Skip to main content

Bezpečnost a technická infrastruktura (8.díl seriálu o ÚAP)

Praha, ostatně jako všechna evropská velkoměsta, se potýká s poměrně vysokým stupněm kriminality. Každý čtvrtý trestný čin v České republice se stane právě v hlavním městě. Jedná se zejména o majetkové delikty (krádeže a vloupání) a organizovaný zločin (korupce, obchod s drogami, nelegální migrace, prostituce atd.).

alt

Bezpečnost

Kriminalita

 

Praha, ostatně jako všechna evropská velkoměsta, se potýká s poměrně vysokým stupněm kriminality. Každý čtvrtý trestný čin v České republice se stane právě v hlavním městě. Jedná se zejména o majetkové delikty (krádeže a vloupání) a organizovaný zločin (korupce, obchod s drogami, obchod s lidmi atd.). Varovná jsou ovšem též čísla týkající se bezpečnosti silničního provozu. Počet dopravních nehod v Praze je dokonce nejvyšší v ČR, již několik let přesahuje hranici 16.000 nehod ročně.

Nejvíce kriminálních činů se odehraje v centru města, ve Vršovicích, na Smíchově a na Jižním Městě. Pozitivní ovšem je, že počet trestných činů meziročně mírně klesá a také se zvyšuje míra jejich objasněnosti.

 

Počet trestných činů (na 1000 obyvatel)

 

Praha

Brno

Ostrava

Plzeň

ČR

Trestné činy

58,9

42,6

61,2

40,1

29,8

Zdroj: ČSÚ (2011)

 

Obr. Kriminalita na území Prahy v roce 2011 podle okrsků policie ČR

Zdroj: Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Záchranný bezpečnostní systém

 

Ochranu obyvatel při krizových situací zajišťuje městský Hasičský záchranný sbor (10 stanic), Zdravotnická záchranná služba (19 stanovišť), oblastní oddělení Policie ČR (67 služeben) a Městská policie hl. m. Prahy (15 obvodních ředitelství). Důležitou složkou je také jednotný systém varování a vyrozumění, který využívá na 424 poplachových sirén, a městský kamerový systém (546 kamerových stanovišť a dopravní kamery). Pro případ nejvyššího ohrožení je v Praze k dispozici 810 úkrytů s kapacitou 157 000 osob, útočiště může poskytnout také 11 stanic metra.

Protipovodňová ochrana

 

Komplexní systém protipovodňové ochrany na Vltavě a Berounce v hl. m. Praze je budován od roku 1997. Mobilní hrazení postavené v centrální části města při záplavách v roce 2002 ochránilo Staré Město. Na základě zkušeností z této povodně jsou protipovodňová opatření navržena na ochranu města před účinky srovnatelných povodní s bezpečnostní rezervou 30 centimetrů. V Praze protipovodňová opatření k ochraně před povodněmi tvoří stálé protipovodňové zemní hráze nebo železobetonové stěny, mobilní protipovodňové bariéry a protipovodňová ochrana z pytlů s pískem. Tato liniová opatření jsou doplněna o hradidlové komory na kanalizační síti v místech možného proniknutí vzduté vody do chráněného území. Kromě oblastí kolem vodních toků jsou dále realizována opatření ochrany pražského metra. Protipovodňová ochrana města se v posledních letech osvědčila, naposledy letos v červnu. V současné době se prověřují možnosti její zlepšení, popřípadě rozšíření.

 

Obr. Záplavová území a protipovodňová opatření

Zdroj: 2D povodňový model Prahy 2008, ÚRM, DHI, a. s., HYDROPROJEKT CZ, a. s., Magistrát hlavního města Prahy - Odbor ochrany prostředí

Technická infrastruktura

Významnou podmínkou ekonomického a sociálního rozvoje území je stav a úroveň vybavení území technickou infrastrukturou. Technická infrastruktura přispívá k zajištění dobrého fungování a obslužnosti urbanizovaného území prostřednictvím pestrého souboru dílčích technických systémů vodního hospodářství, energetiky, elektronických komunikací, kolektorů a odpadového hospodářství. Do technické infrastruktury je dále zařazen i systém vodních toků.

Zajímá-li vás, jak daleko město pokročilo ve výstavbě protipovodňových opatření, jak výstavba v záplavových územích ovlivňuje vodní toky nebo kde se nachází záplavová území, stáhněte si kompletní kapitolu Bezpečnost. Kudy v Praze vedou vodovody, kanalizace, plynovody, či jiné sítě technické infrastruktury se dozvíte v kapitole Technická infrastruktura.

 

Devátý díl seriálu o územně analytických podkladech bude věnován přírodním, civilizačním, kulturním a dalším hodnotám Prahy.

 

Dne 25. října 2012 byla Zastupitelstvem hlavního města Prahy projednána aktualizace Územně analytických podkladů, které slouží jako zdroj při plánování rozvoje území (včetně přípravy územního plánu města a dalších důležitých dokumentací) a charakterizují významné hodnoty a problémy města, i limity a potenciál jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů jsou v nich zohledněny také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo například úroveň životního prostředí.

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto jsme pro vás připravili nový seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem.

Kompletní aktualizované Územně analytické podklady hl. m. Prahy naleznete na zde.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles