Skip to main content

Gremiální rada IPR Praha se shodla na významu a základní koncepci okolí Hradčanské a nádraží Dejvice

Tématem druhého veřejného zasedání Gremiální rady IPR Praha dne 3. října 2014 byla koncepční rozvaha prostoru Letná – Prašný most.


alt

Konkrétně se jednalo o oblast ohraničenou ulicemi Milady Horákové, U Sparty, železniční tratí, Dejvickou, Václavkovou, Svatovítskou, a k ní přiléhající území mezi bastiony nad Prašným mostem. Materiál uvádí historii území, analyzuje jeho danosti a limity a v územní rozvaze srovnává různé varianty řešení, přičemž území je podle charakteru rozčleněno na oblasti A – E.

Koncepční rozvaha slouží jako systémový nástroj pro ověření možností rozvoje prostoru Letná – Prašný most a následné využití v připravovaném návrhu Metropolitního plánu.

Pracuje se všemi aspekty udržitelnosti uplatňovanými v plánování (sociální, ekonomické a environmentální) a obsahuje strategickou rozvahu.

Jako podklad k jednání sloužil materiál, který pro IPR Praha zpracovala architektonická kancelář CMC ARCHITECTS ve spolupráci s ateliérem DUA a Metroprojektem a.s.

 

Městský boulevard Letná - Prašný most - koncepční rozvaha o území (PDF | 50,5 MB)

 

Vymezený úsek se nachází na jednom z nejvýznamnějších metropolitních bulvárů – na diametru spojujícím západ a východ metropole. Zároveň je součástí příjezdové trasy z Letiště Václava Havla do centra města. Díky svému umístění na budoucí stanici rychlodráhy, metra, tramvaje i autobusové dopravy a snadno dostupné vzdálenosti od mnoha zastupitelských úřadů, technických vysokých škol, výzkumných ústavů a řady dalších důležitých institucí na území městských částí Prahy 6 a Prahy 7 se může v budoucnu stát jednou z hlavních bran do Prahy.

Gremiální rada se ve svých závěrech nejprve vyjádřila k otázkám celkové koncepce, poté k jednotlivým oblastem řešeného území. Koncepční rozvaha je podle vyjádření Gremiální rady krokem správným směrem. Její členové shodně ocenili skutečnost, že vychází z principu revitalizace města a současně respektuje jeho kontext a strukturu. „Koncepci městských tříd, jakou je boulevard Letná – Prašný most, považujeme za zásadní urbanistický nástroj,“ vyjádřil stanovisko Gremiální rady její předseda Martin Rajniš.

„Za nutnou podmínku kvalitního rozvoje tohoto území považujeme kolejové propojení města s Letištěm Václava Havla a jeho podpovrchové vedení v tomto úseku,“ shrnul Rajniš s tím, že rada též doporučuje koncepční rozvahu rozšířit o území dnešní tramvajové smyčky Špejchar a o navazující prostory vyústění městského okruhu (tunelu Blanka).

Gremiální rada nezpochybnila předloženou koncepci, navrženou výškovou hladinu (bez výškových dominant) a celkový přístup k řešení území. Svá další doporučení shrnula do následujících bodů:

  • Pro oblast A a B doporučuje Gremiální rada dopracovat koncept diagonály tvořené Dejvickou třídou jako klíčové osy území a definovat proporce a charakter veřejných prostranství a městskou strukturu v měřítku a rytmu odpovídajícím navazující zástavbě.
  • Pro oblast C vyslovila Gremiální rada souhlas s doplněním stávající struktury způsobem zdůrazňujícím charakter veřejného prostranství.
  • Pro oblast D doporučuje Gremiální rada správně definovat městskou strukturu v měřítku a rytmu odpovídajícím stávající a navazující zástavbě s ohledem na smysluplnou možnou zástavbu prostoru od prostoru Špejchar po ústí tunelu Blanka.
  • V oblasti E podporuje Gremiální rada zástavbu, která navazuje na existující městskou strukturu a výrazně stavebně definuje severní hranu Letenské pláně

Městský boulevard Letná - Prašný most - řešení dopravy (PDF | 1 MB)

Protokol o hlasování Gremiální rady - 3. 10. 2014 (PDF | 0,7 MB)

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles