Skip to main content

Císařský ostrov - Koncepce 2017

Trojská kotlina s Císařským ostrovem v jejím středu dosud neměla všeobecně sdílenou koncepci územního rozvoje. Nad parciálními projekty bylo obtížné dosáhnout nezbytnou míru shody. Tyto projekty zdržovaly problémy s jejich projednáváním nebo se ukázaly jako nerealizovatelné. Nebylo totiž možné prokázat jejich skutečný vliv na hodnoty v území. Trojská kotlina je vnímána jako přírodně-krajinné území vysoké hodnoty, které je oblíbeným cílem obyvatel hlavního města Prahy. Dne, 29.8.2017 Rada hl. m. Prahy schválila Akční plán a Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí. 

Akční plán koncepce (PDF | 3,5 MB)

Akční plán koncepce v tiskové kvalitě (PDF | 34,6 MB)

Koncepce Císařského ostrova (PDF | 45 MB)

Koncepce Císařského ostrova v tiskové kvalitě (PDF | 212 MB)

Aktualizace plánu průlehu (rar |  21,5 MB)

Prezentační materiál: Koncepce, Akční plán a Projekty

Celková Koncepce krajinářského řešení Císařského ostrova a širšího okolí (dále jen Koncepce nebo Koncepce Císařského ostrova) v souvislosti s přípravou výstavby Nové vodní linky má za cíl překlenout tyto problémy a k území přistupovat primárně z perspektivy krajiny, do které jsou začleňovány jednotlivé funkční požadavky jako prostupnost, dopravní obslužnost, parkování v klidu, vodohospodářské opatření atd. Koncepce tak garantuje soulad s vnímanými hodnotami obsaženými v krajině a tím pádem snížení jejich negativního vlivu na ni. V důsledku tedy přináší vyšší realizovatelnost takto koordinovaných záměrů.

Během května a června 2015 proběhla 3 setkání v rámci Soutěžního workshopu, ten představoval přípravnou fázi Koncepce. Předmětem soutěžního workshopu, který kombinoval soutěž a odborné kolokvium s širokou účastí, bylo nalézt sdílený přístup k rozvoji území a vybrat vítězný návrh z 5 návrhů, které vznikaly v rozmezí mezi prvním a třetím setkáním.
Základní principy rozvoje území stanovené v Koncepci jsou shrnuty v kapitole Zásady Koncepce. Tyto principy vypracoval IPR Praha na základě Vyhodnocení Podkladové studie a v říjnu 2016 je projednal na společném setkání stakeholderů (viz kapitola Podněty a připomínky).

Koncepce se opírá o Podkladovou urbanisticko-krajinářskou studii, která je dopracovaným vítězným návrhem mezioborového autorského týmu ve složení architekta Petra Pelčáka, krajinářské architekty Evy Wagnerové, dopravního inženýra Václava Maliny a vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara, který zvítězil v soutěžním workshopu. Podkladová studie obsahuje též mapy a Katalog charakteru nivní krajiny v Trojské kotlině, který určuje, jaký by měl být cílový charakter prostředí.
Další částí Koncepce je Vyhodnocení podkladové studie, které podrobně hodnotí jednotlivé návrhy podkladové studie a doporučuje ve kterých dále pokračovat a pro které úseky naopak hledat alternativní řešení.
Na Koncepci navazuje Akční plán pro její implementaci, stanovující opatření a navazující kroky pro jednotlivé projekty.

Tisková zpráva (29.8.2017)

  [[psyoGallery:album_id=43]]

 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles