Skip to main content

Metro v Letňanech už nemusí končit v poli. K podobě nové městské čtvrti je možné se vyjádřit do začátku srpna

Magistrát hl. m. Prahy plánuje na nevyužitých městských a státních pozemcích v Letňanech vybudovat novou inovativní čtvrť. Ta by měla vzniknout podle územní studie, kterou nyní zpracovává Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Cílem studie je navrhnout čtvrť, která bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby místních obyvatel. Ti byli proto přizváni, aby urbanistům pomohli zformovat podobu nové čtvrti. K prioritám rozvoje je možné se až do 4. srpna ještě vyjádřit v online ověřovacím dotazníku. První návrh územní studie bude veřejnosti představen k připomínkování na podzim tohoto roku. Analytickou část územní studie je možné si již nyní prohlédnout v interaktivní aplikaci

alt

V okolí metra Letňany se nachází tzv. velké rozvojové území Letňany–Kbely s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města. Od 90. let zde bylo několik úvah, jak volné plochy využít. Od výstavby nového pražského výstavního areálu a na to navázané zakončení linky metra C, přes dočasnou funkci pro případné letní olympijské hry, až po vybudování nové vládní čtvrti. Navzdory mnohým odvážným koncepcím se řešené území dodnes zásadně neproměnilo a realizace se dočkalo pouze prodloužení linky metra C. 

Nechat dále ležet ladem takto klíčové pozemky by byl hřích. Zvlášť dnes, když ze všech stran slyšíme o bytové krizi. Proto jsme se rozhodli zde vybudovat moderní a udržitelnou čtvrť s velkým podílem městských nájemních bytů,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček a doplňuje: „Inspirovali jsme se v zahraničí a přejeme si vytvořit progresivní a udržitelnou čtvrť, která bude zodpovědná a empatická k lidem i přírodě. Bude to pilotní projekt, který dosud nemá v České republice obdoby.“

IPR připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na novou podobu území. Návrh již nyní počítá s vytvořením čtvrti krátkých vzdáleností a s využitím inovativních přístupů, které pomohou minimalizovat zátěž na životní prostředí. Cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality během výstavby i provozu a aplikovat nástroje šedo/zeleno/modré infrastruktury a moderní technologie při nakládání s odpadem. Důraz bude také kladen na využití vlastních energetických zdrojů a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou či sdílenou mobilitou. 

Nová čtvrť v Letňanech rovněž nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí. K přípravě studie byli proto v průběhu jara přizváni také místní obyvatelé.

Jelikož si přejeme naplánovat čtvrť, která bude přínosem nejen pro nové obyvatele, ale i pro sousedy z okolních městských částí, je pro nás naprosto zásadní znát jejich názory. V průběhu jara jsme se s obyvateli Letňan, Kbel a Proseku pravidelně setkávali v ulicích u informačních panelů, v rámci vycházek, přednášek a diskuzí. Vše uzavřela dvě komunitní plánování, tedy takový workshop, jehož cílem bylo získat od místních podněty k budoucímu rozvoji území a přenést zkušenosti s životem v okolních městských čtvrtích na tým zpracovatelů územní studie,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. 

Na setkání bylo vygenerováno téměř 500 podnětů na téma zeleň, doprava, sousedství a komunita, bydlení, veřejná vybavenost a služby, veřejný prostor či udržitelnost. O jejich důležitosti mohli účastníci pracovních skupin hlasovat na místě, a to hned dvakrát. Výsledkem je soupis témat, požadavků a hodnocení, které mají díky hlasování jasnou prioritu v podobě hlasovacích bodů. Ti, kteří neměli možnost se červnových setkání zúčastnit, mohou až do 4. srpna vyjádřit svůj názor k prioritám rozvoje v online ověřovacím dotazníku.

Kromě názorů a zkušeností místních obyvatel bylo pro zpracovatele územní studie také podstatné důsledně pojmenovat problémy, limity, hodnoty a potenciál rozvojového území a jeho okolí. Tuto analytickou část územní studie je možné si již nyní prohlédnout interaktivní aplikaci. Spolu s podněty obyvatel se zjištěné informace propíší do územní studie, která vzniká právě teď. Návrh studie bude veřejnosti představen k připomínkování na podzim tohoto roku. 

První domy nové městské čtvrti by mohly začít vznikat až začátkem příštího desetiletí, nicméně již nyní je nezbytné připravit územní studii, jelikož výstavba vyžaduje komplexní přípravu nejen z hlediska technické infrastruktury daného území.  Více informací o územní studii a plánech na novou lze najít na webových stránkách projektu.

---

Územní studie je připravována v diskuzi se zástupci městských částí Praha 18, Praha 19, Praha 9 a Praha Čakovice tak, aby jejich podmínky k rozvoji dotčeného území, týkající se především dopravní infrastruktury (např. dokončení nadřazeného dopravního systému a posílení hromadné dopravy), školství a sportu, zdravotnictví a sociální oblasti, byly pečlivě zváženy s ohledem na širší vztahy a dle potřeby zapracovány. Cílem je nalézt shodu na koordinovaném rozvoji širšího území a vzájemně se shodnout na postupném doplňování území v návaznosti na významné infrastrukturní stavby. 

You might also be interested in

alt

How does Prague compare to other European cities? Great public transport, lots of cars, and abundant job opportunities.

alt

The number of Airbnb apartments in Prague is on the rise. An amendment to the Trade Licensing Act will allow the city to regulate the platform.

alt

Public participation is helping to shape a new, sustainable neighborhood planned for Letňany.

All articles