Skip to main content

Vstupní brány Výstaviště Praha

Hlavní město Praha ve spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha, a.s. vyhlásilo architektonickou soutěž na vstupní brány areálu Výstaviště. Veřejnou jednokolovou anonymní soutěž zaštítil IPR Praha. Architekti měli navrhnout novou hlavní bránu i vedlejší vstupní bránu do areálu, včetně nových pokladen, oplocení a úpravy přilehlých veřejných prostranství. Cílem je navrátit Výstavišti důstojnost, kterou si jako celoměstsky významný areál zaslouží, otevřít jej veřejnosti a lépe ho propojit s celou čtvrtí. Vítězem se stal autorský tým ve složení Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen.

Vítězný návrh

2. místo - návrh č. 8, Autorský tým: Petr Sladký, Martina Novotná, Dominika Otevřelová, Jindra Novotná a Tomáš Křen

Porota oceňuje komplexní řešení předprostoru Výstaviště se zohledněním všech hlavních prostorových a provozních aspektů, posílení situace výraznými a jednoznačnými vstupními prvky s příležitostí integrace informačních ploch a samoobslužných systémů prodeje vstupenek. Porota dále oceňuje navýšení pobytových kvalit formou skupin stromů a ploch s integrovanými vodními prvky v rovině chodníku. Považuje však za nutné množství redukovat a znova prověřit kompozici jejich umístění v celku. Porota kladně hodnotí řešení výsuvného oplocení posilující nerušený průhled do areálu Výstaviště. Oplocení však vyžaduje důkladné prověření z hlediska proveditelnosti a hospodárného provozu. Ornamentální řešení dlažby je nadbytečné a neadekvátní velkorysosti vstupního prostranství.

Vstupní pylony hodnotí porota měřítkově jako správné, včetně umístění. Nepřiměřené je řešení vnitřní konstrukce a kompoziční řešení umístění informačního systému. Využití jednoho z pylonů pro vyhlídkovou věž je nevhodné. Návrh jako celek představuje velké množství zajímavých řešení, která vyžadují důkladnou redakci a promyšlené detailní zpracování ve všech navazujících etapách projektové dokumentace. Doporučení promyšlené redukce navržených prvků je zásadní připomínkou poroty.

Vizualizace

Soutěžní panely

Textová část

Oceněné návrhy

3. místo - návrh č. 11, Autorský tým: Martin Prokš, Marek Přikryl a Jan Kolář. Spolupráce: Lucie Dřevíkovská

Porota oceňuje jednoduché a působivé řešení předprostoru Výstaviště s akcentem na monumentalizaci vstupní situace. Použité světelné prvky jsou velmi intenzivním sdělením vstupujícím do širšího kontextu s městem, kterému předává informaci o významu místa. O opodstatnění tohoto řešení je nutné vést hlubší odbornou diskuzi a případně v dalších stupních projektové dokumentace obhájit jednoznačný výtvarný objekt se záměrnou absencí reklamních ploch v rámci vyššího kontextu s městem. Udržitelnost tohoto řešení vyžaduje velkou kázeň při provozu Výstaviště.

Nedostatkem návrhu je nepromyšlená koncepce oplocení, která nepřináší stávajícímu stavu přidanou hodnotu. Návrh neřeší větší prostupnost předprostoru Výstaviště směrem do areálu. Návrh a jeho prezentace však vykazují vysokou erudici autora a předpoklad možného velmi kvalitního výsledku po zapracování připomínek poroty.

[[psyoGallery:album_id=36]]

Soutěžní panely

Textová část

 

Ostatní návrhy >>>

O soutěži

Předmět soutěže

Předmětem soutěže o návrh je zhotovení architektonického návrhu na úpravu hlavního vstupu areálu Výstaviště Praha, tj. vybudování dvou nových vstupních bran se zázemím a kultivace přiléhajících veřejných prostranství. Cílem obnovy vstupních bran a navazujících prostranství je otevřít areál Výstaviště veřejnosti a včlenit ho do struktury okolního města. Předpokládaný termín zahájení realizace je rok 2018.

 

Porota

Členové poroty nezávislí

 • Ing. arch. Miroslav Cikán / architekt (předseda poroty)
 • Ing. arch. Markéta Cajthamlová / architekt
 • MgA. David Kubík / architekt
 • Ing. arch. Vítězslav Danda / architekt
 • MgA. Radim Babák / architekt, designér

Členové poroty závislí

 • Mgr. Adriana Krnáčová, MBA / primátorka hl. m. Prahy
 • Ing. Pavel Klaška / člen představenstva Rozvojové projekty Praha a.s.
 • MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
 • Ing. arch. Lenka Burgerová PhDr. / radní Praha 7

Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Petr Bouřil / architekt
 • MgA. Filip Kosek / architekt

Náhradníci poroty závislí

 • Jan Wolf / radní hl. m. Prahy
 • Mgr. Karel Klíma / místopředseda představenstva Rozvojové projekty Praha, a. s.
 • Ing. arch. Jakub Hendrych / architekt Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha

 

Ukončení soutěže

Protokol o soutěži

Rozhodnutí zadavatele

Soutěžní podmínky a podklady

 

Doplňující dotazy a informace

26.01.2017: Dodatečné informace - porota

06.02.2017: Dodatečné informace | Additional information

15.02.2017: Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi

22.02.2017 Dodatečné infomace - dotazy a odpovědi

27.02.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi

06.03.2017 Dodatečné informace- dotazy a odpovědi

Katalog soutěžních návrhů

Katalog soutěžních návrhů - Vstupní brány Výstaviště

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles