Skip to main content
Osobní údaje subjektů zpracováváme v souladu s požadavky nařízení EU.

V souladu s článkem 13 a článkem 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 poskytujeme informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti.

Správce osobních údajů

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace se sídlem Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČO: 70883858, jako správce (dále jen „IPR Praha“) zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). V rámci IPR Praha nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

 

Subjekt může v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat IPR Praha na e-mailové adrese podatelna@ipr.praha.eu, případně na adrese Vyšehradská 57, Praha 2.

Záznamy o zpracování osobních údajů

V rámci činnosti správce dochází ke zpracování osobních údajů pro mnoho rozlišných účelů, přičemž všechny tyto účely jsou podrobně popsány v záznamu o zpracování.

Osobní údaje zpracováváme na základě různých právních titulů, které můžeme rozdělit do těchto kategorií:

 

  • plnění právní povinnosti
  • plnění smlouvy
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci
  • zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany
  • udělení souhlasu

 

Pokud je zpracování osobních údajů pro některé účely založeno na souhlasu subjektu údajů a tento souhlas byl udělen, lze udělený souhlas subjektem údajů kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Subjekt údajů může souhlas odvolat jeho odvoláním doručeným správci na uvedené kontaktní údaje.

 

K předávání osobních údajů (mezi správcem a zpracovateli) – dochází buď na základě zákona, nebo na základě smluvního vztahu. Osobní údaje lze předávat pouze ve stanoveném rozsahu. Správce systematicky neposkytuje osobní údaje do třetích zemí v rámci žádné vykonávané agendy.

 

V souvislosti s činností správce jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s nařízením GDPR pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Po naplnění stanovených účelů jsou osobní údaje ukládány v souladu s právními předpisy.

V souladu se zásadami nařízení GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci fyzické osoby, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů zpracování v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech, smlouvách, vnitřních předpisech správce nebo v uděleném souhlasu (pokud je udělen jen na omezenou dobu). Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy a spisovým a skartačním řádem.

 

Záznamy o zpracování osobních údajů včetně všech výše uvedených náležitostí jsou k dispozici zde.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováváním svých osobních údajů ze strany IPR Praha za podmínek stanovených čl. 15 až 21 nařízení GDPR následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo žádat IPR Praha o informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou IPR Praha zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR získat přístup.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, pak může subjekt údajů kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a dalšímu zpracování tak zabránit.

Právo na opravu

Subjekt údajů může IPR Praha požádat o opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může Správce požádat, aby osobní údaje, které zpracovává, v elektronické podobě předal buď přímo subjektu údajů, nebo třetí osobě.

Právo na omezení zpracování

V případech daných čl. 13 nařízení GDPR může subjekt po IPR Praha požadovat, aby omezil prováděné zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz

Subjekt má právo po IPR Praha požadovat, aby byly jeho osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazány, a to za podmínek daných čl. 17 nařízení GDPR.

Právo vznést námitku

Subjekt má právo dle čl. 21 nařízení GDPR vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Právo na ochranu a nápravu

V případě, že osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má subjekt právo obrátit se na IPR Praha se žádostí o zjednání nápravy.  Subjekt má také právo podat v takovém případě za podmínek stanovených čl. 77 nařízení GDPR stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dle čl. 79 nařízení GDPR má subjekt rovněž právo obrátit se s žádostí o ochranu na soud.