Přejít na hlavní obsah
Velké rozvojové území Letňany–Kbely je dlouho přehlížená plocha s velkým podílem městských a státních pozemků a jedinečným dopravním napojením na zbytek města.

Praha se chystá vytvořit moderní a udržitelnou čtvrť v blízkosti stanice metra Letňany. Tato čtvrť bude ekologická, v mnoha ohledech soběstačná a bude respektovat potřeby obyvatel města. Navíc bude mít pozitivní dopad na své okolí. IPR aktuálně připravuje územní studii, která stanoví přesné požadavky na podobu nové čtvrti. Návrh již nyní počítá s vytvořením čtvrti s krátkými vzdálenostmi a s využitím inovativních přístupů včetně potenciálu tzv. cirkulární čtvrti. Nová čtvrť v Letňanech nabídne stávajícím i budoucím obyvatelům nové příležitosti k trávení volného času a doplní tolik potřebnou veřejnou vybavenost, která již nyní v území chybí. 

Do tvorby územní studie jsou zapojeni také místní obyvatelé, kteří znají dané území nejlépe. Ti měli možnost v průběhu jara 2023 sdílet se zpracovateli studie své názory na hodnoty, zátěže a potenciál místa. Více informací o participaci najdete níže v sekci Jak se můžete zapojit?

Časový harmonogram projektu

05/2023 - vycházky a přednášky

Vycházky do krajiny s architekty projektu a veřejné přednášky o možnostech rozvoje území. 


 

06/2023 – 1. kolo participace

Komunitní plánování s veřejností o možnostech rozvoje území. 


 

10/2023 – 2. kolo participace

Projednání pracovního návrhu rozvoje území. 


 

2024 – projednání ÚS

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje, projednává územní studii (veřejnost, MČ, DOSS,…) a vypořádává připomínky. 


 

2024 – finalizace ÚS

Schválení hotové územní studie a začátek další projektové přípravy. 


 

Participace

Jak se můžete zapojit?

Sdílejte s námi své zkušenosti a pomozte nám naplánovat lepší čtvrť pro všechny

Místní obyvatelé i zdejší komunitní aktéři mají s oblastí Letňan jedinečné zkušenosti. Dobře znají hodnoty a problémy místa, které mohou být pro každou skupinu uživatelů jiné. Proto je projekt návrhu územní studie plánován společně veřejností. Chcete se podílet na tvorbě územní studie? Vyplňte nám prosím kontaktní dotazník a nic vám neunikne:

Kontaktní dotazník

V průběhu května a června 2023 se konala série akcí v Letňanech, Kbelích a na Proseku, kde jsme sbírali vaše podněty a návrhy. Mohli jste nás potkat u informačních panelech, na vycházkách, přednáškách a diskuzích či v rámci komunitního plánování. Prohlédněte si výsledky komunitního plánování:

Výsledky komunitního plánování

Výsledky participace s místními obyvateli jsme následně ověřovali v online dotazníku. K prioritám rozvoje se tak mohli vyjádřit i ti, kteří neměli možnost se jarních setkáních účastnit osobně. Konkrétní harmonogram z jara 2023 najdete v programu akcí:

Program akcí

Z odborných přednášek na téma Příroda a biodiverzita, Hospodaření s vodou ve městě a Doprava udržitelně jsme navíc pořídili záznamy, které můžete shlédnout zde:

Číst více Zobrazit méně

 

 

Co se bude měnit?

Co se má stát?

  • V Praze se chystá nová, zcela udržitelná čtvrť. 
  • IPR Praha zpracovává územní studii této čtvrti. 
  • Dojde k úpravě zastavitelných ploch v územním plánu. 
  • Budou připraveny navazující infrastrukturní stavby. 
  • Začne příprava městské výstavby. 
O PROJEKTU

Projekt v bodech

HARMONOGRAM

Zahájení: 2022
Dokončení: n/a

FORMA

Uzemní studie

KDO TO BUDE DĚLAT?

Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje (pořizovatel územní studie)

ÚLOHA IPR

Zpracovatel studie

Bližší informace

Detailnější popis projektu

Plánovaná nová čtvrť v Praze má být zcela udržitelná a energeticky soběstačná. Hlavním principem projektu je uhlíková neutralita při stavbě a provozu čtvrti, s cílem vyvážení vlastní energie a energie spotřebované z venkovních zdrojů tak, aby čtvrť nulově zatěžovala životní prostředí produkcí oxidu uhličitého.

Projektovým tým plánuje využit současné technologie chytrých sítí a další pokročilé technologie v nakládání s odpadem a vytváření vlastních energetických zdrojů. Cílí na využívání šedo/zeleno/modré infrastruktury a nízkoemisní dopravu s dominantně využívanou městskou hromadnou dopravou a sdílenou mobilitou. Plánovaná čtvrť má být v souladu s koncepčním rozvojem města a bude brát  ohled na udržitelné plánování a etapizovaný rozvoj oblasti. 

Nové Letňany budou inklusivní, neelitní a budou využívat nové inovace ke sdíleným principům konzumace veřejného prostoru, rozvoji komunitních aktivit obyvatel, kulturnímu rozvoji a vzájemné komunikaci mezi obyvateli a podnikajícími subjekty. Projekt také plánuje integrovat čtvrť do krajiny a životního prostředí s cílem podpořit nové živočišné a rostlinné formy a udržitelný, vzájemně prospěšný vztah přírody a člověka.

Co už jsme zjistili?

Řešené území

Než se pustíme do samotného navrhování a plánování, snažili jsme se území nové čtvrti a jeho okolí co nejvíce poznat. Důsledné pojmenování problémů a limitů, stejně jako hodnot a potenciálů, je důležitým základním kamenem pro úvahy o budoucím rozvoji území. Shrnutí našich zjištění si můžete prohlédnout v naší interaktivní aplikaci: 

ÚS Letňany-Kbely, STORYMAPA

 

Jednotlivé části analytické studie si také můžete stáhnout v PDF:

Číst více Zobrazit méně
Manažerské shrnutí

Shrnutí a zhodnocení provedených analýz řešeného území. Cílem dokumentu je identifikovat hlavní výzvy a možnosti pro budoucí rozvoj území.

Historie území

Analýza historie vývoje území, úvah o jeho využití a historie vývoje jeho sousedních celků pomůže lépe porozumění současné situace a podpoří debatu nad dalším osudem území.

Současný stav podle dat

Město představuje komplexní systém. Tato část analýzy přináší podrobnou zprávu o aktuálním stavu nejen řešeného území, ale i jeho širších souvislostí. 

Plánované záměry

V analyzovaném území je mnoho pozemků v kontaktu se stávající zástavbou a otevřenou krajinou, které jsou předmětem investorského tlaku na zástavbu. Cílem této části analýzy je zdůraznit nutnost pečlivé koordinace jednotlivých záměrů, aby se předešlo vzniku celkové nestability území.

Antropologická sonda

Dokument popisuje území z pohledu široké veřejnosti i jednotlivých klíčových aktérů v lokalitách. Data vychází z antropologického výzkumu, který proběhl v červnu a červenci 2022 formou rozhovorů v terénu a mapování klíčových aktérů. 

Nenašli jste odpověď na vaší otázku?

Kontakty

Zapojení veřejnosti, obecné dotazy – Lukáš Hanus

Komunitní koordinátor

T: +420 724 855 895

E: lukas.hanus@gmail.com

 

Média – Marek Vácha

Tiskový mluvčí IPR Praha

T: +420 723 444 291

E: vacha@ipr.praha.eu


Manažer zpracování územní studie – Lukáš Houser

Architekt

T: +420 236 005 080

E: houser@ipr.praha.eu

 

Pořizovatel územní studie – Daniel Novotný

Odbor územního rozvoje, MHMP 

T: +420 777 496 133

E: daniel.novotny@praha.eu