Skip to main content

Technická novela PSP - Informace pro městské části

Dne 27. 2. 2015 rozeslal Svaz provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) e-mailem nedatovaný dopis na vedení městských částí. Tento dopis vyzývá městské části, aby se angažovaly v zájmu reklamních společností při projednávání technické novely PSP.

Komentář IPR Praha k nedatovanému dopisu Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR)

Předmětem návrhu technické novely nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), dále jen PSP, jsou změny řešící namítaný rozpor PSP se zákonem č. 22/1997 Sb. a změny řešící namítaný rozpor PSP s ustanovením § 156 stavebního zákona. Tyto změny byly vyvolány rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) č. j. 830/2015 ze dne 16. 1. 2015, kterým byla pozastavena účinnost PSP. V odůvodnění rozhodnutí MMR byly popsány výše uvedené rozpory se zákonem č. 22/1997 Sb. a s ustanovením § 156 stavebního zákona. Požadavky týkající se staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení nebyly rozhodnutím MMR zpochybněny.

Technická novela se tak týká ustanovení PSP, jež mohou stanovit vlastnosti výrobků, a ustanovení PSP, které se týká denního osvětlení, nikoliv však požadavků na stavby pro reklamu a na reklamní a informační zařízení.

Požadavky na regulaci staveb pro reklamu a reklamních zařízení se nemění a jejich případné úpravy nejsou předmětem technické novely. Jedinou změnou související s reklamou je přesunutí požadavků na stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení z části čtvrté do části páté PSP, což je motivováno lepší přehledností předpisu.

Dopis Svazu provozovatelů venkovní reklamy (0,4 MB | PDF)

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles