Skip to main content

Na soutoku Berounky a Vltavy vznikne jeden z největších příměstských parků ve střední Evropě. Jeho formu navrhnou architekti z EMF, NORMA a PARETO

Během slavnostního večera v Centru architektury a městského plánování (CAMP) vyhlásilo Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje (IPR) výsledky mezinárodní krajinářsko-urbanistické soutěže o návrh Příměstského parku Soutok. Vítězem se stal tým složený z architektonických studií EMF (ES–CT), NORMA (CZ) a PARETO (FR). Jejich projekt revitalizuje řeku Berounku, oživuje zapomenutou kulturu krajiny a doplňuje ji o nová urbanistická řešení a protipovodňová opatření. Vítězný návrh bude k vidění na výstavě v CAMPu do 10. května 2023.

alt

„Říční niva na soutoku Berounky a Vltavy je s rozlohou přes 1300 hektarů skutečně významným územím, kterému bohužel chyběla jasná koncepce dalšího rozvoje a hrozilo postupné znehodnocení. Jsem moc rád, že to měníme a posunujeme nyní projekt příměstského parku Soutok do další fáze. Vítězný krajinářský návrh vybraný mezinárodní odbornou porotou citlivě integruje záměry aktérů v okolí, potřebnou protipovodňovou ochranu a nalézá nová kreativní urbanistická řešení v území,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Gratuluji vítěznému týmu EMF / NORMA / PARETO! Jejich přístup nejenže reprezentuje současnou evropskou kvalitu, ale dokazuje také odborné znalosti a plánovací schopnosti týmu pro rozvoj udržitelné městské krajiny. Návrh zohledňuje všechny aspekty, jež je potřeba zahrnout do takto dlouhodobého a složitého projektu nadregionálního významu. Kromě profesionálních kvalit nabízí vítězný tým z Katalánska, Francie a Česka také prozíravý a funkční soubor deseti pokynů, jak vybudovat nový park ve spolupráci s přírodou, lidmi, městy a zainteresovanými stakeholdery,“ popisuje vítězný návrh předseda poroty Michael Schwarze-Rodrian.

 

 

Říční krajina na soutoku Berounky a Vltavy představuje obrovský ekologický a krajinný potenciál. Území je sice z velké části tvořeno záplavovou oblastí bez možnosti běžného stavebního rozvoje, nachází se zde však příležitost pro revitalizaci říční nivy, rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a krajinných zásahů, které zmírní dopady klimatické změny. Cílem soutěže bylo vybrat tým zpracovatelů, který navrhne budoucí podobu říční krajiny a spolu s obyvateli nalezne vizi pro dlouhodobý rozvoj oblasti formou příměstského parku.

Vítězný návrh mě velmi potěšil, protože se v něm snoubí přístupy a opatření, které jsem si jako Praha vytyčili v klimatickém plánu. Budoucí podoba příměstského parku přispěje k biodiverzitě daného území, zajistí lepší zadržování vody v krajině skrze revitalizaci břehů obou řek a také k přírodě šetrnou protipovodňovou ochranu obcí s ním sousedícím. Návrh naplňuje cíle udržitelného rozvoje města, ke kterému se jako Praha hrdě hlásíme,“ komentuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí.

Mezinárodní krajinářsko-urbanistickou dvoufázová soutěž o návrh Příměstského parku soutok byla vyhlášena v srpnu 2022. Do soutěže se přihlásilo celkem 13 týmů z 9 zemí světa. Mezinárodní porota, složená ze zahraničních a českých odborníků v čele s uznávaným německým urbanistou a krajinářským architektem Michaelem Schwarze-Rodrianem, vyzvala k podání soutěžního návrhu šest účastníků. Do závěrečné fáze soutěže pak byly vybrány čtyři návrhy, ze kterých nyní vzešel vítěz. Mezi umístěné patří kromě vítězného týmu také Bureau B+B / gogolák + grasse; 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL; Mandaworks.

Zadání soutěže bylo vytvořeno na základě průzkumů a analýz, které byly v letech 2017–2021 zpracovávány ve spolupráci s místními aktéry. Zdrojem informací bylytaké rozhovory se stakeholdery a závěry konference Společně na Soutoku 2017, kde se u kulatých stolů sešlo 60 klíčových hráčů z řešeného území.

Řešené území je rozděleno mezi pět městských částí Prahy a jedno středočeské 
město – Černošice. To znamená hodně aktérů se spoustou různých zájmů a záměrů. Proto bylo obzvláště potřeba, aby zadání soutěže vznikalo ve spolupráci se všemi dotčenými. A spolupráce s místními bude pokračovat i nyní,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč a doplňuje: „Výsledky soutěže představíme veřejnosti včetně vlastníků pozemků a dalších důležitých aktérů v území prostřednictvím participace. V plánu jsou setkání s místními obyvateli a prezentace přímo v dotčených městských částech. Výstupy z participace budou sloužit jako podklad pro dopracování finální podoby návrhu.“

 

 

S vítězným týmem bude uzavřena smlouva o spolupráci na dopracování návrhu do podrobnějšího měřítka. Finální návrh bude obsahovat také rámcový plán – tzv.„guideplán“ – který bude návodem, jak celé území dále rozvíjet.

Soutěž je součástí projektu Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny, který je financován z fondů EHP a Norska 2014–2021, program CZ-ENVIRONMENT.

Více informací o projektu je možné nalézt na webových stránkách http://www.iprpraha.cz/soutok.

You might also be interested in

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

alt

The new Štvanická Footbridge has been opened to the public, finally connecting Karlín, Štvanice and Holešovice.

alt

Czech President Petr Pavel visits IPR Prague.

All articles