Skip to main content

Územně analytické podklady 2012

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu města a dalších dokumentací. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. To vše totiž se změnami ve městě úzce souvisí.

V souvislosti s novými Pražskými stavebními předpisy (PSP) byly zveřejněny prostorové informace s vazbou na některá ustanovení PSP. Naleznete je zde.

Územně analytické podklady jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o městě.

Kromě textů, analýz a schémat ÚAP obsahují i tabulky a výkresy. Podklady jsou aktualizovány a vydávány každé dva roky (od roku 2008).

 

ÚAP obsahují zejména informace o:
  • dopravě
  • životním prostředí
  • technické infrastruktuře
  • obyvatelstvu
  • ekonomice města
  • o cílech udržitelného rozvoje města

Části ÚAP:

 

Seriál o ÚAP

Z pohledu občana Prahy jde o velmi cenné informace, avšak je pochopitelné, že ne každý má chuť a čas pročítat takto obsáhlé dílo. Proto jsme pro vás připravili seriál o Územně analytických podkladech hl. m. Prahy. Postupně se chystáme představit celý dokument formou upoutávek tak, aby bylo jasné, co je jeho obsahem.


Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP) jsou zpracovávány na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 373 ze dne 20. 3. 2007 a poslední aktualizace byla projednána v Zastupitelstvu hl. m. Prahy usnesením č. 20/43 dne 25. 10. 2012. Jedná se o územně plánovací podklad podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. předkládající podklady pro rozbor a samotný rozbor stavu a vývoje jednotlivých tematických oblastí a vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelnosti rozvoje.

Vzhledem ke specifické pozici hl. m. Prahy, plnící roli samosprávného územního celku kraje a zároveň obce, je nezbytné v souladu s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. zajistit zpracování Územně analytických podkladů tak, aby umožňovala plnit úlohu územně plánovacího podkladu jak pro koncepční dokumentace celoměstského charakteru (Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy), tak pro územně plánovací dokumentace podrobné, zejména územního plánu.

V zájmu široké využitelnosti hl. m. Prahy jako základního informačního zdroje nejen pro územní, ale také pro strategické plánování, přípravu koncepcí jednotlivých oborů činnosti města a také z důvodů specifických požadavků Prahy jako urbanizovaného metropolitního celku, je povinný obsah definovaný vyhláškou č. 500/2006 Sb. významně doplněn a rozšířen.

Kontaktní osoba: Mgr. Eliška Bradová, vedoucí zpracovatelského týmu ÚAP, bradova@ipr.praha.eu.

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

The new Prague Geoportal brings revolutionary changes in the provision of geographic data. It also offers a digital twin of the city.

All articles