Přejít na hlavní obsah
Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města.

Praha se chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť v blízkosti stanice metra Letňany. Tato čtvrť bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby obyvatel města. IPR aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na podobu nové čtvrti. Návrh cílí na využívání šedo/zeleno/modré infrastruktury a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou a sdílenou mobilitou. Nová čtvrť v Letňanech nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí. 

Do tvorby územní studie jsou zapojeni také místní obyvatelé, kteří znají dané území nejlépe. Ti měli možnost v průběhu roku 2023 sdílet se zpracovateli studie své názory na hodnoty, zátěže a potenciál místa. Více informací o participaci najdete níže v sekci Jak jste se mohli zapojit?.

Časový harmonogram projektu

05/2023 - vycházky a přednášky

Vycházky do krajiny s architekty projektu a veřejné přednášky o možnostech rozvoje území. 


 

06/2023 – 1. kolo participace

Komunitní plánování s veřejností o možnostech rozvoje území. 


 

10/2023 – 2. kolo participace

Projednání pracovního návrhu rozvoje území. 


 

06 - 09/2024 - zpracování námětové části

IPR Praha zpracovává námětovou část studie, která odráží potenciální zrušení výškových limitů Letňanského letiště. 


 

10 - 12/2024 - představení námětové části

Projednání územní studie s vyhotovenou námětovou částí s UZR a místními městskými částmi a následné představení veřejnosti pro zpětnou vazbu.

2025 – projednání ÚS

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, projednává územní studii (veřejnost, MČ, DOSS,…) a vypořádává připomínky.

2025 – finalizace ÚS

Schválení hotové územní studie a začátek další projektové přípravy. 


 

Aktuální dění

Námětová část

Zastupitelstvo hlavního města Prahy (ZHMP) v lednu 2024 rozhodlo, že si nechá zpracovat a předložit ke schválení aktualizaci nadřazené územně plánovací dokumentace (tzv. Zásady územního rozvoje, zkráceně ZÚR). Navrhovanou úpravou v rámci této aktualizace je “odstranění jevu Letiště Praha – Letňany”. 

Na základě schválené aktualizace ZÚR doporučil Výbor pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP na svém zasedání dne 24. 4. 2024 Zastupitelstvu HMP schválit podnět na prověření změny územního plánu v ploše Letiště Praha – Letňany.

Pro územní studii, na jejíž tvorbě jste se podíleli, to znamená, že na základě těchto nových skutečností, bude IPR Praha dopracovávat, a to na základě podnětu pořizovatele, tzv. námětovou část územní studie.

Územní studie tedy nakonec bude mít svou původní podobu, jejíž rozpracovaný návrh jste měli možnost vidět na podzim, a námětovou část, která prověří kapacity území stanovené změnou ÚP č. Z 3842 bez současných limitů vyplývajících z provozu letiště. 

dopis obyvatelům

Podrobné vysvětlení změn vyplývajících z možného odejmutí výškových limitů vyplývajících z provozu letiště.

Pracovní verze hrubopisu

Návrh územní studie

Přinášíme vám pracovní verzi hrubopisu územní studie pro Velké rozvojové území Letňany-Kbely, kterou zpracovali architekti IPR Praha. S návrhem studie se veřejnost mohla osobně seznámit a připomínkovat ji v rámci podzimní fáze participace, výsledky participace a i program všech proběhlých akcí naleznete v sekci níže. Územní studie slouží jako podklad pro budoucí rozvoj území. 

Podívejte se, jaká může být budoucnost oblasti okolo metra Letňany!

 

návrh územní studiehlavní výkres územní studieMOŽNÁ PODOBA ZÁSTAVBYODŮVODNĚNÍ VÝŠEK ZÁSTAVBY

V první fázi participace, která proběhla na jaře 2023, jsme od vás získali na 500 podnětů pro Velké rozvojové území Letňany-Kbely. Jak si zpracovatelé poradili s vašimi podněty najdete zde: 

ZAPRACOVÁNÍ PODNĚTŮ (jaro 2023)
Participace

Jak jste se mohli zapojit?

V průběhu roku 2023 se konala série participačních akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku. Mohli jste nás potkat na informačním kontejneru, na vycházkách, přednáškách a diskuzích či na setkáních komunitního plánování. Děkujeme, že jste se zapojili a pomohli nám více poznat místo, kde žijete a zjistit, čeho si na něm vážíte a co vám tu naopak chybí. 

Na jaře jsme sbírali vaše podněty a návrhy důležité pro tvorbu územní studie. Na podzim jsme vám představili návrh územní studie, který připravil tým urbanistů z IPR Praha a na který jsme získávali vaši zpětnou vazbu. Prohlédněte si výsledky participace.

Číst více Zobrazit méně

PODZIM 2023 – PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE

program akcí (podzim 23)výsledky komunitního plánování (PODZIM 23)

Výsledky komunitního plánování jsme následně ověřovali v online dotazníku. Poskytnout zpětnou vazbu na návrh studie tak mohli i ti, kteří neměli možnost se podzimních setkáních účastnit osobně. Podívejte se, jaká témata vnímají místní obyvatelé jako nejdůležitější:

výsledky ověřovacího dotazníku (Podzim 23)

JARO 2023 – SBĚR PODNĚTŮ A NÁVRHŮ

Program akcíVýsledky komunitního plánování (JARO 23)

Výsledky participace s místními obyvateli jsme následně ověřovali v online dotazníku. K prioritám rozvoje se tak mohli vyjádřit i ti, kteří neměli možnost se jarních setkáních účastnit osobně. Podívejte se, jaká témata vnímají obyvatelé jako nejdůležitější: 

výsledky ověřovacího dotazníku (Jaro 23)

Projekt v bodech

Co se má stát?

  • Projednává se změna územního plánu Z3842 pro VRÚ Letňany-Kbely, kde dojde k úpravě zastavitelných ploch.
  • Velký podíl městských a státních pozemků bude připraveno pro výstavbu městských bytů s dostatečnou kapacitou vybavenosti.
  • Bude upřesněno řešení infrastrukturních staveb v okolí.
  • Příprava výstavby městských bytů bude následně v gesci Pražské developerské společnosti.

HARMONOGRAM

Zahájení: 2022
Dokončení: n/a

FORMA

Uzemní studie

KDO TO BUDE DĚLAT?

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje (pořizovatel územní studie)

ÚLOHA IPR

Zpracovatel studie

Participace

Odborné přednášky

Na jaře 2023 jsme pro vás připravili odborné přednášky a diskuze na témata, kterým se v územní studii věnujeme zejména. Jsou to příroda a biodiverzita, hospodaření s vodou ve městě a udržitelná doprava. Ze setkání jsme navíc pořídili záznamy, které můžete shlédnout zde:

Číst více Zobrazit méně

 

 

 

Principy plánování čtvrti pro rok 2050

Detailnější popis projektu

Život v nové čtvrti

Cílem návrhu je vytvořit podmínky pro vznik živé městské čtvrti. To je podmíněno pestrou paletou využití území, jednotlivých bloků a domů. která bude podporovat umisťování budov s různým způsobem využití, aniž by docházelo ke konfliktům mezi jednotlivými druhy funkční náplně. 

Různorodé využití území přispívá k celodenní proměně aktivit v rámci čtvrti a předchází vzniku oblastí, které jsou využívané jen v určitou denní dobu. Různorodá škála komerční vybavenosti a služeb zároveň podporuje princip města krátkých vzdáleností, kde jsou obyvatelé schopni naplnit svoje potřeby v rámci čtvrti a nemusí dojíždět do jiných částí města. Nová čtvrť a její funkční využití je navrženo tak, že neohrožuje ani nezatěžuje sousední čtvrti, naopak nabídne pracovní místa, střední školu, polikliniku, příležitosti pro rekreaci a další služby také obyvatelům sousedních částí města.

Krajina

Krajinná koncepce nové čtvrti vychází z jejího umístění v rovinaté zemědělsky obhospodařované  krajině na rozhraní velkoměsta a Polabí. Místní přírodní podmínky a především morfologie terénu jsou pro výstavbu vhodné. Je však zároveň potřeba, aby nová čtvrť reagovala jak na místní krajinný ráz, tak i na kontext velkoměsta a globální změnu klimatu. Důležitými tématy jsou také prostorová orientace v území a prostupnost krajiny.

Urbanistická studie navrhuje kompaktní městskou čtvrť, která těží ze své polohy na rozhraní otevřené krajiny, slouží jako spojnice města a krajiny.  Studie navrhuje komplexní systém modrozelené infrastruktury zahrnující zelené vnitrobloky, střechy i nové parky. V souladu s principy udržitelnosti respektuje místní krajinný ráz, chrání a rozvíjí místní přírodní i kulturní dědictví a biodiverzitu a tvoří příjemné a zdravé podmínky pro život.

Doprava

Novou čtvrť v Letňanech navrhujeme jako moderní udržitelnou čtvrť, z toho vychází také návrh dopravní infrastruktury. Ulice počítají se všemi dopravními módy od dopravy pěší a cyklistické, přes dopravu veřejnou po dopravu individuální automobilovou. 

Upřednostněna je doprava aktivní – chůze a cyklodoprava, pro které jsou navrženy přehledné a bezpečné chodníky a cyklotrasy. Velká část obytných ulic je řešena jako pěší nebo obytné zóny s omezeným vjezdem automobilů, případně s maximální povolenou rychlostí 30 km/h. Dopravní terminál metra a autobusového nádraží se nově stává součástí veřejného prostranství a navazuje na novou tramvajovou linku. Doprava i využití města je organizováno v duchu principů města krátkých vzdáleností.

Co už jsme zjistili?

Řešené území

Než se pustíme do samotného navrhování a plánování, snažili jsme se území nové čtvrti a jeho okolí co nejvíce poznat. Důsledné pojmenování problémů a limitů, stejně jako hodnot a potenciálů, je důležitým základním kamenem pro úvahy o budoucím rozvoji území. Shrnutí našich zjištění si můžete prohlédnout v naší interaktivní aplikaci: 

ÚS Letňany-Kbely, STORYMAPA

Jednotlivé části analytické studie si také můžete stáhnout v PDF:

Číst více Zobrazit méně
Manažerské shrnutí

Shrnutí a zhodnocení provedených analýz řešeného území. Cílem dokumentu je identifikovat hlavní výzvy a možnosti pro budoucí rozvoj území.

Historie území

Analýza historie vývoje území, úvah o jeho využití a historie vývoje jeho sousedních celků pomůže lépe porozumět současné situaci a podpoří debatu nad dalším osudem území.

Současný stav podle dat

Město představuje komplexní systém. Tato část analýzy přináší podrobnou zprávu o aktuálním stavu nejen řešeného území, ale i jeho širších souvislostí. 

Plánované záměry

V analyzovaném území je mnoho pozemků v kontaktu se stávající zástavbou a otevřenou krajinou, které jsou předmětem investorského tlaku na zástavbu. Cílem této části analýzy je zdůraznit nutnost pečlivé koordinace jednotlivých záměrů, aby se předešlo vzniku celkové nestability území.

Antropologická sonda

Dokument popisuje území z pohledu široké veřejnosti i jednotlivých klíčových aktérů v lokalitách. Data vychází z antropologického výzkumu, který proběhl v červnu a červenci 2022 formou rozhovorů v terénu a mapování klíčových aktérů. 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Kontakty

Zapojení veřejnosti, obecné dotazy – Lukáš Hanus

Komunitní koordinátor

T: +420 724 855 895

E: lukas.hanus@gmail.com

 

Média – Marek Vácha

Tiskový mluvčí IPR Praha

T: +420 723 444 291

E: vacha@ipr.praha.eu


Manažer zpracování územní studie – Lukáš Houser

Architekt

T: +420 236 005 080

E: houser@ipr.praha.eu

 

Pořizovatel územní studie – Daniel Novotný

Odbor územního rozvoje, MHMP 

T: +420 777 496 133

E: daniel.novotny@praha.eu 

Články

Ilustrační obrázek aktuality

Územní studie Letňany-Kbely bude doplněna o námětovou část

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Udržitelná čtvrť v Letňanech bude příležitostí i pro obyvatele sousedních částí města. Ti mohou nyní komentovat pracovní verzi návrhu studie

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Metro v Letňanech už nemusí končit v poli. K podobě nové městské čtvrti je možné se vyjádřit do začátku srpna

Číst více
Ilustrační obrázek aktuality

Praha zpracovává plány na vznik moderní a ekologické čtvrti v Letňanech. Na její podobě se budou podílet místní obyvatelé

Číst více