit především smysl a účel plánu, musíme pochopit jeho ducha. Musíme se zbavit strachu z nového a musíme se naučit hledat v doplňování města krásu. Musíme znova nalézt důvěru v koncepci a kompozici, důvěru v architekturu, důvěru v celek. Praha si to zaslouží.

Otevíráme proto diskuzi nad tezemi plánu, nad deseti tématy, která skládají vyvážený a provázaný celek.

1) Stůl střed (moderátor Roman Koucký)

První stůl bude zaměřen na kvality a problémy centra a jeho nejbližšího okolí. Bude hledat vztahy mezi ochranou historického dědictví a vytvářením nových hodnot. Hodnot (nebo také nehodnot), které dnes vytvoříme, a které vstoupí do historie, ať už si o nich dnes budeme myslet cokoli. Současnost, jak známo, je součástí historie. Otázky by měly být zaměřeny na transformaci uvnitř centrálních oblastí města, na výškovou kompozici Prahy a na charakter veřejných prostranství.  

2) Stůl okraje (moderátor Jaromír Hainc)

Druhý stůl bude zaměřen na kvality a problémy periférií, ploch modernistických měst a krajinného zázemí metropole. Bude hledat především kvality modernistických měst, problémy jejich nedokončenosti a možnosti jejich postupného doplňování. Otázky by měly být zaměřeny na propojování jednotlivých částí města a to nejen radiálně, ve vztahu střed a okraj, ale především tangenciálně mezi sebou tak, aby byly využity spojnice spíše okružní. V souvislosti s tím bude diskutován i přechod města do krajiny a možnosti a úskalí extenzivního rozvoje.

 

V sobotu 22. 6. se opět sejde poradní orgán Rady hl. m. Prahy - Metropolitní ozvučná deska. Hlavním tématem diskuse bude Metropolitní plán.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles