Skip to main content

Metro D - soutěž

Stavba nové trasy metra D je jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města a jeho obyvatel. Pražští radní proto zadali Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby vypsal architektonické, urbanisticko-architektonické a výtvarné soutěže na stanice metra linky D.

Stanicemi pražského metra denně projdou statisíce lidí. Rozhodnutí vystavět novou linku metra D tak představuje zásadní příležitost rozvoje, která může zvýšit celkovou úroveň života obyvatel metropole. Nejen samotné dopravní řešení, ale i architektonická a vizuální podoba této stavby bude tvořit významnou součást toho, jak bude úspěch projektu v budoucnosti poměřován.

Architektura a výtvarné ztvárnění stanic prvního úseku metra A, práce architekta Jaroslava Otruby, výtvarníka Jiřího Rathouského, jsou dnes předmětem zájmu turistů z celého světa. Praha zatím nedokázala na tento soubor navázat, naopak dochází k jeho postupné degradaci. Rada hl. m. Prahy považuje za nezbytné, aby Dopravní podnik formou otevřených architektonických soutěží zvýšil kvalitu celkového ztvárnění podoby nové linky metra, jakož i dalších dopravních staveb v hlavním městě.

 

Architektonické soutěže na stanice Náměstí bratří Synku a Náměstí míru

V návaznosti na usnesení č. 1685 ze dne 21.7.2015 požaduje RHMP, aby podoba nových stanic úseku Pankrác (mimo) - Náměstí Míru formou vzešla z otevřené architektonické soutěže o návrh. Podkladem pro tuto soutěž bude zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí.

Výtvarné soutěže na interiéry všech stanic metra D

Základním principem architektonické kvality stanic je jejich jasná architektonicko-výtvarná koncepce, která utváří jedinečnou identitu projektu a prohlubuje jeho charakter veřejné stavby.

Důležitou součásti navrhování nové linky D je sledování jednotné architektonické koncepce (arch. libreto) a zapojení výtvarníků do ztvárnění veřejně přístupných prostor všech nových stanic.

Nejtransparentnějším způsobem zapojení výtvarníků do ztvárnění vizuálních podob stanic je vypsání veřejných výtvarných soutěží a zapracování vítězných návrhů do projektové dokumentace. Projekt pro výběr dodavatele i samotná realizace musí vždy být v souladu s vítězným návrhem a konzultován s vítězem soutěže.

 

Urbanisticko-architektonická soutěže na Náměstí bratří Synků.

Veřejná prostranství Náměstí bratří Synků a ulice Otakarova, do nichž vstoupí nová stanice metra D, je nejdříve nutno komplexně zrevidovat z urbanisticko-dopravního hlediska.

Potřeba definovat novou podobu území vyjádřila městská část. Architektonická soutěž na stanici metra v dané lokalitě musí posléze navázat na tyto urbanisticko-dopravní záměry s cílem je maximálně podpořit a rozvinout.

Hlavním předmětem soutěže je přehodnocení dopravního schématu na Náměstí bratří Synků, které je v současné době zatíženo průjezdovou automobilovou dopravou, komplikovanými křižovatkami a trpí náročným bezbariérový pohybem napříč náměstím.

Druhým tématem je humanizace ulice Otakarova, jenž se v důsledku dopravních řešení 60. let stala rozsáhlým urbanistickým torzem. Ověření dostavby bloků na jižní hraně ulice, integrace vestibulu metra D do parteru nového objektu a doplnění potřebné vybavenosti v území je významným potenciálem dané lokality.

 

Projektová příprava nové trasy D pražského metra prošla dlouholetým vývojem. Uvádíme stručnou rekapitulaci základních milníků v pohledu do minulosti.

>>> Historie projektu a přípravy

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

Danish architects to transform Prague's main railway station into Št'astný Hlavák (“Happy Hlavák”).

All articles