Skip to main content

Náměstí Jiřího z Poděbrad v novém 08. 1. 2014

Rada hlavního města Prahy včera na svém zasedání schválila podpis memoranda mezi hl. m. Prahou a městskou částí Praha 3 o vzájemné spolupráci a podpoře projektu revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad. Cílem revitalizace je vytvořit kvalitní pobytové veřejné prostranství, zvýšení pěší prostupnosti, pobytové atraktivity místa a bezpečnosti obyvatel.

alt

Náměstí Jiřího z Poděbrad představuje celoměstsky významný prostor, který se však dosud nedočkal ucelených a koncepčních úprav. Dominantou náměstí je kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od známého architekta Josipa Plečnika, který se Praha v současnosti snaží zapsat na seznam světového dědictví UNESCO. Prostor celého náměstí je nedílnou součástí památky, nicméně jeho stav neodpovídá významu národní kulturní památky.

To se má změnit právě díky schválenému Memorandu mezi hl. m. Prahou a městkou částí Praha 3. „Revitalizace Náměstí Jiřího z Poděbrad je, podobně jako například revitalizace Vrchlického sadů, součástí naplňování cíle zlepšování kvality veřejného prostoru v Praze“ říká Pavla Melková z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který dostal koordinaci přípravy a realizaci konkrétních opatření na starosti.

Důležitým prvkem revitalizovaného náměstí bude nově vytvořený prostor před kostelem, vytvářející důstojné místo lemované novým stromořadím. Funkčně bude prostor parku členěn na klidovou východní část, ve které bude zachována a dotvořena stávající parková plocha, a na západní část, kde vznikne prostor s větším podílem dlážděných ploch, umožňujících širší pohyb lidí libovolnými směry.

Jedním z cílů obnovy náměstí je také přizpůsobení prostoru potřebám člověka. Stavební zásahy související s výstavbou metra v 70. letech vytvořily z prostoru v západní části náměstí místo s charakterem odlidštěné technické dopravní stavby. Vzhledem k tomu, že jde o pohledově exponované místo s dominantou historického kostela, budou například řešeny výstupy ze stanice metra obdobně, jako je tomu u většiny východů na historicky cenných místech v Praze. Zlepšit by se rovněž měla například pěší prostupnost křižovatky Vinohradské a Slavíkovy ulice přidáním povrchových přechodů pro chodce.

Městská část Praha 3 nechala vypracovat projektovou dokumentaci vzešlou z vítězného návrhu architektonické soutěže. Tato dokumentace bude aktualizována a dopracována do fáze stavebního povolení.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles