Skip to main content

Inventura urbanismu 2012 - Jak plánovat město?

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Letos je nosným tématem hlavní nástroj rozvoje měst - územní plán, jeho cíle a metody.

alt

Problémem současných územních plánů je stále rostoucí důraz na jejich formální stránku. Územní plány jsou zadávány na základě obecné metodiky a obecných standardů často nezávisle na poloze, velikosti a kontextu obcí, nezávisle na jejich záměrech. Stejně tak se standardy územních plánů významně nezměnily v průběhu posledních desetiletí navzdory tomu, že se výrazně změnily společensko-politické podmínky, ale zejména podmínky dané obecnými ekonomickými a technologickými proměnami. Stávající přístupy nedostatečně řeší vztah mezi dynamikou rozvoje území a statičností plánů, nedostatečně reflektují přílišnou nestabilitu stávajících plánů a vliv a pozici reálných nositelů rozvoje sídel. Kromě toho je nadměrný význam věnován funkčnímu využití území a zanedbán význam „v čase vrstvené" prostorové struktury sídla jako principiálního stabilního prvku. Stejně tak není v zadáních dostatečně reflektována přirozená potřeba participace obyvatel na rozvoji území. A s tím souvisí potřeba zadávání územních plánů jako dokumentů všeobecně srozumitelných, vstřícných a inspirativních. Navíc se často zapomíná, že územní plán je pouze jedním z nástrojů rozvoje území. Jeho vazby na strategické programy a dlouhodobé plány na jedné straně a na způsoby rozhodování na druhé straně jsou pro zdárný udržitelný rozvoj obce rozhodující.

Forma letošního setkání bude oproti minulým ročníkům odlišná, přednášejících bude jen pět, každý otevře zásadní témata na případě konkrétního města a tato témata budou dále diskutovaná jak přímými reakcemi na přednášky, tak v rámci tří diskuzních panelů, jejichž náplní budou esenciální otázky vzniklé z předešlých příspěvků.

Konference se koná v sobotu 10. 11. 2012 od 9 hodin na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Bližší informace na www.inventuraurbanismu.cz

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles