Skip to main content

Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030

Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 vznikla v návaznosti na obdobný materiál Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. (dále jen DPP), který jako základní řídící dokument schválila Rada hl. m. Prahy Usnesením č. 2186/2017 ze dne 5. 9. 2017, a který následně vzalo na vědomí Zastupitelstvo HMP Usnesením č. 29/19 ze dne 14. 9. 2017.

Rada HMP uložila IPR Praha, aby rozšířil materiál o provozně-ekonomická data a údaje k územnímu a demografickému potenciálu jednotlivých záměrů, a to s cílem stanovit priority a specifikovat doporučení pro další přípravu.

Poptávka po existenci obdobné oborové koncepce je zřejmá z kontextu řady dokumentů hl. m. Prahy, aby shrnula zásady, cíle a samotnou vizi města Prahy v oblasti plánování nových tramvajových tratí, nikoli jako izolovaného problému, ale jako součásti naplňování celkové strategické koncepce města. V souladu s dlouhodobými cíli udržitelného rozvoje města schválenými ve strategických dokumentech hl. m. Prahy (Strategický plán HMP, aktualizace 2016) patří rozvoj sítě tramvajových tratí k jednoznačným prioritám města Prahy.

Cílem strategie je aktualizovat základní koncepci rozvoje tramvajové sítě v Praze do roku 2030 s ohledem na ekologické a rozvojové cíle města, státu i EU.

V důsledku tak má tento dokument přinést ucelený pohled na možnosti rozvoje tramvajových tratí a vyplývající nároky na zajištění příslušných lidských i finančních zdrojů v rámci strategie rozvoje Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. jako obchodní společnosti s výhledem do roku 2030. Neméně důležitým aspektem je odvození nároků na zajištění vozového parku a stanovení zásad a harmonogramu pro nákup vozidel, a to jak vlastních tramvají tak s přesahem pro stejnou úvahu ohledně vypravení autobusů. Z provozních parametrů na postupně rozvíjené síti tramvajových tratí také lze časovat přípravu výstavby nových zařízení technického zázemí pro údržbu a deponování tramvají.

Rozvojové záměry tramvajových tratí

Prezentace studie | 4,2 MB 

Kompletní materiál ke stažení | 6,2 MB 

Shrnutí základních poznatků a doporučení

 • Z analýzy všech relevantních strategických dokumentů nebo dokumentů koncepčního charakteru, kterými se hl. m. Praha zavázala řídit, nebo jsou odpovědí města na vnější vlivy, jednoznačně vyplývá nutnost rozvíjet a posilovat tramvajovou dopravu, jakožto jeden z klíčových nástrojů dopravní politiky města.
 • Rozšíření tramvajové sítě se předpokládá ve třech dimenzích:
  - náhrada silně zatížených autobusových linek tramvajovou dopravou;
  - vznik nových systémových tramvajových propojení (posílení sítě);
  - rozvoj tramvajové dopravy do nově se rozvíjejících oblastí.
 • Záměry v pokročilém stádiu přípravy projektu: Divoká Šárka – Dědinská; Sídliště Barrandov – Slivenec; Sídliště Modřany – Libuš; smyčky zahradní Město a Depo Hostivař. V souhrnu představují částku 2,368 mld. Kč, kterou bude nutné proinvestovat ca do roku 2021-2022. DPP plánuje u těchto záměrů žádat v roce 2018 o spolufinancování realizace z dotačního programu EU OPD 2.
 • Je vytipováno ca patnáct rozvojových záměrů, jejichž podoba je stabilizovaná na úrovni územně-technického řešení a prostorového průmětu do území, a dále sem patří také rozvojové záměry, které jsou doporučeny k zanesení do územního plánu. Tyto záměry tvoří zásobník akcí k přípravě, které je možné technicky i finančně realizovat na základě stanovení priorit v závislosti na provedeném hodnocení realizační potřebnosti do roku 2030 a připravit harmonogram.
 • Předkládaná Strategie rozvoje tramvajových tratí klade nároky na rozpočet města v potřebě zajištění finančních zdrojů pro přípravu a realizaci jednotlivých záměrů.  Investiční náklady rozvojových záměrů tramvajových tratí k přípravě do roku 2030 je odborným odhadem možné vyčíslit zhruba na 13,6 miliardy Kč bez DPH. DPP plánuje trvale sledovat možnosti spolufinancování realizace záměrů v rámci budoucích dotačních programů. Je potřebná existence Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Doporučuje se stanovit finanční plán.
 • Celkový objem takové investiční výstavby je ze zkušeností s přípravou záměrů v minulém období krajně nepravděpodobný a ani zhodnocení finančního rámce pro období 2018-2030 nedává předpoklady k úplnému naplnění Strategie – jedná se o stanovení priorit a cest vedoucích k jejich naplňování – doporučuje se kodifikovat vybraná doporučení Strategie Usnesením RHMP.
 • Z provedeného multikriteriálního hodnocení identifikujeme skupinu jednoznačně dominujících tratí – výsledek 60 a více procent – kam se řadí Bohnice, trať v Jeremenkově ulici, spojení do Suchdola a nový Dvorecký most. Žádná z hodnocených tratí nedopadla tak, aby nebylo možné nebo vhodné ji dále sledovat.
 • Předložená Strategie vzniká souběžně s přípravou Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+), naplňuje přijatou dopravní politiku a byla a nadále bude využitelná jako podklad pro vykrytí sledovaných cílů dopravní politiky a realizace projektů resp. opatření bude tento plán podporovat.
 • Stávající délka tramvajové sítě v Praze 142,7 kmby se realizací Strategie rozrostla o nových 37,4 kilometrů (bez tramvajových tratí k prověření jejich realizační potřebnosti a územní stabilizace).
 • V období horizontu platnosti Strategie bude nezbytné zaměřit se na navýšení počtu tramvajových vozidel a vytipovat další lokality vhodné pro rozšíření technického zázemí. Bude třeba zajistit financování investičních nákladů nejméně jedné nové vozovny v odhadované výši 1,9 miliardy Kč. Praktická otázka rozvoje linkového vedení a související objednávané výkony a potřebné počty a typy vozidel budou sledovat postupný rozvoj sítě a konkrétní nároky budou zpřesňovány organizátorem dopravy, který navrhuje tyto scénáře v intencích této Strategie.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles