Skip to main content

Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je nejdůležitější  částí Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy. Mapa obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické infrastruktury pro celé území hl. m. Prahy.  Digitální technická mapa Prahy je zpracována jako vektorová databáze přímo využitelná pro projekční a analytickou činnost, kartografické výstupy i tvorbu informačních systémů o území.

→ Aplikace Digitální technická mapa

Digitální technickou mapu Prahy tvoří:

 • Účelová mapa povrchové situace (UMPS), obsahující prvky budov, komunikací, zeleně, vody a dalších povrchových a nadzemních objektů
 • Prvky sítí technické infrastruktury (IS). Z datového hlediska tvoří tyto prvky jedinou třídu prvků (vrstvu), údaje o typech sítě a dalších vlastnostech jsou uvedeny v atributech. Významné je rozlišení autorizovaných dat správců technického vybavení v samostatné kategorii.
 • Administrativně - správní hranice, zahrnující zejména tyto jednotky:
  • hranice hl. m. Prahy, hranice městských obvodů, hranice správních obvodů,
  • hranice městských částí, hranice katastrálních území
  • Odvozené vrstvy:
   • Mapa technického využití území (MTVU); jedná se o odvozenou vrstvu s plošnou topologií, obsahující polygony druhů využití území.
   • Budovy; jedná se o odvozenou vrstvu obsahující polygony skutečného -fyzického umístění budov a jejich unikátní identifikaci včetně napojení na RÚIAN.

Třídy Mapa technického využití území a Budovy jsou odvozené z linií účelové mapy povrchové situace a hranic parcel účelové katastrální mapy.

 • Podrobné body technické mapy (body vstupující do kresby DTMP s metadaty o původu a jakosti)

 

 

Více o historii vzniku technických map v hl. m. Praze na www.geoportalpraha.cz.

Datový model

Datový model DTMP vychází z ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek, přizpůsobený specifickým potřebám správy technické mapy na území hl. m. Prahy. V současné době je připravováno vydání obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy hlavního města Prahy, které navazuje na vyhlášku č. 233/2010 o základním obsahu technické mapy obce.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles