Skip to main content

Vítězná

Rada hl. m. Prahy uložila Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy vypracovat zadání pro koncepční studii lokality Újezd - Vítězná – most Legií.

O projektu

Uzel Vítězná x Újezd je exponovaný veřejný prostor, který je místem hlavního nástupu na Petřín. Je vhodné zde vytvořit komfortní podmínky pro důstojný pohyb pěších a kvalitní, bezpečnou a bezbariérovou dostupnost veřejné dopravy. 

Tranzitní automobilová doprava a z toho vyplývající komplikace v místech křížení s tramvajovou tratí způsobuje neúměrnou zátěž, která omezuje pěší prostupnosti a provoz veřejné dopravy.

Lze přepokládat že pokud se podaří snížit počet projíždějících automobilů, dojde ke zklidnění dopravy, zvýšení kvality veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro aktivity rezidentů i návštěvníků města.

Zadání koncepční studie bude respektovat aktuální návrh Malostranského náměstí vzešlého z architektonicko-urbanistické soutěže.

Účelem koncepční studie nebude navrhnout nové pojetí, ale zejména koordinovat jednotlivé městské subjekty.

Zadání pro koncepční studii bude definovat

  • přesné vymezení řešeného území
  • rámcový plán etap a jednotlivých kroků (pracovní skupiny, výstava, prezentace, odsouhlasení)
  • rámcový časový odhad zpracování
  • podrobné nastavení rolí zúčastněných organizací, mechanismů projektového řízení a odsouhlasení etap projektu

Očekávané přínosy projektu

  • zvýšení kvality a funkčnosti všech koordinovaných záměrů a projektů
  • zvýšení kvality veřejných prostranství pro obyvatele i návštěvníky města zvýšení bezpečnosti a komfortu při přecházení komunikací
  • snížení bariérovosti v území a vytvoření nových pěších vazeb
  • zklidnění dopravy v uzlu Vítězná x Újezd 

Dokumenty ke stažení

Usnesení RHMP číslo 2337 ze dne 27.9.2016

 

You might also be interested in

alt

IPR Prague releases a new analysis of Airbnb. The number of short-term apartments has fallen by half, but Prague is readying itself for an increase after the pandemic.

alt

Prague prepares for international competitive dialogue, new nature park to be created in Prague Meander

alt

Read the latest issue of the IPR Prague International Newsletter!

All articles