Přejít na hlavní obsah
Most spojující Libeň s Holešovicemi čeká kompletní rekonstrukce.

Dne 1. 8. 2022 byla Radou hlavního města Prahy usnesením R-45095 schválena architektonicko-urbanistická studie jako závazný podklad pro projekt rekonstrukce Libeňského soumostí v rámci zakázky Design and Build. Původní most od architekta Janáka projde rekonstrukcí, na kterou naváže stavba nového inundačního mostu. Ten je součástí protipovodňových opatření, v případě povodní totiž může řeka protékat pod ním s minimem bariér. V souvislosti s opravou mostu jsou plánovány i úpravy jeho okolí.

Co se má stát a proč?

Co se změní?

  • propojení obloukových mostů nově navrženými trámovými konstrukcemi (navazujícími tvarově na původní návrh předpolí obloukových mostů)
  • navržení širokých ramp pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov
  • využití prostor v mostních opěrách pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby, skatepark atd.)
  • nové řešení západní části Štorchovy ulice
  • vysázení stromořadí na veřejném prostranství v okolí

Detailnější popis projektu

Studie představuje komplexní architektonicko-urbanistický návrh řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Základním předpokladem návrhu je zachování historických Janákových obloukových konstrukcí – obloukového mostu přes Vltavu a stávajícího obloukového mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi navazujícími tvarově na původní, ve skicách dochovaný Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Trámové konstrukce tvoří předpolí obou obloukových mostů, inundační most nad Rohanským ostrovem a mosty přes Štorchovu a Voctářovu ulici. Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov. Dále je zachován stávající klenbový most ve středu soumostí pro průjezd cyklotrasy A2. Všechny prostory v mostních opěrách u historických obloukových mostů i u nových trámových konstrukcí jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.). Detailně je navrženo využití prostoru pod obloukovým mostem přes zaniklé rameno řeky Vltavy (piazzetta, skatepark, stage, ledová plocha) včetně přístupových schodišť. Součástí studie je kompletní návrh západní části ulice Štorchova (severně od Libeňského soumostí), ploch a povrchů pod soumostím a několik stromořadí v rámci řešených veřejných prostranství.

O projektu

Projekt v bodech

Harmonogram

Schválení studie: srpen 2022

Zahájení přípravných stavebních prací: 2022 

Realizace hlavních stavebních úkonů: 2024

Kolik to bude stát?

n/a

Kdo to bude dělat?

Autoři architektonicko-urbanistické studie: Petr Tej, Tomáš Cach, Oto Melter

Garant projektu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

Forma

Architektonicko-urbanistická studie 

Historie

Most z let 1924–1928 je dílem mostního inženýra Františka Mencla a architekta Pavla Janáka. Byl postaven ve stylu avantgardního funkcionalismu. V souvislosti s pokusy o jeho prohlášení za kulturní památku se objevil názor, že nese znaky kubismu, a byl dokonce uváděn jako jediný kubistický most na světě. Podle historika architektury Rostislava Šváchy patří k hodnotným článkům v řetězci pražských klenutých mostů z první poloviny 20. století a je nenahraditelnou součástí působivého Menclova konceptu jednoty a zároveň i rozmanitosti pražských mostních děl.

Od roku 2004 je plánována rekonstrukce. Podle Technické správy komunikací, jež si v roce 2009 nechala zpracovat studii stavu mostů, patří Libeňský k těm, které nejvíce utrpěly povodní v roce 2002, a potřebuje tedy generální opravu.