Skip to main content

Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova

Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské kotliny v okolí Císařského ostrova bylo podepsáno dne 1.12.2017  tehdejší primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou a představiteli jednotlivých městských částí. Cílem memoranda je především potvrzení společného postupu městských částí a hlavního města Prahy při koordinaci v plánování a rozvoji hodnotné krajiny Trojské kotliny a zajištění spolupráce při vzniku společné místní správy, která bude pečovat o přírodní plochy a budovat místní identitu.

 

Memorandum podepsali 

  • Ondřej Kolář - MČ Praha 6
  • Jan Čižinský - MČ Praha 7
  • Roman Petrus - Praha 8
  • Tomáš Bryknar - Praha - Troja
  • Petr Kubala - Generální ředitel Povodí Vltavy

Preambule

Účastníci memoranda s vědomím celoměstského i nadregionálního významu prostoru údolní nivy řeky Vltavy v okolí Císařského ostrova a přírodního území Trojské kotliny tímto prohlášením stvrzují společný zájem na podpoře jedinečného charakteru krajiny a jejích ekologických i kulturních hodnot a dále rekreačního i edukačního potenciálu místa. Kvalitní rozvoj krajiny jako celku je možné zaručit pouze stabilní dlouhodobou spoluprací mezi jednotlivými aktéry a správci území, ke kterým patří i účastníci tohoto memoranda. A dále koordinovaným a koncepčním plánováním, které bude zajišťovat citlivé začlenění jednotlivých projektů do krajiny a jejich vícestranný přínos.

Článek I.

Účastníci memoranda se dohodli, že se budou při plánování a realizaci záměrů v oblasti urbanistického a architektonicko-krajinářského plánování, investic, plavby, ochrany před povodněmi, ochrany a rozvoji přírodních a krajinných hodnot, při řešení majetkoprávních vztahů, ve věci správy, údržby a využití v prostoru řeky vzájemně informovat a koordinovat jednotlivé projekty již ve fázi záměrů a zadání.

Článek II.

Účastníci memoranda se dohodli na společném cíli, a to nalézt co nejefektivnější model koordinované místní správy jako budoucí platformy pro příměstský park Trojská kotlina.

Článek III.

Jednotliví účastníci memoranda potvrzují Zásady koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí jako základní koordinační dokument, který shrnuje hlavní principy rozvoje území, které mají být společně sledovány a naplňovány.

Článek IV.

Jednotliví účastníci memoranda se plně ztotožňují a hlásí se k dokumentu Doporučení pro tvorbu politiky rozvoje příměstských oblastí (Florencie, říjen 2012).

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles