Skip to main content

Jak se můžete zapojit?

Zapojení široké veřejnosti do urbanisticko-dopravní studie Jarovská třída proběhlo v květnu až červnu 2021. Obyvatelé se mohli zapojit prostřednictvím participačního kontejneru na Praze 3, participačního stánku na Praze 10 a on-line ankety. Doplňujícím programem byly dvě komentované vycházky za účasti architektů z IPR a zpracovatelů studie ze SATRA a JK ARCHITEKTI. Městská část Praha 3 uspořádala k projektu vlastní výstavu v KC Vozovna. Nyní si můžete prohlédnout výstupy z této participace:

Participace obyvatel na studii Jarovská třída

Urbanisticko-dopravní studie byla prezentována 16. listopadu 2021 v rámci doprovodného programu k výstavě NNŽ v prostorách CAMPu.

 

 

CO SE MÁ STÁT A PROČ? CO SE ZMĚNÍ?

Co se má stát?

Jarovská třída je dlouhodobě chystaná ulice, která propojí Žižkov směrem na východ k Českobrodské ulici a budoucímu Městskému okruhu. V koridoru bývalé železniční trati nabídne nové spojení nejen pro automobily, ale především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty. Také má přispět k odlehčení dopravy z dnes přetížených komunikací.

Jarovská třída je řešena dopravně-urbanistickou studií, kterou pořizuje IPR Praha. Na studii pracuje tým architektů, krajinných architektů a dopravních inženýrů (SATRA, Jan Kasl Architekti). Budoucí podoba Jarovské třídy se řeší ve spolupráci s místními aktéry a veřejností a návrh byl v rozpracované podobě představen v létě 2021 k připomínkám veřejnosti. Cílem bylo jim území a vznikající studii podrobně představit a prostřednictvím návazných participačních aktivit získat data, která byla předána zpracovateli studie. Požadavky a podněty veřejnosti posloužili k dopracování návrhu.

Předpokládaný termín odevzdání finálního návrhu studie je podzim 2021. Studie bude sloužit jako podklad pro navazující projektovou dokumentaci pro získání územního rozhodnutí, kterému musí předcházet schválení změny územního plánu. Samotnou realizaci Jarovské třídy očekáváme v horizontu 5–10 let.

 

16. listopadu 2021 se v CAMPu odehrála přednáška a diskuze na téma Žižkovské nádraží: druhý život? – Budoucnost dopravy. Prezentace z tohoto setkání najdete zde:

Prezentace: Dopravní záměry a vyhodnocení Prezentace: Jarovská třída

 

O projektu

Projekt v bodech

HARMONOGRAM


Zahájení: n/a
Dokončení: n/a

KOLIK TO BUDE STÁT?


n/a 

KDO TO BUDE DĚLAT?

Za zadavatele:
Kancelář veřejného prostoru, IPR
Kancelář dopravní infrastruktury, IPR

 

Zpracovatel:
SATRA, spol. s r. o.
Jan Kasl Architekti, s. r. o.

ÚLOHA IPR


Zpracovatel urbanisticko-dopravní studie

FORMA


Urbanisticko-dopravní studie

Detailnější popis projektu

Důvod zadání studie 

Dříve zpracované dopravní studie na rozvoj brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov ukázaly, že je nutné další propojení, které v budoucnu zabrání přetěžování ulice Jana Želivského. Proto se město rozhodlo nechat zpracovat urbanistickou studii. 

Co se změní?

Nové propojení má být dvoupruhové a povede od křižovatky ulic Malešická – Na Jarově podél stávající železniční trati a napojí se na ulici Českobrodská pod Jarovem. Jarovská třída využije koridor bývalé železniční trati a nabídne nové propojení především pro veřejnou tramvajovou dopravu, pěší, cyklisty a také pro automobilovou dopravu, čímž přispěje k rozvedení dopravy mimo stávající přetížené komunikace. Jarovská třída bude koncipována tak, aby Žižkovu přinášela i jiné benefity než pouze dopravní. Důraz bude kladen na její městský a městotvorný charakter, na zachování propojení obytných a přírodních ploch, doplnění sítě ulic a pěších i cyklistických cest. V plánu je také nová výsadba stromů s novou cyklostezkou.