Skip to main content
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy vymezuje v souladu se stavebním zákonem plochy pro veřejně prospěšné stavby.

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.  Mezi veřejně prospěšné stavby jsou zařazeny např. stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči, sport a rekreaci, bezpečnost, zeleň, či liniové a plošné stavby dopravní a technické infrastruktury. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy neurčuje žádná veřejně prospěšná opatření.

Veřejně prospěšné stavby

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a  řádného užívání pro stanovený účel, lze práva odejmout nebo omezit. Řízení o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám, příslušnost k jeho vedení a podmínky vyvlastnění upravuje zákon o vyvlastnění č. 184/2006 Sb.

Veřejně prospěšné stavby jsou závazným regulativem územního plánu, lze je proto měnit pouze formou změny územního plánu a jsou vymezeny ve výkresu č. 25 - Veřejně prospěšné stavby.

Seznam veřejně prospěšných staveb

Kódy jednotlivých veřejně prospěšných staveb sestávají z pořadového čísla ve skupině, označení skupiny a čísla městské části. Např. 3/VS/11 značí v pořadí 3. veřejně prospěšnou stavbu pro školství na Praze 11.