Skip to main content
Dopravní infrastruktura tvoří základ každého dopravního systému, jenž je nosným prvkem společnosti pro pohyb osob a zboží mezi zdroji a cíli.

Proto je nezbytné dopravní chování a všechny druhy dopravy monitorovat a kvalitně analyzovat a výsledků účinně využít připlánování tak, aby dopady dopravy neutlačovaly ostatní důležité složky města, například zeleň, veřejný prostor nebo život obyvatel. S ohledem na klimatickou změnu a vývoj společnosti je také nutné vývoj dopravy neustále upravovat. IPR se proto zaměřuje zejména na dostupnost a kvalitu městské hromadné dopravy a další alternativní způsoby přepravy po městě. Podobně jako ostatní evropská města se i v Praze počítá s postupným úbytkem osobních aut. Proto se snažíme na tuto dlouhou a pozvolnou změnu vytvořit dostatečně dobré a kvalitní podmínky.

Udržitelná mobilita

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, 2017 

Hlavní město Praha připravilo ve spolupráci se Středočeským krajem Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, který je hlavní koncepcí v oblasti dopravy pro Pražskou metropolitní oblast. Tento dokument je výstupem první fáze projektu – analýzy. Jeho úvodní částí je popis strategického rámce – od mezinárodních strategických dokumentů po konkrétně zaměřené oborové koncepce města. Dále následují části věnující se analýze jednotlivých oblastí: mobility v Praze a okolí, veřejné dopravy, aktivní dopravy, dopravy zboží atd. Nakonec dokument obsahuje popis identifikovaných problémů a příležitostí.

 

 

Dopravní chování

Dopravní chování 2: Analýza Prahy a Středočeského kraje, 2018

Udržitelná mobilita je jedním ze strategických cílů hlavního města Prahy. Jde zejména o orientaci na ekologicky šetrnější způsoby mobility – tedy veřejnou dopravu, chůzi a užívání jízdních kol – jako alternativy k individuální automobilové dopravě. Je proto důležité poznat vlivy, které dopravní chování významně ovlivňují. Cílem analýzy je na základě dat ze Sčítání lidu domů a bytů z roku 2011 určit charakteristiky obyvatel, které působí na dopravní chování, zejména na zájem o užívání jednotlivých druhů dopravy. Mezi zkoumané charakteristiky patří místo bydliště, státní občanství, doba dojížďky, pohlaví, zaměstnání, vzdělání, věk, druh domu, typ domácnosti a výše výdělku.

Dojíždění do zaměstnání

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy, 2021 – PDF (5,9 MB)

Studie se věnuje objemům a směrům dojížďky a vyjížďky do zaměstnání do/z Prahy. Datovým zdrojem je Výběrové šetření pracovních sil, realizované každoročně Českým statistickým úřadem. Dojížďka je hodnocena také odvětvové struktury zaměstnaní. Celkově dojížďka do Prahy tvoří dlouhodobě mimořádně početný „vnější“ zdroj zaměstnanosti.

Předešlé verze analýz ke stažení: 2018, 2016

Statická doprava

Porovnání statické dopravy v Pražské památkové rezervaci v letech 2000–2016

Statická doprava neboli parkování je přirozenou součástí dopravy ve městech. S růstem počtu obyvatel a HDP roste také tlak na dopravu v pohybu včetně automobilové dopravy, pro jejíž účelnost je nezbytné mít kde vozidlo odstavit. Naopak počtem parkovacích a odstavných stání lze regulovat dopravu v pohybu i celkovou automobilizaci. Tato analýza se zaměřuje na popis vývoje statické dopravy v Pražské památkové rezervaci (PPR), která je z hlediska hodnot nejcitlivější oblastí města. Analýza je založena na datech o parkování v ulicích a z průzkumu statické dopravy v mimouličním prostoru PPR a zbylém území Prahy 2 a 7. Předmětem analýzy je počet stání.

Modelování dopravy pomocí matematických modelů

Modelování dopravy 

Modelování dopravy pomocí matematických modelů představuje účinný nástroj pro dopravní inženýrství a rozvoj města. Dopravně inženýrské výpočty jsou jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení dopravních systémů i staveb a rovněž slouží pro posuzování vlivů na životní prostředí.