Skip to main content
Kolik v Praze probíhá developerských projektů? Jaký vývoj prodělaly ceny bytů v posledních letech, jaký je rozsah nabídky a bytových dispozic? Nejen těmto otázkám se věnují specialisté IPR Praha v oblasti bydlení a realitního trhu. 

Bydlení představuje jednu z klíčových determinant kvality života a spokojenosti obyvatel. Jeho úroveň i dostupnost vypovídá o vyspělosti města. Pražský bytový fond aktuálně zahrnuje 630 tisíc bytů a z toho 85 % je v bytových domech. V posledních pěti letech je na území Prahy ročně dokončeno 5–6 tisíc bytů. Přesto ceny bytů již překročily únosnou mez, kterou je velká část středně příjmových obyvatel ještě schopna akceptovat. V důsledku cenového vývoje na pražském rezidenčním trhu se výrazně zhoršuje finanční dostupnost bydlení. Je tak v Praze jednou z nejhorších v rámci Evropy.

Bydlení a bytový fond

Analýza bydlení a realitního trhu na území hl. m. Prahy, 2017 – PDF (11,2 MB)

Cílem analýzy je podat základní přehled o stavu a vývoji bytového fondu na územní Prahy, a to s ohledem na aktuální ekonomickou, sociální a demografickou situaci, ceny nemovitostí a stávající i plánovanou bytovou výstavbu, včetně její predikce v následujících letech. 

Stav a vývoj obecního bytového fondu v Praze, 2024 – PDF (3,7 mb)

Dokument vytvořený na základě dotazníkového šetření na úřadech příslušných územních celků podává ucelený přehled o tom, jak Praha nakládá se svým bytovým fondem a jak se objem obecního bytového fondu v průběhu času na území Prahy měnil. Závěry analýzy poukazují na skutečnost, že se obecní bytový fond i přes snahy Magistrátu hl. m. Prahy stále zmenšuje, i když tempo poklesu je relativně nízké.

Předešlé verze analýzy: 2021

Airbnb

Studie se věnuje rozmístění, struktuře a časovému vývoji krátkodobého ubytování v soukromí na území Prahy. Na základě analýzy jednotek Airbnb a jejich aktivity je podán aktuální pohled na problematiku tohoto fenoménu a jeho vztah k vybraným složkám města. Součástí dokumentu je také přehled legislativy ovlivňující Airbnb v Praze a příklad přístupů k regulaci Airbnb ve vybraných evropských městech.

Airbnb v Praze: Analýza stavu a vývoje krátkodobého ubytování v soukromí 2018–2023, 2024 – PDF (8 MB)Airbnb v Praze: Analýza množství, struktury a rozmístění nabízených ubytování k 13. 7. 2021 – PDF (6,8 MB)Fenomén Airbnb a jeho dopady v kontextu hl. m. Prahy, 2018 – PDF (6,1 MB)

Výstavba bytových domů v Praze

Územní analýza aktuálních developerských projektů výstavby bytových domů v Praze, 2020 – PDF (4,5 MB)

Analýza aktuálních developerských projektů je pravidelným projektem Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který je vydáván již od roku 2010. Dokument sleduje stav aktuálních pražských developerských projektů novostaveb bytových domů, vývoj a výhled pro nejbližší roky a ukazuje základní charakteristiky a trendy v nabídce nového bydlení. Jedinečnost tohoto výstupu spočívá zejména ve faktu, že je zpracováván nezávislým subjektem z nepodnikatelské sféry.

Předešlé verze analýz ke stažení: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010.

Ceny nemovitostí a majetkoprávní vztahy

Cenová mapa stavebních pozemků

Jedná se o grafickou část vyhlášky č. 32/1998 v platném znění, na jejímž základě se zjišťují administrativní ceny stavebních pozemků na území hl. m. Prahy. Zde zobrazené údaje mají informativní charakter a při zjišťování administrativních cen stavebních pozemků je nutné postupovat dle jednotlivých ustanovení výše uvedené vyhlášky, ve znění platném k datu, ke kterému se cena zjišťuje.

Analýza prodejních cen nemovitostí na pražském rezidenčním trhu, 2019 – PDF (4 MB)

Dokument představuje analýzu transakčních cen nemovitostí v období od druhé poloviny roku 2016 do konce první poloviny roku 2018. Data pocházejí z portálu Cenové mapy prodejních cen od společnosti Deloitte.

Vliv nové výstavby na ceny nemovitostí a spokojenost rezidentů, 2018 (SK) – PDF (2,1 MB)

Výzkum je založen na datech o prodejních cenách nemovitostí, informacích o nových developerských projektech a výsledcích sociologického šetření mezi obyvateli Prahy. 

Mapa majetkoprávních vztahů

Aplikace přehledně znázorňuje vlastnické poměry k parcelám katastru nemovitostí v Praze. Barevná legenda mapy rozlišuje vlastníky dle právní povahy subjektu na veřejné subjekty, fyzické osoby a ostatní právnické osoby. Dále zobrazuje majetek hl. m. Prahy svěřený do hospodaření městským částem hl. m. Prahy.