Skip to main content
IPR se věnuje Praze z nejrůznějších úhlů a měřítek. 

IPR tvoří, sestavuje a případně spravuje analýzy, aplikace a databáze, které pomáhají při plánování rozvoje. Díky aplikacím jako 3D model Prahy či Digitální technická mapa je tak možné pohlédnout na hlavní město z jiných úhlů.

Kde najdete, jak vypadá Praha?

Atlas územně analytických podkladů

Praha pod mikroskopem. Atlas územně analytických podkladů zobrazuje podrobné a průběžně aktualizované informace o stavu území, získané z průzkumů a od poskytovatelů, a to včetně výkresů, které ukazují hodnoty a limity území, záměry na provedení změn a problémy k řešení.

3D model Prahy

Prohlédněte si Prahu ze všech úhlů! Aplikace zobrazuje hlavní město ve 3D. Pražské budovy si navíc můžete označit podle počtu podlaží, využití území, kategorií vlastnictví nebo správy veřejnými subjekty. Umožňuje prohlédnout si Prahu ze známých vyhlídkových míst.

Digitální technická mapa Prahy

Digitální technická mapa Prahy je základní mapové dílo v měřítku 1 : 500 popisující území Prahy. Sdružuje 3D data vymezující objekty fyzického stavu polohopisu a sítí technického vybavení. Data jsou poskytována jako otevřená, nebo prostřednictvím elektronického výdejního modulu.

Mapa přístupnosti pro osoby s pohybovým postižením

Digitální mapa přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s pohybovým postižením je unikátní aplikace, která vznikla ve spolupráci IPR, MHMP a Pražské organizace vozíčkářů. Mapa tzv. semaforovým způsobem kategorizuje jednotlivé objekty na přístupné, částečně přístupné a nepřístupné.

Statistická data o Praze

Katalog indikátorů a metrik

Katalog indikátorů a metrik prezentuje statistické údaje s celopražským významem včetně časových řad. Mezi zpracovaná témata patří např. informace o krajině, dopravní a technické infrastruktuře, ekonomice, veřejné vybavenosti nebo využití území. Konkrétně zde najdete údaje od jakosti vody v povrchových tocích až po délku ulic.

Katalog městských částí

Katalog městských částí je přehledem různých statistických dat o území od rozlohy přes životní prostředí, dopravu až po strukturu obyvatel. Jednotlivé územní jednotky lze mezi sebou porovnávat. Katalogové listy je možné stáhnout ve formátu PDF.

Analýzy prostorového uspořádání města

Praha rozmanitá, 2022

Praha je město rozmanitosti – kulturní, architektonické, urbanistické. Storymapa neboli mapa s příběhem vypráví, co je to urbanistická rozmanitost. Kolik městských struktur lze v Praze napočítat a jaké jsou? Jak rozdílně vnímá rozmanitost městských struktur chodec, cyklista či řidič?

Hustota a ekonomika měst, 2018 – PDF (132,3 MB)

Analyzujeme vlastnosti vystavěného prostředí města. To, jak je uspořádané, jak hustě je zastavěné, která místa jsou si podobná a kde naopak město oplývá rozmanitostí. Zkoumáme, zda je Praha opravdu městem krátkých vzdáleností a jak jednoduchý je pěší pohyb v ní.

Flexibilita prostorového uspořádání města, 2021

Prostorové uspořádání města ovlivňuje většinu dalších aspektů života v něm, a proto je nezbytné jeho strukturu znát a přesně popisovat. Kompozice jednotlivých částí zástavby a distribuce různých typů staveb v prostoru také ovlivňuje, do jaké míry je město hospodárné a udržitelné a v neposlední řadě i to, jak je flexibilní. Možnosti reakce na nepředpokládané situace jsou přímo navázané na rozmanitost prostorového uspořádání města – zástavby i veřejných prostranství, která se nesnadno mění. Článek se věnuje měřitelnému popisu strukturální charakteristiky urbánní formy a také rozmanitosti zástavby.

Kompozice a vizuální podmínky

Vizuální působení města je závislé na řadě faktorů, ale jedním z těch primárních je topografie krajiny. Důsledkem specifické modelace terénu hlavního města Prahy s údolími vedoucími podél drobných vodních toků a náhorními plošinami vzniká vizuální prostředí s velkou vrstevnatostí pohledů a kompozic. Některá místa jsou klíčová pro vizuální podmínky a kompozici města. Mohou to být objekty, které vystupují před své okolí a přitahují pozornost (dominanty), nebo naopak místa, ze kterých jsou viditelné charakteristické pohledy na město (vyhlídkové body).

Vyhlídkové bodyKompozice a vizuální podmínky krajinyKompoziční osy a průhledy, 2007 – PDF (32 MB)