Skip to main content

Otázka č. 6 - Výšková hladina (§25 a §26)

V PSP se v §25 objevuje termín výšková hladina, jejíž stanovení je popsáno v §26 a to za předpokladu, že výšková regulace není stanovena územním nebo regulačním plánem. Dotazem je, zda v nyní platném územním nebo regulačním plánu existuje tato výšková regulace a v  případě, že ano, kde ji najdu?

 1. 1. Regulační plán – v Praze platí pouze pro řešené území Územního plánu zóny Aneneská; dokumentace je k dispozici v archívu IPR PRAHA nebo u  pořizovatele – SUP MHMP.
 2. 2. Platný územní plán je uveřejněn na webových stránkách Magistrátu hl. m. Praha v oddílu Územní plánování nebo na webu IPR Praha (územní plánování – platný územní plán): http://www.iprpraha.cz/clanek/53/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hl-m-prahy

  Výšková regulace je uvedena v Oddílu 8 Míra využití a prostorové uspořádání s odkazy na ustanovení Oddílu 16 Vymezení některých pojmů opatření obecné povahy č. 6/2009 Sb. HMP v platném znění:

  1. A. V části města uvnitř hranice "území se zákazem výškových staveb“ územní plán stanoví:

   Oddíl 8, odst. (10):

   „(8) Území se zákazem výškových staveb je stanoveno v optickém kontaktu s Pražskou památkovou rezervací a slouží k ochraně výrazných kulturních hodnot struktury historické zástavby hlavního města Prahy a dochovaného panoramatu jádra města.

   (9) Stávající výšková hladina může být v tomto území překročena pouze drobnými výškovými dominantami, jejichž přípustnost posoudí stavební úřad v územním řízení.

   (10) Území zákazu výškových staveb je vymezeno ve výkresu č. 4.“

   Výšková stavba je definována v Oddíle 16 odst.

   „(59) Výšková stavba je taková stavba, která svou výškou překračuje výškovou hladinu dané lokality).“

   Oddíl 16, odst.

   „ (57): Výšková hladina je dána převládající výškou hřebenů střech či atik rovných střech v charakteristickém vzorku zástavby v dané lokalitě.“

   „(58): Výšková dominanta drobná nebo místní je část stavby, vystupující nad výškovou hladinu okolní zástavby i vlastního objektu, nepřesahující zpravidla výšku dalšího podlaží. Zdůrazňuje pozici objektu v urbanistické struktuře (např. nároží, zdůraznění vstupu, schodiště apod.).“

   Výšková hladina je pro stabilizovaná území Prahy vyjádřena v územně analytických podkladech ÚAP 2012 na výkrese 07 Struktura zástavby, který slouží jako podklad pro její posouzení.

  2. B. Pro historická jádra bývalých obcí (Oddíl 8, bod 13) územní plán stanoví, že je výška omezena na dvě nadzemní podlaží. Tento regulativ však nedoporučujeme uplatňovat, neboť svojí podrobností odpovídá regulačnímu plánu, tím odporuje ustanovení § 43 bod (3) stavebního zákona (SZ). Místo toho doporučujeme obecně uplatňovat ustanovení § 90 písmeno b) SZ a charakter území srovnávat s charakterem definovaným v platných územně analytických podkladech.

Souhrn:

PSP jako obecný předpis upřesňují v obecné rovině způsob posuzování výšek. Zároveň PSP umožňují územním nebo regulačním plánem stanovit přesnější regulaci pro konkrétní místa, což znamená, že územní nebo regulační plán má přednost před obecným předpisem (PSP). To platí i pro stávající územní plán. Pokud nejsou výškové hladiny přímo stanoveny územním nebo regulačním plánem, odvozují se od stávající zástavby s přihlédnutím k územně analytickým podkladům nebo se stanovují na základě územní studie.

§ 25 odst. 1 PSP stanovuje, že výškové uspořádání se zpravidla definuje způsobem popsaným dále v § 25 a § 26 PSP. To znamená, že se připouští stav, že platný ÚP řeší výškovou regulaci jinak.

§ 26 PSP obsahuje postup v případě, že výšková regulace není v ÚP určena:

V území se zákazem výškových staveb se uplatní ustanovení územního plánu (tedy nelze umístit výškové stavby, jak jsou územním plánem definovány – viz výše), a zároveň se podle PSP ve stabilizovaném území uplatní § 26 a), tj. výškové hladiny se odvozují z  územní studie nebo na základě ÚAP, zatímco v transformačních a  rozvojových územích, kde ÚAP výškové údaje nemají, se použije § 26 b), tj. výškové hladiny se stanoví v územní studii nebo v územním rozhodnutí.

Mimo území se zákazem výškových staveb, kde územní plán ani regulační plán nestanovuje jinak, se uplatní ustanovení § 26 písm. a) a písm. b) PSP.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles